නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mßirhg wdof¾ lrkakj¾;udkfha mßirh iq/lSu .ek wjOdkh jeäfhka fhduq ù mj;S' Bg m%Odk fya;=j ta ksid isÿjk foaY.=‚l úm¾hdi f,djg wys;lr wkaoñka n,mEuh' th f.da,Sh jYfhka fyda rglg ;ksj fyda m%dfoaYSh uÜñka l< fkdyels w;r" wdKavqjlg l< yels iSudjla ;sfí' WodyrKhla jYfhka l=Kq f,dßhg Ndr fok foa kshñ; ia:dkfha fkd;nd mdf¾ ;ekska ;ek ye¨fjd;a t;ek § tys fiajlhskag l< yels fohla fkdue;' fï ,smsfha wruqK mßirh /l .ekSu i|yd fm!oa.,slj wm ,ndÈh hq;= odhl;ajh .ek Tn oekqj;a lsÍuh'


udkj odhl;ajh

fuys§ jvd jeo.;a jkafka oekqj;a ùuh' mßir ¥IKh wju lsÍfï l¾;jH i|yd bjy,a jk mqoa., Ôjk rgdj yev.eiaùu fï ;=<ska <Õd lr .; yelsh' mßirh iq/lSu wdKavqjlg muKla Ndr § wmg lrndf.k isáh fkdyelsh'


n,Yla;s Ndú;h

Tn fuf;la fkdoek isáh;a úÿ,sn,h wd§ iïm;a wvqu ydkshlska hq;=j Ndú; lsÍuo fuys§ jeo.;a fõ' wm ojk iEu n, tallhlau ksIamdokh lsÍfï§ bkaOk m%udKhla jehjk w;r ta oykfha§ mßir ydkshla isÿùu fuhg fya;=jhs' fï ksid WmlrK Ndú; fkdjk iEu úgu úÿ,sh úikaê lr ;nkak' flá ÿr .uka ìukaj,§ fudag¾ r: fjkqjg weú§u fyda nhsisl,a Ndú;ho yels ;rï ÿïßh yd nia r: jeks tljr jeä msßilg .uka l< yels fmdÿ m%jdyk fiajd Ndú;ho bkaOk Ndú;h yd bkaOk oeùfï§ isÿjk mßir ydksh wju lr .ekSug WmldÍ fõ' iQ¾h n, WmlrK jeks mqk¾ckkSh n, Yla;s m%Nj Ndú;ho mßirhg fnfyúka ys;lrh'


jdyk Ndú; lsÍfï§ kv;a;= lsÍug ie<ls,su;a fjkak

n,OdÍka wkqu; lrk uOHia:dk u`.ska jdykh jßkajr mÍlaId lr.ekSfuka  mßir ¥IKhg th bjy,a ùu wju lr.; yelsh


kej; Ndú;h

Tn Ndú; lrk foaj,a kej; Ndú; lsÍfuka iy m%;spl%SlrKh l< yels ksIamdokj,g fhduq ùu ;=<ska mßirh /l.; yelsh' tfiau ma,diaála nE.a fjkqjg f.daks u¿ j¾. Ndú;h iqÿiqh'


;j;a jeo.;a lreKq lsysmhla

c, iïm;a Ndú;h kdia;sfhka f;drj isÿ lrkak' negß" lDñ kdYl øjH nyd¨ï jeks ydkslr ksIamdok neyer lsÍfï§ li, tl;= lsÍfï fiajdfjka Wmfoia ,nd .kak'  tfiau mßir WIaK;ajh /l .ekSug bjy,a jk Tfidaka ia:rh ;=ks ùug fya;=jk CFC ksIamdok m%Njhla jk YS;lrK  Ndú;h wvq lsÍuo jeo.;a nj Tng jegfykq we;' neÆ ne,aug fkdfmkqK;a Wm;a md,kho mßirh /l .ekSug bjy,a fõ' Bg fya;=j ck.yKh wêl ùu hkq iïm;a Ndú;ho wêl ùuhs' túg tu.ska isÿjk mßir ¥IKho wêl fjhs' fï yereKqfldg Yío ¥IKho mßir ¥IKhla jk neúka f>daIdldÍ ix.S; Y%jKfhka j<lskak' lvodis áIQ fjkqjg uqyqK msiSu i|yd f,akaiq Ndú;fhka mßirhg tl;= jk wu;r wmøjH je<fla'


ldKq msßisÿ lr.kak

fuh Tnf.a ld¾hhla fkdjQj;a m%dfhda.slj iEu ldkqjlau msßisÿ lsÍu isÿ fkdjk ksid Tn ksji wjg we;s ldkq moaO;s wi,ajeishkaf.a iyfhda.fhka jßkajr msßisÿlr ;eîu wjg jdih lrk whf.a fi!LHdrlaIdj i|ydo jeo.;a jkq we;'

iqks,a w,a.u