නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ñksiaiqkag fmakak Ôúf;a 
ú|skak tmd yQ,a,kjd''' 
ú|jkak tmd yskdfjkjd</div><div><br></div>wms yeuodu;a W;aidy lrkafk i;=fgka bkak' yenehs tfyu ys;=jg i;=g lshkafk fudllao lsh, we;a;gu f.dvla wh okafk keye' i;=fgka bkak wh tl tl foaj,a lrkjd'fmd;a n,kjd "isxÿ wykjd' iuyre ta w;r u;aøjH   .kakjd " kgkjd ' ta foaj,aj,ska hïlsis i;=gla ,nd .kakjd' ;j;a wh lrkafk fjk fjk foaj,a' kmqrelï lrkjd "nkskjd ".ykjd "tl tl l;d yokjd' we;a;gu taflka ta whg i;=gla ,efnkjd' yenehs wka;sug n,kfldg ;ukag ;ukaf.au f,a mqÉpf.k' b;ska tfyu ke;=j ðú; ld,hu i;=áka bkafk fldfyduo@ ljod yß Tn ys;,d ne¨jdo@


fõokdjka wkjYH f,i ys;kak tmd''

wysñ ùu lshkafk wmsg fõokdjla f.kfok fohla'yßhgu lsõfjd;a wms bkafk j<l jeá,d jf.a' ta jf<a bkak bkak fjkafka fõokdj ysf;a .eUqrgu ld jÈk tl' i;=áka bkak ´fk kï ta fõokd;aul woaoelSïj,ska wms wE;a fjkak ´fk fudlo okakjo w;S;h myq lrf.k hkafk ke;=j t;kugu fj,d m,a fõú ysáfhd;a ljødj;a wkd.;hg hkak neß fjkjd' Tn oel, ;sfhkjo ÿflka bkak wh' thd,g w;S;fha mqxÑ isÿùula we;s ÿla fjkak' wkak ta jf.a wh Ôj;a fjkafk ÿl;a tlal' w;S;fha u;l tlal' ta ksid fõokd wu;l lr,d i;=fgka bkak W;aidy lrkak


i;H jgyd .kak''

oeka f.dvla wh Ôj;afjkafk fndrefjka Ôj;a fjk wh' thd,d lshkafku fndre' ;j wh wudrefõ jÜgkak jqK;a ta fndrej,g mq¿jka' ta ú;rla fkfuhs ta fndre lshk wh Ôú; ld,hu bkafka nfhka jf.au ÿflka' wehs b;ska fudk fj,djl yß fndre wyq jqfKd;a lsh,d' yenehs we;a; tlal Ôj;a fjk flfklag ÿlla "fõokdjla iy nhla lshk lsisu fohla oefkkafk keye' fudlo thd,g nh fjkak lsisu fohla keyefka'


Tfí  i;=gg fya;=j Tnuhs''

Thdf.a i;=g ;SrKh fjkafk Thdf.a /lshdj  u; "fmïj;d u; " iajdñmqreIhd u; hd¿jd u; lsh,d ys;=fjd;a Thdg ljodj;a i;=áka bkak ,efnkafka keye' fudlo Thdg i;=áka bkak ldf.kaj;a wjir .kak ´fk keye' wms kslug ys;uq Thd oeka bkafka ÿflka' yenehs talg j. lshkak ´fk fjk flfkla kï fkfuhs' Thdu ;uhs' ta jf.au Thdf. i;=g ;SrKh lrkak;a ´fk Thduhs'Thd Ôj;a fjk fï fudfyd; "lrmq foaj,a jf.a i;=gq fjkak mq¿jka foaj,a .ek ys;kak' t;fldg mq¿jka Thdg i;=gq fjkak


f.!rjh n,dfmdfrd;a;= fjkak tmd

i;=fgka Ôj;a fjk flfkla ljodj;a ys;kafk keye ;j flfkla ;ukaf. jákdlu oek.kak ´fk' talg f.!rj lrkak ´fk lsh,d' yenehs thd,d ;ukaf. jákdlu fudllao lsh, w÷rf.k ;ukag .re lrkjd' f.dvla ñksiaiq .re lrkafk flfklaf.Okj;alug "bvlvï" j;afmdfydi;alï j,g' ta mqoa.,hg fkfuhs' wo Thdg flfkla ta úÈyg f.!rj lrhs' yenehs fyg ta flkdu Thdg úßoaoj l;d lrhs' wkak ta ksid ljodj;a flfklaf.ka f.!rj kï n,dfmdfrd;a;= fjkak tmd' ta úÈyg wks;a whf. f.!rjh n,dfmdfrd;a;=fjka ðj;a fjkjd kï we;a;gu yeuodu Thdg bkak fjkafk ÿflka


ysf;a ;ry ;shdf.k bkak tmd

iuyr fj,djg wms ;j wh;a tlal l;d l<du ys; ßfok wjia:d ;sfhkjd"tfyu;a ke;akï rKavqjla yß" nekmq tlla yß ksid ys; ßoj .kakjd' tfyuhs lsh,d ta foaj,a .ek ys; ys; "ta whg ffjr lrñka Ôj;a fjkjd kï i;=fgka Ôj;a fjkak neye' Thdf.a ysf;a ;sfhk ;ryj whska lrf.k ta wh;a tlal l;d lrkak' thd iudj .kaklka bkaku ´fk keye' fldfydu;a ;j flfkla .ek ysf;a ffjrhla ;shdf.k bkakfldg i;=áka bkak neye' ta ksid Thdg ta fjÉp fohska Ôúf;ag hula .kak ;sfhkj kï wrf.k ta isoaê wu;l lrkak'


wks;a whf.a foaj,a   fydhkk tmd

i;=áka bkak flfkla  ljodj;a wkqkaf. foaj,a fydhkafka keye'ta wehs okakjo' wks;a wh .ek fydhk wh wks;a whf. id¾:l;ajh olsk wh ta foaj,a oel,d ÿla fjkak mgka .kakjd' f.dvla fj,djg f.dvla ñksiaiq ÿla fjkafk ;ukag ke;s foaj,a .ek wks;a wh;a tlal ixikaokh lrkak .syska'b;ska ixikaokh lshkafk Tfn i;=g ke;s lrkak mq¿jka fohla'i;=áka bkak ´fka kï ljodj;a ixikaokh lrkak hkak tmd'


ffjoH kSYd m%kdkaÿ
fhdjqka ñ;=re mshi
mdkÿr uQ,sl frday,

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv