නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;ukag .e<fmk wjka tl muKla .kakwjka tlla ;sfhk tflka wmg f.dvla foa lr .kak mq¿jka' yenehs b;ska wjka tlla f;dard .kak l,ska ie<ls,su;a úh hq;= lreKq lsysmhla ;sfhkjd' ta foaj,a .ek ysf;kafk ke;sj wjka tlla f;dard .kak hEfuka we;a;gu isoaO fjkafk wm ta i|yd úhoï lrk uqo, wmf;a hEula'

ta yskaod wjka tlla f;dard .kak l,ska wms uq,skau ys;kak ´fk fï wjka tl mdúÉÑ lrkafk fudk jf.a fohlg o lsh,d' ta lshkafk ksjfia wjYH;djg o tfyu;a ke;akï jHdmdrhla lrkak ys;df.k o lsh,d' fudlo f.orl mdúÉÑ lrk wjka tlla jHdmdrhlg m%udKj;a uÈ' b;ska ta ksid wjka tlla f;dard .ekSfu§ uQ,slju ys;kak ´fk wjYH;dj fudllao lsh,d'

ta jf.au Tn b|ysg wjka tlla Ndú; lrk flfkla o@ ks;ru wjka tl Ndú;fhka wdydr ilia lrk flfkla o@ lshk ldrKdj iïnkaOj;a ys;k tl jeo.;a' fudlo l,d;=rlska wjka tlla mdúÉÑ lrk flfkla kï wjka tlla fjkqfjka f,dl= uqo,la úhoï lrk tl m%fhdackj;a fkdfjkak mq¿jka' we;a;gu fï ojiaj, msgráka NdKav f.kajkafk ke;s ksid wjka tlla .kakjkï ie<lsh hq;= uqo,la ta i|yd úhoï lrkak fjkjd'

B<Õ ldrKdj úÈhg ys;kak ´fk wms fudk jf.a wjka tlla o .kafk lshk tl' wjka j¾. wkqj n,k fldg wdldr lsysmhlska f;dard .kak mq¿jka' bka tlla ;uhs ì,aáka wjka lshkafk' ì,aáka wjka tlla Ndú;hg .kak ys;kjkï mekaÜ% tl yok fldg fldgila b;=re lr .kak ´fk" ta fldgi we;=<g wjka tl neiaiúh yels wdldrhg'

ta jf.au ljqkag¾ fgdma tl Wv ;sfhk wjka tlla f;dard .kak wmg mq¿jka' ta;a tlalu *%S iagEkaâ tlla tlal tk *%S iagEkaâ wjka tlla f;dard .kak;a wmg yelshdj ;sfhkjd' ta wjka tl Wv <sma y;rla ;sfhkjd' .Eia fyda bf,laÜ%la <sma y;rla tlal ;uhs ta wjka tl tkafk' b;ska Tng ;SrKh lrkak mq¿jka Tfí wjYH;dj wkqj ljr j¾.fha wjka tlla o f;dard .kafk lsh,d'

ljqkag¾ fgdma tl Wv ;sfhk wjka f.dvla wh f;dard .kak mqreÿj bkakjd' tajd mqxÑ wjka jf.au m%udKfhka úYd, wjka jYfhka o ñ<§ .kak mq¿jka' b;ska fuys§ jvd;a jeo.;a fjkafk wfma wjYH;dj fudllao lsh,d f;areï wrf.k ta wkqj wjka tlla f;dard .kak fhduqfjk tl'

wjka tlla f;dard .ekSfu§ ie,ls,su;a úh hq;= ;j;a fohla fjkafk tys fodf¾ ùÿrej ms<sn|j' wjka tfla fodf¾ f,dl= ùÿrejla ;sfhkj kï we;=<; n,kak myiqhs' t;fldg ks;r ks;r wjka tfla fodr wer,d n,kak fjkafk keye' we;a;gu tfyu jßka jr fodr wßk fldg wNHka;rfha WIaK;ajh fjkia fjkjd' ta fya;=fjka wu;r úÿ,sh jeh ùula jf.au fíla lr .kakd wdydrfha fld,sáhg ydkshla fjkak mq¿jka'

wfkla ldrKdj ;uhs wjka tfla Wv hg folu fyd¢ka r;a fjk tl' Wv hg folu fyd¢ka r;a fkdjqfKd;a  wjYH wdldrhg wdydrh fíla lr .ekSu wmyiqhs'

ta jf.au wjka tll ghsu¾ tl ms<sn|j ie<ls,su;a ùu jeo.;a' fyd| ;;a;ajfha wjka tll ghsï lrmq ld,h f.jqKg miafi t,dï tlla jeÈ,d fjkjd' f.dvla wjkaj, ta l%ufõoh keye' yenehs ta jf.a fohla ;sfhkj kï f.dvla myiqhs'

;j;a úfYaI ldrKdjla ;uhs wjka tll Convection mode tl ;sfhkjo lsh,d n,k tl' tal mEka tlla tlal ;sfhk wjka tlla' ta jf.a wjka tll uia ud¿ frdaiaÜ lroaÈ yßu blaukska lr .kak mq¿jka' ta lshkafk conventional mode tfla wjka tllg jvd blaukska convection mode tfla wjka tllska wdydr fíla lr .kak mq¿jka' ta i|yd jeh fjk ld,h wvqhs' 

idudkHfhka conventional mode tfla wjka tllg WKqiqu 200 g odkj kï convection mode tfla wjka tlla Ndú;fh§ 25] la ú;r wvq lrkak mq¿jka' fudlo tys ;sfhk mEka tl ksid Wäka háka r;a fjk jd;h uq¿ wjka tl mqrdu úysfok ksid' t;fldg yeu ;eku tlu m%udKfhka r;a fjkjd'

wjka tlla f;dard .ekSfï § úfYaIu foa fjkafk tal .Eia wjka tlla o bf,laÜ%la wjka tlla o lshk tl' fï ojiaj, .Eia m%Yakhla ;snqKg idudkHfhka bf,laÜ%la wjka tllg jvd .Eia wjka tlla fïkafÜka lr .kak tl myiqhs' fï ish¨u foaj,a i<l,d n,,d ;uhs wjka tlla f;dard .kak fhduq fjkak ´fk'


f;dr;=re - wfkdaud úfÊ;=x.
Anomazs kitchen youtube

;udrd m;srK