නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;;;=r ksfhdacH fmd,siam;sksh jqK;a uu;a iudcfha idudkH ගැහැනියක්ළමා yd ldka;d ld¾hdxYfha ksfhdacH fmd,siam;sksh f¾Kqld chiqkaor uy;añh fujr wfma l;dnyg tl;= lr .;a;d'


wo jk úg wfma rfÜ <ud yd ldka;d ysxikfhka by< .syska njg fpdaokd kef.kjd @

wo mj;sk ;;a;ajh u; neÆ ne,aug tjekakla fmfkkjd' tjka lK.dgq isoaê jd¾Islj jd¾;d fjkjd' kuq;a iudc udOH" uqøs; yd úoHq;a udOH mßYS,kh lrk úg ksrka;rfhkau wmfhdack isÿfjk yd jeä njla rfÜ ñksiaiqkag fmfkkjd' kuq;a tfyu iqúfYaIS jeäùula j¾Okhla kE' miq.sh ojiaj, wms isx.mamQrej yd wfma rfÜ isÿjk wmfhdackhka .ek ixikaokd;aulj úYaf,aIKla l<d' tA wkqj ixj¾Okh jk rgla f,i ndysßka fmfkk ;rï iqúfYaIS <ud yd ldka;d wmfhdackj, j¾Okhla kE' kuq;a oekg isÿfjk isÿúh yels tjka wmfhdack j<lajd .kak wm lghq;= l< hq;=hs'


fudkjo tA fjkqfjka oekg l%shd;aul fjkafka @

uu <ud yd ldka;d ld¾hdxYhg ksfhdacH fmd,siam;sksh f,i m;a fj,d oekg f.ù we;af;a ál ld,hhs' uu fï mqgqfj jdä jqKdg miafi wmg jd¾;d jk wmfhdack isoaê ksjerÈj úu¾Ykh lrkakg mqoa.,slj ueÈy;a fjkjd' fujka isoaëka ksjerÈj úu¾Ykh fkdjqfKd;a wêlrK lghq;=j,§ úkaÈ;hdg iykhla ,nd§ug tfyu ke;akï jrolreg o~qjï ,nd§fï § ndOdjka we;s fjkjd' fuu isoaê tA tA m<d;g wh;a m%dfoaYSh fmd,sia ia:dkj,ska úu¾Ykh lrk ksid tA yeu isoaêhla§u uf.a ;on, ueÈy;a ùula isÿfjkjd' we;eï úg idOdrK mÍlaIK isÿjqfKa kE lsh,d fpdaokd kef.kjd' th thska u.yeÍ hkjd' miq.sh Èfkl fudKrd., we;suf,a jhi wjqreÿ 13 l Èh‚hla ish fidhqrd w;ska .eíf.k ;snqKd' tys úu¾Yk isÿlroa§ wef.a iShd w;skq;a wehg w;jr fj,d' wm tA ms<sn|j úu¾Ykhg ueÈy;a jqKd' iShd ysáfh imq.ialkao m%foaYfha' Tyqj w;awvx.=jg f.k ßudkaâ nkaOkd.drh yryd wms wod< fmd,sia ia:dkfha jeäÿr mÍlaIK i|yd fhduq l<d' tjka isÿùula jd¾;d jqK .uka wms l%shd;aul fjkjd' fujka yÈis yd ksis l%shd;aul ùï yryd wmfhdack kj;ajd .kakg yelshs'


kuq;a fujka isoaëka j,g fpdaokd ,nk wh ksoyia fjk wjia:d ;sfnkjd'''

miq.shod wg¨.u m%foaYfha isÿjQ tA wñysß isoaêfha§ wms jyd l%shd;aul fj,d fpdaokd ,enQjka meh úis y;rla we;=<; w;awvx.=jg .;a;d' kS;sh l%shd;aul lrkjd' tjka isoaêhla jd¾;d jqKdu uQ,sl mÍlaIK isÿ flfrkjd' wmrdOhg wod< idlaIs ,nd .ekSï isÿ lrkjd' iellre w;a wvx.=jg .kakjd' wod< ;eke;a;sh wêlrK ffjoHjrhd fj; fhduq lr wod< mÍlaIK isÿ lrkjd' úkaÈ;hd yg wjYH ufkda ffjoH m%;sldr WmfoaYk b;d läkñka ,nd§ug lghq;= lrkjd' tf,i l%shd;aul fjoa§ bÈß lghq;= i|yd kS;sm;s fomd¾;fïka;=fjka Wmfoia ,nd .ekSug isÿ fjkjd' kvq mejÍu i|yd' j¾;udk kS;sm;s fomd¾;fïka;=j fj; Wmfoia ,nd.ekSu i|yd úYd, úu¾Yk m%udKhla fhduq fjkjd' tu wdh;kfhka ,eìh hq;= Wmfoia §ï we;eï úg m%udo ùu isÿfjkjd' tA jf.au kvqj bÈßhg f.k hEug úkaÈ;hdf.a md¾Yajfhka ,efnk iyfhda.h wvqfj,d hkjd' tA jf.au idlaIslrejkaf.a meñŒu bÈß lghq;= i|yd ndOd ùï isÿ lrkjd' kS;sfhka Tmamq jk f;la iellrejl= wysxil mqoa.,fhl= f,i kS;sh ms<s.kakjd' wod< isoaêh Tmamq lsÍug idlaIs fkdue;s jqjfyd;a th wNsfhda.hg ,la fjkjd' túg fpdaokd ,nkakd ksoyia fjkjd' hïlsis mqoa.,fhl= ldka;djla fyda orejl= ysxikhg" mSvdjg" wmfhdackhg ,la lf<d;a tu mqoa.,hkag tfrysj kS;sh l%shd;aul lsÍug wm Wmßu W;aidy lrkjd'


kuq;a fndfyda úg fujka isoaëkaj,§ úkaÈ; njg m;afjk ldka;djka bÈßhg tkafku kE úúO fya;=ka u;'

oeka wm ,xldj mqrdu fmd,sia ia:dkj, <ud yd ldka;d ld¾hdxYh iïnkaOfhka ks,Odßkshka isákjd' Bg wu;rj wmf.a fiajd uQ,ia:dkhg meñ‚,a,la lf<d;a wjYH fiajdjka yd WmfoaYk ,nd .kak;a mq¿jka' fuys WmfoaYk fiajdjka ,nd.ekSug ldka;d msysg wdh;kfhka ks,Odßkshka" WmdêOdÍ isú,a ks,Odßkshka fofofkl= m;a lr ;sfnkjd' wfma uQ,ia:dk lghq;= ,xldj mqrd wêlrK n,iSudj ;=< mj;skjd' tA ksid 2444444 wxlhg fl,skau wmg l;d lrkak mq¿jka' tys§ tu isoaêhg wod<j uu uQ,slju iïnkaO fjkjd'

uu wïud flfkla' úfYaIfhka Èh‚hka fofofkla bkak wïud flfkla'we;eï úg mdi,a jhfia Èh‚hka hq.Èú .; lrkjd' iuyr ldka;djka jvd jeä jhfia msßñka iu. Ôj;a fjkjd'''

idudkHfhka wms <ufhl= f,i i,lkafka jhi wjqreÿ 18 g jvd wvq whj¨ka' Tfí fojeks m%Yakh ksis jhi iïmQ¾K l< wh ke;akï jeäysáhka' fï iïnkaOfhka wmg kS;sh l%shd;aul lrkakg neß jqK;a th iodpdrd;aul .eg¨jla' wod< mqoa.,hkag th .eg¨jla fkdfõ kï Bg ueÈy;a jkakg wmg yelshdjla keye' flfia kuq;a <ud m%{ma;shg wkqj jhi wjqreÿ 18 g wvq wfhl= <uhl= f,i i,lkjd' Tjqkag wOHdmkh ,eîu" ksis fi!LH yd ksis Ndrldr;ajhla ,eîug whs;shla ;sfnkjd' jhi wjqreÿ 18 g wvq orejl= tjka ;;a;ajhlg uqyqK § isà kï wmg kS;sh l%shd;aul lrkakg mq¿jka' úfYaIfhkau miq.sh od jhi wjqreÿ 15 l Èh‚hla .eíf.k ;snqKd' tA jhi wjqreÿ 33 l mqoa.,hl= iu. Ôj;a fjñka' wehg fndre jhila oud ;uhs frdayf,a ud;D idhkhg mjd f.dia ;sfnkafk' tys § mjd tu isoaêh wkdjrKh fj,d kE' oeka tA orejd fjkqfjka kS;sh l%shd;aul fjñka mj;skjd'

 wod< isoaêhg iïnkaO Èh‚h muKla fkdfõ bmfok orejd;a wmyiq;dj,g m;a fjkjd' fi!LH .eg¨jg uqyqK fokjd' tA .eyekq <uhdg wOHdmkh ,nkak ;sfhk whs;sh mjd ke;sfj,d' wr ukqiaih wehj m%;slafIam lr,d .sfhd;a ,dnd, jhfi wïu;a orej;a wirKhs' 2006 oKav kS;s ix.%yhg ixfYdaOkhka weú,a, ;sfnkjd' thg ,sx.sl w;jrhka" udkisl w;jrhka o we;=<;a j ;sfnkjd' hï flfkla ldka;djka udkisl w;jrhg ,la lrkjd kï Tyqg úreoaOj kvq mjrkak yelshdj ;sfnkjd'


Tn;a ldka;djla' iudcfha wNsfhda.hkag uqyqK fokafk flfiao @

 Tõ''' ux idudkH .eyeksla' ks, we÷u we|f.k weú;a rdcldß lghq;= lrk fldg uu fmd,sia ks,Odßkshla' kuq;a isú,a we÷ñka uu uyu." fmdÿ jykhl hkúg" W;aijhlg iyNd.s fjkfldg uu ljqo lsh,d ljqrej;a okafk keye' wm wjg iudcfha ldka;djka uqyqK fok wNsfhda. ug;a ;sfhkjd' fndfyda úg wmsg ldka;djka f,i .eg¨j,g uqyqK §ug isÿ jkafka wm olajk m%;spdr iuÕhs' fmd,sia ks,Odßkshla f,i jir 25 la fiajh lsÍfuka ud ,nd we;s w;aoelSï wkqj iudcfha Ôj;a jkafka flfiao@ wNsfhda.hkag m%;spdr olajkafka flfiao@ lsh,d ug wjfndaOhla ;sfnkjd' kuq;a wfma iudcfha fndfyda ldka;djka ÿrÈ. fkdn,d lghq;= lsÍug;a m%;spdr oelaùug;a f.diska fndfyda wmyiq;djhkag ,la fjkjd' úfYaIfhkau wo wka;¾cd,h yryd fukau f*aianqla yryd úúO mqoa.,hka oek y÷kdf.k y÷kd .;a ie‚ka ish wkkH;djh fmkajk ksrej;a PdhdrEm yqjudre lrf.k fndfyda wmyiq;djkag m;a fjkjd' jxpksl mqoa.,hka whq;= m%fhdackh .kakjd' tA ksid úfYaIfhka ldka;djka ;uka iudchl Ôj;a fjk nj;a ldka;djl f,i ;ukaf.a iSudj oekf.k lghq;= l< hq;= fjkjd' tfia fkdjqfKd;a ;udf.a;a ;ukaf. orejkaf.;a wkd.;h w÷re fjkjd' wïud flfkla ;u orejkag wdo¾Yu;a úh hq;=hs' fidfydhqßhla ;u fidfydhqrkag wdo¾Yu;a úh hq;=hs' úfYaIfhkau uõjre ÿrÈ. fkdn,d lghq;= lrkakg hEfuka tys fndfyda wmyiq;djhg m;a jkafka wef.a ¥ orejka' iuyrúg nd, orejka ,sx.sl wmfhdackhkag ,la fjkafka iuyr uõjrekaf.a wkshï mqreIhka w;ska nj úu¾Ykj,§ fy<sfjkjd' tA ksid wmf.a ixialD;shg wmf.a iodpdrhg wkqj yeisfrkakg ldka;djka j.n,d .; hq;=hs' túg fndfyda .eg¨ wju lr.kakg yelshdj ;sfnkjd'


 Tn Tfí Èh‚hkag fudkjf.a Wmfoia o ,nd fokafk'''

uu Tng lsõjd uu wïud flfkla lsh,d' jev wjikafldg fu;kska t<shg neiaidu uu idudkH .eyekshla' úfYaI wdrlaIdjla ueo isák flfkla fkdfjhs' uf.a orejkag;a tfyuhs' fï iudcfha Ôj;a fjk mqrjeishka' uf.a f,dl= ÿj Wiia wOHdmk lghq;=j, ksr; ù isákjd' fmdä ÿj Wiia fm< i|yd iQodkï ù isákafk' iudch yd .efgñka Ôj;a fjk fokafkla' fmd,sia ks,Odßkshla úÈhg ud ,nmq w;aoelSï uu uf.a f.orÈ l;dny lrkjd' orejka iu. yqjudre lr.kakjd' l=vd ld,fha isgu uu fï iudc ;;a;ajhka ms<sn|j Tjqka oekqj;a lrkjd' mdif,a§ isÿúh yels foaj,a" uyu.§ fmdÿ jdykhl .uka lrkúg w;aú¢kakg yels foaj,a ms<sn|j ux fyd| wjfndaOhla ,nd §,d ;sfhkjd' Tjqka b;d bjis,sjka;j tA ms<sn|j wjfndaOfhka lghq;= lrkjd' Tjqkag wka;¾cd,h yryd isÿúh yels foaj,a ms<sn|j uu oekqj;a lr ;sfnkjd' kuq;a wka;¾cd,h mßyrKh iSud lrkakg fyda Tjqkaf.a ñ;=re ñ;=ßhka yuqùu uu iSud lr, keye' kuq;a Tjqka oekqj;a lr ;sfnk ksid hula isÿfõ kï l,a;shd y÷kd .kakg;a t;kska bj;a jkakg;a Tjqka oekqj;aj isák nj ux úYajdi lrkjd' fï újD; iudch ;=< wmg orejka iSud udhsï oud fldgq lr ;nd.; fkdyelshs' iudchg hd hq;=hs' fmdÿ m%jdyk fiajd mßyrKh l< hq;=hs' .eyeKq msßñ fNaohlska f;drj iudcfha .ejish hq;=hs' tA ksid l=vd ld,fha isgu ;ukag t,a, úh yels wNsfhda.hka ms<sn|j oekqj;a lsÍu uu lr, ;shkjd' thska Tjqkag iudcfha wdrlaIdj we;sj Ôj;aùug jgmsgdj Tjqkau ilid .kakjd' iudc jgmsgdj .ek iudch .ek ;ukaf. orejka oekqj;a lsÍu iEu wïud flfkl=f.au j.lSula'


Tfí ieñhdf.ka ,efnk iyfhda.h fln÷o @

wm fofokdu fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ § ;uhs yuqjqfKa' Tyqg ug jvd fcHIaG ks,Odßfhla' j¾;udkfha mq,shkal=,u fmd,sia ia:dkfha m%Odk fmd,sia mÍlaIljrhd f,i lghq;= lrkjd' wm oek y÷kd .;a od isg rdcldßuh jYfhka fukau uf.a mqoa.,sl Ôú;hg o Tyq úYd, Yla;shla jf.au iyfhda.hla ,nd §,d ;sfhkjd' úfYaIfhkau Tyq m%dfoaYSh fmd,sia ia:dkj, fiajh l< w;r uu fndfydaúg rdcldßuh lghq;= lf<a úu¾Yk ld¾hdxYj,hs' t<sfh rdcldß lghq;= lf<a yß wvqfjka' jir y;rla muK ;uhs' fougf.dv" fldgfyak jeks m%dfoaYSh fmd,sia ia:dkj,g iïnkaO fj,d lghq;= lf<a' wmg bßodg ksjdvq ;snqKg fndfyda úg m%dfoaYSh fmd,sia ia:dkj, rdcldß lghq;= ;rula fjkia úÈyghs isÿfjkafk' WoEik 6 g rdcldßhg jd¾;d lrk w;r tA tA rdcldß wkqj ffoksl jev lghq;= wjika jk fj,dj ksYaÑ;ju mejish fkdyelshs' tA wkqj uf.a uy;a;hd ug;a jvd ld¾hnyq,hs' b;du mßiaiug ie,iqï lr,d ;uhs wms lghq;= lrkafk' yenehs wms wfma orefjd;a tlal úfkdao fjkjd' úfkdao pdßld hkjd' <uhskaf. wjYH;d fjkqfjka' wfma ld¾h nyq,;ajh orefjda fokaku b;d l=vd wjêfha isgu wjfndaO lrf.k bkafk' l=vd ld,fha isgu Tjqkag Tjqkaf.a jev lghq;= lr .ekSug uu mqreÿ mqyqKq lr,d ;sfhkjd' tA w;ska Tjqka wfma rdcldß lghq;= wjfndaO fldgf.k ;sfnk ksid wfma ffoksl jevlghq;= lrf.k hEug wms y;r fokdgu .eg¿jla keye'


j¾;udkfha mj;sk ;;a;ajhg uqyqK fokafk flfiao @

;k;=r ksfhdacH fmd,siam;skshl jqjo uu;a iudcfha idudkH .Dy‚hla' ujla" ìß|la' mj;sk iudc yd wd¾Ól rgdjg uu;a uf.a ore mjq,;a uqyqK Èh hq;= fjkjd' wm ljqrej;a fï Wod ù ;sfnk ;;a;ajh ms<sn|j n,dfmdfrd;a;=fjka isáfha kE' mj;sk ;;a;ajh u; tlsfkldg fpdaokd lr.ksñka mfilg ù isàfuka wmf.a .eg¿j úif|kafka kE' tA i|yd wms iduQyslj tlaù lghq;= lsÍfuka wmf.a .eg¿ ksrdlrKh lr.; yels fjhs' uf.a orejkag wo mj;sk ;;a;ajh ms<sn|j oekqj;a fldg óg l,ska wms f.jQ ieye,a¨ Ôú;h j¾;udkfha .; l< fkdyels nj ms<sn|j wjfndaO lr ;sfnkjd' orejka th wjfndaO lrf.k isákjd' .Eia m%Yafk" nvq ñ, by< hEu fï ish,a,g uu;a uf.a ore mjq,;a uqyqK fokjd' uf.a <Õ .Eia is,skav¾ folla ;sfnkjd' .Eia m%Yakh tkakg l,ska ux tAjd mqrjd .;a;d' kuq;a b;du wrmsßueiafuka uu tAl Ndú; lrkjd' t<j¿ .Kka tA ksid uu oeka ñßia me<hla" ngq me<hla" ;lald,s .yla yod.kak iQodkï fjkjd' tAjd iDcq f,iu ug lrkak neye' kuq;a tAjd lrkakg yels whf.ka iyfhda.h ,ndf.k uu tAj lrkjd' úÿ,s n,h iy .Eia .eg¨j ksid uu or <smla yod.;a;d' úfYaIfhka orejka iu. fjf<| fmd<g .shdu olsk olsk foa b,a,k foa wrf.k fokakg fkdyels nj ms<sn| uu oekqj;a lr, ;sfhkjd' tA ksid *qâ isáhg .sh;a NdKavhla ñ,§ .kakg l,ska Tjqka tys ñ, úuid n,kjd' w;HjYH fkdjk w;HjYH jqj;a ñ, wêl kï wïud tAl wjYH keye fjk fohla n,uq lsh,d lshkak ;rï uf.a orejka fofokd ixfõ§ fj,d bkakjd' rfÜ mj;sk ;;a;ajh ukdj wjfndaO fldgf.k lghq;= lf<d;a wmg fuu ;;a;ajh uÕ yer,d wkd.;hg i;=áka uqyqK fokakg yels fõú lsh,d .Dy‚hla" ujla" ìß|la" ldka;djla f,i uu ys;kjd'

ñksiqkag Woõ lrkakg fndfyda fofkl=g wjYH jqj;a tA i|yd wjia:djla keye' kuq;a ug tA i|yd wêldßuh n,hla ;sfhkjd' tA ksid uu uf.a Wmßu Yla;sh fhdod uf.a fiajh ,nd§ug lghq;= lrkjd'


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr