නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksy;udkS jkak"Tn ieuod tl f,i fkdisákq we; jir ish .Kklg fmr uOH ld,Sk hq.fha ,shk ,o urKfha Ys,amh kï .%ka:fha ,shd we;s ck;d m%ldYh wmg is;kakg hula b;sß lr ;sfnkjd' tkï" —ñhhk wkaou bf.k.kak' túg Tng Ôj;ajk wkaou bf.k .; yelshs hkakhs' ñh hk wkaou bf.k fkd.;a lsisjl= Ôj;ajk wkaou .ek bf.k .kafka ke;˜ hkakhs' Ôú;h lshkafka yßu iqkaor tlla' th hym;a lr.ekSu fyda whym;a  tlla njg m;ajkafka wmf.a is;=ï me;=ï wkqjhs'


Tn;a fufyu o@

yeuodu ys;=fõ tlu úÈhlg kï'''''' yeuodu bkafka tlu úÈhlg kï wjqreÿ ,n,d f.ú,d fldÉpr .sh;a ta Ôú;j,ska M,la keye' ljqreka fyda tfyu bkakjd Tn olskjd kï ta Wmkakdg Ôj;a fjkjd lshk tlkï fndrejla fkdfõ'jeäysá" fmdäysá fï ldg;a fjkia fjkak mq¿jka ' kuq;a fï lshkafka we÷ï me,÷ïj,ska lrk fjkiaùu kï fkdfjhs' Tfí Ñka;kh fjkia úh hq;=hs' wdl,amuh fjkila iqnjd§ f,i is;=úh hq;=hs'


wdorh ksid fjkia fjkak mq¿jka o@

wdl,amuh fjkila isÿùug wfkla jeo.;au idOlh wdorhhs' wdorŒh ys;lg fndfyda myiqfjka fjkia úh yelshs'fl;rï ÿlaLfodaukiaihka wm yuqfõ meñ‚h o Ôú;h foi iqnjd§j ne,sh yelsjkafka wdorfhka msreKq ys;la we;akï mu‚' wdorŒh ys;la t;rïu jeo.;a jkafka  ta ksihs' wdl,amuh fjkilg wdorfha jákdlu fl;rï n,mEula we;s lrkjd' Ôú;h iqkaor lr.kakg''' Ôú;hg jákdlula tl;= lrk ksy;udkS .=Kh b;d jákjd' fuh Tng iq¿jg  oefkk ldrKhla úh yelshs' ta ksidu fï .ek fkdi<ld isákjd úh yelshs' tfy;a Ôú;h t<sh lrkakg'''' Ôú;hg jákdlula f.k fokakg ksy;udkS ùfï .=Kh fl;rï wmg bjy,a jkafka o hkak is;k msßi fï iudcfha b;du ÿ¾,Nh'


ksy;udkS ùu fudvlula o@

ksy;udkS nj ms<sn|j wm iudcfha we;af;a fndfydau je/È u;hls' iuyre ksy;udkS .=Kh olskafka ksjg kshd¨lula f,isks' ke;skï fudavlula úÈhg h' ieneúkau Tn;a ksy;udkSlu .ek tfia is;=fõ kï —fudavhd˜ jkafka Tn ñi ksy;udkS .;s we;s weh$Tyq fkdfõ' udkakfhka ysi Wÿïjd.;a we;af;da tfia is;=j;a Ôú;hg ,iaik yevhla tl;= lr .kakg kï'' Ôú;h j¾Kj;a lr.kakg kï bka ,efnk msgqjy, fuf;lehs lsj fkdyelsh'

Tn fujeks mqoa.,hka ld¾hd,fha § ke;skï uyu.§ ke;fyd;a ksfjfia§ oel ;sfío@ rdcldß wjYH;djhlg ld¾hd,hg meñK Tn yuqjk úg§ ;ukaf.a wdikfhka fudfyd;lg keÕsg wuq;a;ka ms<s.kakd uy;au uy;aóka' tjf.au nia r:hl§" ÿïßfha § jeäysá whl=g ;u wdikh leue;af;ka msßkuk we;a;ka'''' <Õg meñ‚h;a fkdoelald fia isákd ;j;a msßila Tn oel ;sfío@ —uu kï lshkak ;sfhk foa uQKgu lshkjd fufyu lshk wh;a Tn w;r ke;sfjkakg neye' ld¾hd,fha tlgu jev lrk kuq;a iuyr fÊHIag  ks,OdÍka l‚IaG fiajlhka fkdi,ld isàu' fï Tn ud iudcfha olsk iq,n isÿùï fkdfõo@ Tn;a fufia yeisfrk flkl= kï ksy;udkS .=Kh kï jQ W;=ï udkùh .=Kfhka Tn ÿria jQ udkakfhka msreKq wfhla nj fkdlshdu neßh' —uu W.;d˜" —uu f,dlald˜ hehs is;d msïfnk fujekafkda iudcfha Woyig <lajkafka ks;e;sks'


ksy;udkS nj wdNrKhla''''

ksy;udkS .=Kh we;akï th flkl=g wdNrKhls' wdYS¾jdo" m%Yxid" iqNdIsxYK ks;e;skau .,d tau j<lajkakg neßh' W.;alu ,nkakg''' ,iaik jkakg uqo,a úhoï l< hq;=h' tfy;a ksy;udkS jkakg flkl=g uqo,a úhoï jkafka ke;' tfia lsisod úhoulska f;drj wmg we;s lr.; yels ksy;udkSlu ksid wmf.a Ôú;j,g ,efnk wdl¾IKh''' ms<s.ekSu'' jákdlu''' wdYS¾jdoh fl;rï o@ ffu;%S iy.; is;la we;akï ksy;udkS .=Kh Tn i;=hs'


 fyd| .;s.=K we;af;la fjkak'''

jeäysáhl= <dnd, whl= iómhg f.dia l;d lrk úg wdikfhka keÕsg l;d lrkakg ;rï fyda wdikhla ms<s.kajkakg ;rï ljrl= fyda wdpdrYS,S fkdùu ienEjgu ,eÊcdjg ldrKhls' fuhska fmfkkafka ljr .=Khla o@ jeäysáhl=f.a W;=ï ksy;udkS .=Kh;a wfkldf.a uq.aO nj;a fkdfõ o@iuyre ys;kafka ;uka <Õg meñfKkafka ;uka —fmdrla˜ ksid njhs' fuh je/È wdl,amhls' wm fmdrla jkafka weÕm;ska" ;k;=ßka" j;afmdfydi;alïj,ska" W.;alñka muKlau fkdfõ' fï lsisjla we;;a W;=ï ukqIH .=Kdx. ke;skï Tyq$weh iudch fmdrla f,i ms<s.kafka ke;'tjekafkda ks;e;skau iudcfhka m%;slafIam fj;s' flkl= <Õg f.dia l;d lsÍu mjd iuyre ys;kafka uÈlula yeáhgh' th lsisúfgl;a ,eÊcdjg ldrKhla hehs fkdis;kak' ;ud iómhg wd.ka;=lhl= meñ‚ úg yqkiafkka keÕsg wdikhla msßkukakg ;rï Tn ldre‚l jkak' túg wd.ka;=lhdf.a ysf;a o Tn ms<sn| m%ikak yeÕSula bmfokq we;'tfia fkdjqKq l< Tn yodjvd.;a ujqmshkag o fodia wykakg isÿjkq we;' —ksy;udkS ùu˜ ,eÊcdjg ldrKhla hehs isf;kafka fkdmeiqKq" W.;alula fkdue;s" WoaoÉp udkaklaldrh iys; T¿j,g muKhs'  wm l;djg lshk we|f.k isákakg muKhs' ;uka ;=< ksy;udkS .=Kh Wmojd .ekSu ;=<ska ;ukag ,efnk jdis wmuKh' ksy;udkS ùu;a iuÕ Wiia úkhla we;sfjhs'Ôú;h .ek ir,j ys;kakg mqreÿ fjhs' ,efnk fohska i;=gg m;afjkak;a ish,a, iu is;ska ord .ekSug;a mqreÿ fjhs' ffjrh" fl%daOh" ÿIaglï" wukdmh" jHdc nj wd§ ÿ¾.=K is;ska m,dhhs' ffu;%sh" lreKdj" ohdj ksrdhdifhka ieug me;sfrhs'


 ksryxldr mqoa.,hl= jkak'''

ksryxldr ùu Tn" Tng lr.kakd jQ fi!LHh m%;s,dNhls' kSfrda.s ùug T!IO muKla m%udKj;a fkdfõ' is;=ï me;=ï ls<sá kï''' is; l=yl kï isrer frda.S ùu flfia kï je<fla o@ ksy;udkS .=Kh id¾:l Ôú;hl ienEu levm;hs' Ôú;h Èkkakg is;k ldg;a iaàõ fcdíia" wíÿ,a l,dï jeks pß; ienEu wdYS¾jdohka h' ksy;udkS .=Kh we;s ;ek Ôú;h ir,h' Tn ksy;udkS fkdjk úg wkjYH f,i blauka ùu ks;r isÿfjhs' Ôú;fha jeo.;a ;Skaÿ ;SrK ,nd.ekSfï § wdfõ.YS,S ùu Tfí wid¾:l;ajhg fya;=jla úh yelshs'


ksy;udkS nj mrdchla" fudavlula" ksjg njla f,i olskafka kQ.;=kah'

fjk ljrodg;a jvd Tn ksy;udkS .=Kfhka wkQk''' Wiia mqoa.,hl= jkq oelSu wmf.a yDohdx.u m%d¾:khhs'jpkhg muKla fkdj l%shdfjkau tu .=Kdx.h j.d lr.kakg Tn iu;a jqjfyd;a Ôú;h fudk;rï kï ieye,a¨jo hkak Tngu ú|.kakg ,efíú'


l=uqÿ jeoisxy
iudc úoHd$ ufkda úoHd lÓldpd¾h 
fÊIaG mqyqKq lsÍfï  ks<OdÍks
 cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv