නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

foaYSh T!IO fndfyduhla w;sf¾l wdydr f,i y`ÿkajkak mq¿jka' lEj;a" .Ej;a lsis w.=Khla keye


j¾;udkfha foaYSh wdydr ms<sn|j foaYSh T!IO ms<sn|j úYd, jYfhka l;dnyg ,lafjkjd' ta ksidu wm ta ms<sn|j úuid n,kakg W;aidy lrd'

 

wm tÈfkod .kq ,nk wdydr ms<sn|j wdhq¾fõofha olajd ;sfnkafka flfiao@


iEu Ôúfhl=u wdydr u; rod mj;sk nj nqÿka jykafia iífí i;a;d wdydrÜÀ;sld hkqfjka meyeÈ,s lr ;sfnkjd'


wdhq¾fõo ffjoH úoHdjg wkqj mqoa.,fhl=f.a ksfrda.S njg;a frda.S njg;a hk folgu ;ud .kakd wdydr fya;= fjk nj olajd ;sfnkjd'

 

Wmpdr úê


wdydr .ek l;d lrk úg wdhq¾fõofha wdydr iïnkaOfhka Wmpdr úê úYd, ixLHdjla olajd ;sfnkjd'


  • tkï iajrEmh wkqj .kq ,nk wdydr j¾. lsÍula olajd ;sfnkjd'
  • ym, lk wdydr ^ldOH wdydr&
  • mdkh lrk wdydr ^fndOH wdydr f,jlk& wdydr ^f,i wdydr&
  • Wrdfndk wdydr^fmyH wdydr&

hkdÈ f,i fuh oela úh yelshs'


tfukau wdhq¾fõofha wdydrfha ri wkqjo wdydr j¾. lr olajd ;sfnkjd'

 

ta kï me‚ ri" weUq,a ri" ,jK ri" lgqlrih" ;s;a; rih" iy lidh rih jYfhka' fï wkqj wdhq¾õofh oelafjk wx. iïmQ¾K wdyr fõ,l fuu ri yhu wvx.= ù ;sîu w;sYhskau jeo.;a'


tfy;a j¾;udkfha jeä fofkla N=la;s úÈk wdydr fõ,la jeä jYfhka wvx.= jkafka meKs ri njg újdohla ke;'OdkH" udxY " c, "lIsr "f.dari" blaIq wdÈ jYfhkao wdydr j¾. fndfydauhla olajd ;sfnkjd'

 

 

iajdNdúl wdydr


tfukau wm .kQ ,nk wdydr iajNdúl wdydr yd lD;su wdydr f,io olajd ;sfnkjd';jo wm .kq ,nk wdydr ;j;a fldgia follg fnod olajkakg mQ¿jka' tkï .=re wdydr iy ,>q wdydr f,i .=re wdydr jkafka wêl fm%dàka yd f;,a wvx.= nr wdydr j¾.hkah'


,>q wdydr jkafka mdka" nd¾,s" iqÿ n;a iy msYaGh wêl wdydr hkdÈh ieye,a¨ wdydr j¾. f,i oelaúh yelshs'fuysÈ .=re wdydr ,nd .; hq;af;a tys m%udKh wkqj wvqfjka jk w;r,>q ke;skï ieye,a¨ wdydr Tng m%udKj;a ;rug .ekSu .eg¨jla fkdfõ'

    

wdydrj, mj;sk .=Kh


wdydrj, mj;sk .=Kh wkqjo wdydr j¾. lr olajkakg yelshdj ;sfnkjd'ta wkqj uõlsß jvjk wdydr" fmdf,dia fldia jeõ ud¿" yd;djdßh jeks Od;= jvk wdydr OdkH j¾." lsß" m,dj¾." jÿre uE jeks u< msg lsÍu myiq lrk wdydr bÿKq fn,s" flÈ jeämqr we;s wdydr uq;% msglsÍu myiq lrk wdydr idrK lelsß" rdnq hkdÈh'


oyÈh msg lrk wdydr fld;a;u,a,s" WKqj;=r lEu reÑh jvjk wdydr l=reÿ" .ïñßia" b.=re ;smams,s jeks oE yDohg ys;lr wdydr iqÿ ¨kq" óme‚" fo¿ï" fk,a,s" ;ïm,d" weU/,a,d jeks nqoaêh jvk wdydr f.dgqfld<" jo ly" ¨Kq ú, wlaudjg iQÿiQ wdydr m,dj¾. fudkrl=vqïìh hákdrx" ySx fndjeáh hkdÈ f,io j¾. lr olajkakg yElshdj ;sfnkjd'

 

uyfmd<fõ w;s Ydl


foaYSh ffjoHjrekag wkqj uyfmdf,dõ jefvk ish¨ Ydl wdydr i|yd fukau hï hï frd. ioyd m%;sldr lsÍugo fhod .; yelshs'


Y%S ,dxlslhka wdydr i|yd Ydluh øjH nyq, f,i fhdod.kakd nj fmfkhs'ta kuqÿ wm f,i f.dkq ,nk wdydr fodia rys;j" .=Kd;aul j YÍr fi!LHhg iqÿiq f,i ilia lr .;a hq;=hs'tukau ;uka Ôj;ajk mßirhg .e,fmk iy ;ukaf. m%lD;sh wkqj wdydr f;drd fírdf.k mßfNdckhg .;a hq;=hs'

                 

úh,s l,dmfha Ôj;ajk wh lelsß flduâ jeks foao iS; foaY.=K we;s m%foaY j, msßia tu me;sj, jefvk ,Slaia" îÜrEÜ" lerÜ jeksfo tl;= lr .; hq;=hs'


Y%S ,dxlslhka wdydr ms<sfh, lrk úê lsysmhla ;sfhkjd' tkï fydoao" wdku’ weUq," ue,a¨u’ kshU,dj" neÿu f.dvuia" Èh uia f,i th oelaúh yelshs'


fuysÈ tajd ms<sfh, lr .kakd úg fhdod .kq ,nk l=¿ nvq j¾. y;,siamylg jeä m%udKhla .ek foaYSh fmd;am;aj, ioyka fjhs' fuu l=¿ nvq wdydrj, rih j¾Kh .=Kh yd fmdaIKh jeä lsÍug úYd, jYfhka odhl jk w;r úYd, f,v frda. ixLHdjla iqjm;a lsÍug;a odhl fjkjd'

 

fldfydU iy T!IO


j¾;udkfha wm iudcfh olakg ,efnk fndafkdjk frda. md,kh lr .ekSug buy;a msgqjy,la olajk nj lsj hq;=hs'ri ldrl jk lrmsxpd" b.=re"rïfma" W¿yd,a wdÈh ksid wm .kq ,nk wdydr Yßrh ;=< Ô¾Khg myiQ lrk w;r tu wdydr j, we;s úI fldgia bj;a lsÍugo úYd, msgqn,hla ,nd fokjd'


wms tÈfkod wdydr ms<sfh< lrk úg fhdod .kakd l=¿nvq TIO f,io fhdod .kakjd'úfYaIfhka fï Èkj, ó me‚ idÈlald uyÿr b.=re" fld;a;u,a,s hkdÈh iudcfh l;d nyg ,la jS ;sfnkjd'


by; kï ioyka l=¿ nvq muKla fkdj fjk;a l=¿ nvq wm wdydrhg .kakd m,d j¾." rildrl wdÈh talSh TIO yeáhg;a úúO iïmdÈ; T!IO yeáhg;a fhdod .kakd w;r w;sf¾l wdydr f,io fhdod .kq ,nkjd'tfukau j¾;udkfha f,dalfhau fldfrdakd jix.; ;;a;ajhla njg m;aj we;s fï iufha thg m%;sldrhla f,io by; øjH fhdod .ekSu ms<snoj úúO woyia u;= jS ;sfnkjd'frda. ksjdrKhg iy m%;sYla;sh jvk ldrl f,i by; øjH fhdod .ekSug lsisjl=gj;a ndOdjla we;s jkafk kE'

                    

jiúfika f;drhs


jir oioyia ld,hla ;siafia Y%s ,dxlsl wmf. Yßr fi!LHh /l .ekSug wm uq,ska lS l=¿nvq øjH ,nd § we;s odhl;ajh jpkfhka lsj fkdyels ;rï'


tfiau wfma idïm%odhsl wdydr fõ, fukau wms ta ioyd fhdod .;a ixialrK úê wfma me/Kkaf. fi!LHh ;;a;ajh by<ska mj;ajd .ekSug olajd we;s odhl;ajh w.h lsÍug wo ld,h t<U we;s nj lsj hq;=hs'


flfia fj;;a by; øjH fhdod ms<sfh, lr .kakd wdydrhla fukau ´kEï w;sf¾l wdydrhla mßfNdackh ioyd fhdod .kafka kï mdßfNda.sl wdrlaIK úê" fidLH wdrlaIK úê “wdydr ixialrK úê Bg wod< kS;s ß;Ska g wod<j isÿ fjkjdoehs hkak .ek j. lsj hq;a;ka j. n,d .; hq;=hs'


´kEu flfkl=g wfma idïm%odhsl l=,qq nvq fhdodf.k frda.hkag m%;sldr lsßug ke;skï T!IO ke;skï w;sf¾l wdydr ksIamdokhg yelshdj ;snqKo fïjd mßfNdackh lrkafka idudkH ck;dj ksid jvd;a jeo.;a jkafka Tjqkaf.a wdrlaIdjhs'

             

 

wdhq¾fõo ffjoH

iqks,a w;m;a;=

ysgmq wOHlaI

m%cd fi!LH ixj¾Ok fiajd

foaYSh ffjoH wud;HxYh


 

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr