නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

;=kS ma,diaála ISÜ jf.ao flfy,a fldf,af,aishg;a wvqjg;a fldhsu lfâlska jqk;a .kak ;sfhk ,kaÉYSÜ lshk ;=kS ma,diaála fldf<ag Wfoa mdkaor ,ys ,ysfhu ÿï odk n;a tl fnÿjdu ta riafkg ma,diaála ál iEfyk m%udKhla Èhù Èhù n;a tlg tl;=fj,doj,a lEug wfma whlkafka fyd|jy .=,shla' uyr.u ms<sld frdayf,a fmda,su È. fjkak ,kaÉ  ISÜ  tflka  jÉp odhl;ajh myiqfjka wj;lafiare lrkak nE' fldfydu jqK;a wo fjoa§ f.dvla wh ma,diaála ,kaÉ ISÜ tflka whska fj,d kej;;a .fï úÈhg flfi,a fldf<g mqreÿ fj,d' wms b;ska wol Bfhl b`oka fkfïfka flfi,a fldf<ka wfma wdydr ojgkak .;af;a'wksl flfi,a fldf< n;a lsõjdu b;ska wms ldg;a ys;g ksrdhdifhkau tkjd ta rih iy iqjo ta jf.au flfi,a fldf<a ;shkjd úYd, T!Iëh .=Khla' wo gjqulg .shdu jqK;a flfi,a fldf<ag n;a fno,d fok lEu lv wäfhka wähg ;sfhkjd tal wo fg%kaâ tlla fj,d' fydo msßisÿjg kshu m%ñ;shg fokjd kï tal fydo m%jK;djla' b;ska wo kj,sh wms l;d lrkafk;a fldfyduo fï flfi,a fldf,a yßhgu moï lr.kafk lsh,d tÈfkod Ôúf;aÈ wdydr ojgkak Ndú; lrkak' ta jf.au leu;s flfkla bkakjd kï fïl lrkak  mq¿jka foaYSh iy úfoaYSh jYfhka lrk jHdmdrhla úÈhg jqK;a' b;ska wms fï l;d nyg tl;= lr .;a;d fï ms<sn`oj úuikak iqÿiqu mqoa.,hdj'


Tn lõo fudkjo lrkafk@ 

uu wdpd¾h iqcd;d ùrisxy' fld<U úYajúoHd,hg wkqnoaO yïnkaf;dg Èia;%slalfha ;sfhk lDIs ;dlaIK yd .%dóh úoHd;kfha ux fÊHIaG l;sldpd¾hjßhla' ta jf.au lDIsld¾udka;hg wod< mÍlaIK lghq;=;a isÿ lrkjd'


flfi,a fldf<a moï lsÍu

oeka fufyufka wms biair ldf<a b`o,u n;a t;=jdfka flfi,a fld<j, kuq;a j¾;udkh fjkfldg yefudagu flfi,a .iq;a kE' j.djkq;a kE wksl .Dyksfhda yß ld¾h nyq,hs' Wfoag flfi,a fld< yo,d ;j,d .kak fj,djla kE" wksl oeka fmd,s;Skafka mdúÉÑ lrkafka ,kaÉ ISÜ lsh,d' t;fldg fmd,s;Ska ,kaÉ ISÜ we;a;gu úi iys;hsfka' yß kï ,kaÉ ISÜ 1;a fydao,d wrf.k ´fka n;a T;kak' B<.g tal mßirhg tl;= jqKdu mßirhg wys;lrhs " mßirfha CIaø Ôùkag wys;lrhs" mig wys;lrhs" mig tl;= jqKdu j;=r nyskafka kE .x j;=r m%Yak tkjd" fmd,s;Ska Èrd m;a fjkak wjqreÿ 100 lg jvd hkjd" b;ska tal uy .eg¨jlafka tal ksid wms fï flfi,a fld< moï lr,d fokak W;aidy lrd' fudlo t;fldg l,a ;shd.kak mq¿jka fka' t;fldg ´k flfklag ñ< § wrf.k YS;lrKfha ;shdf.k mdúÉÑ lrkak mq¿jka' ta ksid ;uhs wms fï wdydr ojgk yokak mgka .;af;a moï lrmq wdydr ojgk lsh,d'


fïl Tn ;=ñhf.a jevlao @

Tõ'' ux ;uhs we;a;gu fï ;dlaIKh fydhd .;af;a' we;a;gu wms fï ;dlaIKh tl tl foaj,a lr,d f.dvla wudre ;dlaIKfha b`oka ir, ;dlaIKh fjklï úúo ;dlaIK l%u fïlg fydhd .;a;d' ta lshkafk .Dyia: uÜgñka ´kEu flfkl=g lrkak mq¿jka' jdksc uÜgñka ´kEu wfhl=g lrkak mq¿jka hka;% iQ;% mjd wms y`ÿkajd §,d ;sfhkjd' ta hka;% j,ska uyd mßudKfhka lrk whg lrkak mq¿jka' t;fldg uOH mßudKfha whg fjku ir, WmlrK ;shkjd tajd mdúÉÑ lrkak mq¿jka' wjYH;djh ;sfhk ´k flfkl=g fïl lrkak mq¿jka'


fldhs ldf,o fidhd.;af;a@

fmdä fmdä mÍlaIK lrf.k weú;a wms fïl jdksc uÜgug f.kdfõ oekg wjqreÿ 5 lg ú;r l,ska'


fï fjkfldg fïl lrf.k hk wh bkakjo@ 

Tõ fï fjkfldg fïl úYd, mßudKfhka lrk wh f.dvla bkakjd' thd,d wdydr ojgk yo,d fld<U" kqjr" tajf.au m%Odk k.r j, ixpdrl fydag,aj,g iy le*fÜßhdj,g fokjd'

 ir,u wvqu úhoï l%uhla

1'flfi,a w;a;la lmd .kak ´ku flfi,a .ylska " fudarÉp" o¿ ´ku w;a;la'

2' lmdf.k ;ukag ´k m%udKhg flfi,a w;af;a ueo kdráh ke;s fjkak fld< lE,s lmd.kak'

3' Bgmiafia fï fldf,a msámiafia ;sfhkjd w¿ tajd fydÈka msyod .kak' f;; iafmdkaÊ lE,a,la wrka mq¿jka fïl lr.kak' tfyu ke;a;ï inka fmdâvla .dmq fldgka frÈ lE,a,lska

jqK;a mq¿jka' fïl fldf<a bfrka ke;s fjkak lr.kak ´fka' tl tl w;g we;s,a¨fjd;a fldf<a bfrkjd' fmdâvla fudf<a mdúÉÑ lr,d ueo kdráfha me;af;a b`oka odf¾ me;a;g ysñysg msyodkak' Bgmiafia j;=r Ndcfkal .s,aj,d .kak'

4' Bgmiafia fyd`og lg m,< .eUqre Ndcfkalg j;=r od,d fydog kgjkak .skaor od,d' oeka Th jdksc uÜgñka lrk wh Ndú;d lrkafka lmmq ner,a nd. tlaflda f,dl= rdiamdkla'

5'Ndckhl j;=r kgk fj,djg flfi,a fld< lE,a, w`vq folla wdOdrfhka flfi,a fldf<a Wv me;af;ka w,a,f.k j;=r Ndcfka .eUqr w;g yß fl,ska Tnkak' Tn,d ;;amrhla muK ;sh,d .kak' oeïud .;a;d'

6'Bgmiafia fldf<a wrf.k t,a,,d ;shkak j;=r ál fífrkak' mjfka fõf,kak ;sífnd;a meh myla yhla hoaÈ fõf,kjd' t;fldg fïl fmdä lrkak mq¿jka bfrkafka ke;s .dkg ta fj,djg ;uhs wms lshkafka moï fj,d lsh,d' wõfõ fõf,kak oeïfud;a meh fol ;=klska fõf,kj wõfõ riafka wkqj ld,h wvq jeä fjkak mq¿jka' ta fj,djg yßhg n,kak ´fka f.dvla fõ¨fkd;a l=reia .d,d fmdä fjk uÜgug tkjd' tal ksid ux f.dvla whg lshkafka úfYaIfhka ldka;djkag f.or jev Tlafldu bjr fj,d ?g fï jefâ lrkak lsh,d t;fldg Wfoa fjkfldg .dkg fï ál moï fj,d ;sfhkjd' moï lrmq fld< iqudkhla jf.a ;ud ldur WIaK;ajfha wmsg ;shd.kak mq¿jka YS;lrKhl ;shkjd kï udi folla folyudrla mq¿jka'


n;a T;kak ú;ro fyd|@

keye b;ska n;a T;kak ú;rla fkfï' fïl tl tl úÈhg wmsg yod.kak mq¿jka melÜia jf.a" fmdä uq,a jf.a t;fldg wmsg tal we;=<g fydÈ odkak mq¿jka " fmd,a ue,a¨ï " uqx weg ´k fohla odkak mq¿jka' B<.g fïjdf.ka fmdä ms`.ka jf.a yod.kak mq¿jka" fmdä le,S ,hskska lr,d lEu fmÜá we;=<g odkak mq¿jka" u`.=,a f.j,a j," odfka f.j,a j,§ mdúÉÑ lrk fmd,s;Ska ,kaÉ ISÜ fjkqjg fïl mdúÉÑ lrkak mq¿jka ms`.dfka yefâg lmdf.k'fmdâvla fudf<a l,amkd lfrd;a ´k úÈhlg wmsg fïl mdúÉÑ lrkak mq¿jka'


fudkjo ;sfhk m%;s,dN@

Tõ tlla ;ud fmd,s;Ska fldf< T;mq lEu tlla lkjg jvd flfi,a fldf< T;mq tlla loa§ iqj`ohs rihs'

fïl mßif¾g tl;= jqKdg lsisu ydkshla kE''' Èrd m;a fjkjd fka'''

flfi,a j.d lrejkag flfi,a leKg wu;rj flfi,a fldf<ka .kak mq¿jka wu;r wdodhula 

úh,s l,dfma tfyu flfi,a fld< bfrkjdfka t;fldg taf.d,a,kag mq¿jka fï flfi,a fld< fmdä ;Sre moï lr,d w,j,d .kak 

fmd,s;Ska fld<j, lEu T;;a§ riafk;a tlal fmd,s;Ska ñlaia fjkjd' tajd YÍrhg fydo kE f,v fjkjd' yenehs flfi,a fld< j,ska tfyu m%Yakhla fjkafk kE'

wdhq¾fõo m%;sldr j,§ .eiag%hsáia ;sfhk whg;a ks¾foaY lrkafka flfi,a fldf< T;mq lEu lkak lsh,d'

flfi,a fld<fha iajNdúlj Bgu wdfõksl  bá úfYaIhla   ;sfnkjd' WKqiqug ,la lsÍu;a iuÕ l%shd;aul jk fï bá j¾.h wdydrhg tl;= fjkjd' t;fldg wdydrfha ri iy iqj| jeä fjkjd jdf.au wdydr krla ùu m%udo fjkjd'

reêrh msßisÿ lrkq ,nkjd

jl=.vqj, iy uq;%dYfha .,a we;s ùu je,elaùu fukau frda.hka /ilg jeglvq¿ ne§u isÿ lrkjd

udkj m%;sYla;slrK moaO;sh W;af;ackh lrkjd'fvd,¾ m%Yakhg úi`ÿula wmkhkh lrkak;a mq¨jka fkao fïl@

we;a;gu lrkjd kï fïl jdksc uÜgñka lrkak mq¿jka id¾:lj kuq;a ,xldfõ ;sfhk m%Yakh ;ud flfi,a fld< ys`.hs' fudlo f.dú uy;ajre leu;s kE fld< lmkak wiajekak wvq fjk ksid'kuq;a wms oeka fydhdf.k ;sfhkjd l%uhla flfy,a fld<;a wrf.k fmdä lekl=;a .kak' idudkHfhka flfi,a ysgjkjg jvd y;r .=Khl jeämqr .ia ysgjkjd' Bgmiafia wms tajf.a fld< lmkjd fld,hla wer fld,hla b;ska ta úÈhg lrkak mq¿jka'


fuh iajhx /lshdjla f,i mgka .kak flfklag Wmfoia fokak Tng  mq¿jka o@

Tõ mq¿jka' yenehs uq,ska ux lsh,d §mq l%uh m%dfhda.slj w;a yod n,kakBgmiafia .eg¨ wdfjd;a yß jdksc uÜgñka yß lrkak wjYH kï udj iïnkaO lr.kak'


wjika jYfhka Tng fudllao lshkak ;sfhkafk @

mq¿jka lula ;sfhk yefudau flfi,a fld< wyl fkdoud mdúÉÑ lrkak'wvq.dfka úls‚,a, fldfydu jqK;a f.org mdúÉÑ lrkak mq¿jka fka''tal;a m%udKj;a fka''

p;=r f;ydka