නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fï ¥ßhka jdrhhsfï Èkj, b;d iq,N f,iska olakg ,efnk ¥ßhka Tng kqyqre m<;=rla fkdfõ' we;uqkag ñysß m<;=rla f,iskao" ;j;a flfkl=g wmq, ÿ¾.kaOh ksid bjish fkdyels wm%ikak;ajhla we;s lrk ¥ßhka fndïfnldisfha l=,hg wh;a fõ' WoaNso úoHd;aulj —Durio Zibethinus˜ hk kdufhka y÷kajkq ,efí'

YS% ,xldjg fuu m<;=r nqreufhka ,enqK w;r trg WÉpdrKhg wkqj —gqßhka˜ hkak miqld,Skj —¥ßhka˜ f,iska jHjydrj we;' u,hdishdkqjka lgqj hkak —vqߘ f,i y÷kajk ,o w;r tA ksid fuu m<;=frys kscìu u,hdishdj njg ;yjqre lsÍu idOdrK nj WoaNso úoHd{hkaf.a woyihs' ksj¾;k l,dmhkays fuu Ydlfha j¾Okhg wjYH ys;lr foaY.=Khla mj;S' f.kao.ï ñY% f;; mi j.djg fhda.H w;r wêl YS;, foaY.=Kh j.djg ys;lr fkdfõ'

¥ßhkaj, fmdaIK ixhq;sh - .%Eï 100 l