නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wdorŒhj l< wr.,h wjidkfha Èhdre fkdlrkakb;sydifha mgkau f,dalfha mj;sk rdcH md,kh fjkia lsÍu fjkqfjka wr., we;s jqKd' thska we;eï wr., úreoaOjd§ka úiska ch.%yKh l< w;r ;j;a wr., w;rueo wid¾:l ù b;sydifha hï igykla muKla ;eîug iSud jqKd' miq.sh udi lSmh mqrd wfma rfÜ wdorfha kdufhka wdrïN jqK zz ruH wr.,h;a ZZ mj;sk rgdj fjkia lrjk yerjqï ,laIhla jqKd lsõfjd;a ksj/Èhs'


jerÈ yod f.k bÈßhg .shd'''

fï ruH wr.,h id¾:l ùug n,mE úúO fya;= ;sfnkjd' hï hï wjia:dj,§ wNHka;rfha úúO u;jdo we;s jqK;a wjidkfha§ tlu wruqKl msysgd lghq;= lsÍug ruH wr.,fha kug .e<fmk mßoafokau Tjqka tl jqKd' ;ks fldagqjla myiqfjka leãug yels jqK;a or ñáhla tf,i myiqfjka lvd ì| ±óug wmyiq f,iska Tjqka fï wr.,h ;=<;a f.dv k.d .;a tluq;=j ch.%dyS b,lalh fj; <.d ùug fya;= ¿K neõ ryila fkdfõ'


.,la fyda fldagq lE,a,laj;a  wrf.k tkak tmd'''

ta jf.au fï msßi ksrdhqOhs' Tjqka ;=< ;snqfKa ysf;a Yla;sh iy wruqK fj; <.d ùfï b,lalh muKhs' ta fjkqfjka Ôú;h mrÿjg ;nd lghq;= lsÍug Tjqka iu;a jqKd' l÷¿ .Eia" c, m%ydr bjidf.k bÈßhg .shd' rdcH n,h fhdojd ;ukaf. Ôú;hg úh yels wjodku fkdi,ld i;r w;ska cd;s" jhi" ia;s%" mqreI fíohka ke;=j ck .x`.djla fld<Ug weÿkd' tys wjidk m%;sM,h jYfhka Tyqka ckdêm;s ukaÈrh" ckdêm;s f,alï ld¾hd,h iy wr,sh.y ueÿr w;am;a lr .;a;d' th Tjqkaf. W;aidyfha" lemùfï  ienEu ch.%yKhla nj we;a;'


ch.%yKh i;=gla nj we;a;'''

udi .Kkdjla mqrd wõjeis" nv.sks" fkd;ld weig kskaola fkdue;sj .; l< ÿIalr ld,h wjidkfha§ fï ,o i;=g Tjqka nqla;s ú`osh hq;=hs' ch.%ykha ienEu Wreulaldrfhda Tjqka nj we;a;' kuq;a ´kEu fohla ´kEjg jvd ´kEu ke;s nj wms okakjd'wg f,da oyu bÈßfha lïmd fkdjk fn!oaO rgl fï i;=g jqK;a nqla;s ú£fï§ hï iSudjla wjYH fjkjd' i;=g jqK;a ksy;udkSj nla;s úkafod;a tys jákdlu ;j;a jeä fjkjd'


iajhx úkhla wjYHhs''

wms fï ch.%yKh ieuÍfï§ iajhx úkhla mkjd .ekSu wjYH fjkjd' ckdêm;s hkq rgl m%:u mqrjeishd nj wms okakjd' Tyq ksjik ks< ksji zzckdêm;s zzhk ;k;=rg ñi kñka whs;s jqK fm!oa.,sl foam,la fkdfõ' wo ks, ckdêm;s kslau .sh;a fyg t;ek ysia fjkafka keye' ;j;a wkqm%dma;slfhla úiska ta ysia wiqk mqrjkjd' mqoa.,fhla f,iska ¥Is; md,lfhla úh yels jqK;a wms zz rfÜ m%:u mqrjeishd ksjikakd jQ fï ks, ksji ZZ cd;sl Wreuhla' ta ksid fuh wo ojfia  n,h ,;a ckdêm;sf. mqoa.,sl Wreuhla fjkafka keye'

mdka ke;akï flala ldm,a,d lS ksid m%xY jeishka trg rchg úreoaOj ler,s .eiqjd' udi .Kkdjla mqrd f;,a fmda<sï" fí;a fmda,sï" bkaOk fmda,aï ú;rla fkdfjhs" orejkag mdi,a hEug fkdyels ùu" fndfyda fokdf.a /lshdjka wysñ jSu' Ôjk úhou ord .ekSug fkdyels ùu ksid we;s jqK ÿla lkaordjla mqmqrd .sh fudfyd;l ,o i;=g nqla;s ú¢k úg;a iajhx úkhla mkjd .ekSu b;du jeo.;a nj;a fï orejka wu;l l< hq;= keye'


N=ñldj mekSu iqÿiq keye''

wfma ksjil jqK;a hï N=ñldjla ;sfnkjd' ;ju;a mjqf,a ;d;a;dg wms .re lrkjd' fjk fohla ;nd w;S;fha§ mjqf,a uq,au n;a m; fnod fokafka wmamÉÑg' orejka mjd wdydr .kafka thska miqjhs' iuyr úg wmamÉÑf. jqK;a fkdfhla jerÈ ;sfhkak mq¿jka' ta jqK;a wms tajd idOdrK lrkjd' fudkj jqK;a orejkaf. wmamÉÑ fkdje''' ta ;rï yslaóula wmg ;sfnkjd' ld¾hd,hl jqK;a hï Oqrdj,shla ;sfnkjd' jpkhg;a wms lshkjd Th mqgqjg wms .re lrkjd' mqgqj lshkafk hï OQrdj,shla fjkqfjka ,o ;k;=rla' ld¾hd,fha iq¿ fiajlhd .syska úOdhl ks<Odßhdf. mqgqfõ jdä fjkafk keye' ;k;=rg .re lsÍula ;sfnkjd'

fu;ek§;a álla wms ys;kak ´k' ckdêm;s mqgqfõ b| .;a;dg mqgqjg ydkshla isÿ fjkfk keye' kuq;a t;ek yslañula keye' fï ;rï iqkaor wr.,h wjidkfha§ Èhdre lr .ekSu iqÿiq keye'


rdcH foam,la'''

ta jf.au rdcH foam, wjNdú; lsÍug isú,a jeishkag whs;shla keye' ±ka Tn fï jf.a m%Yak lrhs' t;fldg rdcH kdhlhska  fmdÿ foam, wjNdú; lsÍu idOdrKo'''@ kuq;a ta fjkqfjka jQ o~qjï ±ka Tjqkag ,enqKd' fudkjd jqK;a iajNdj O¾ufhka fífrkak neye' yeu fohlu msmsfrk ;ekla ;sfnkjd' ±ka msmsÍu isÿ jqKd'

rdcH yia;h b;du oreKqhs' rdcH foam,g ydkshla isÿ jqfKd;a ta fjkqfjka ,eìh yels o~qjï oreKq fjkak mq¿jks' ta ksid fujeks rdcH foam,la ;=< yeisfrk úg fndfyda fihska m%fõiï ùu jeo.;a' ;reK cjh ;=< tajd is;kak hï ld,hla wjYH fjkjd' jhi iu`. mßK; fjk úg tajd bfígu isÿ jqK;a ±ka Tn m%fõiï ùu jeo.;a' wo .ek is;kak tmd' lrk yeu fohlu ,efnk m%;sM, .ek is;kak' tys úmdl;a fufkys lrkak'

;SrKd;aul wjia:dj ;j bÈßhg ;sfnk ksid blauka fjkak tmd' yslaófuka lghq;= lrkak' hï lñgqjlska foam, ms<sn|j ix.Kkhla isÿ fldg wjNdú; lrk ,o ish,a, fidhd .; yelshs' tf;la Tn bjikak' wkjYH wkaoñka ks, ksjdihkays we;s foam, Ndú; lrkak tmd' 


Wm ixialD;ska ks¾udkh úh yelshs'''

iudchla ;=< úúO Wm ixialD;ska ks¾udKh ùu idOdrKhs' WodyrKhla úÈyg wms fyd¢kau okakjd úYajúoHd,h ;=< Wm ixialD;s ks¾udKh fjkjd' tajd úYajúoHd, wOHdmkh ,nk ld,h ;=< fndfydu wdorfhka je<| .kakd kuq;a úYajúoHd, wOHdmkfhka miq wms yeu fokdu iudcfha mj;sk ixialD;sh iu`. bÈßhg hkjd' wr.,h ;=< mjd ±ka Wm ixialD;shla ks¾udKh ùu idudkH ;;a;ajhla' tfy;a''' fï ;reKhka wkd.;fha Èkl rg ndr.;a úg Tjqka lghq;= lrkafk;a mj;sk iudc iïu; ixialD;sh ;=< nj ryila fkdfõ'


fndr Èfha ud¿ nEug mq¿jks'''

ruH wr.,fha orejkaf.a yeisÍu ;j;a msßilg jdis iy.; úh yelshs' Tn úiska .,la" uq,la fkdue;sj isÿ lrk ,o wr.,fha miq wjia:djkao b;du iqkaorj bÈßhg f.k hEu jeo.;a' .d¨ uqjfodr msáfha lvodis lene,a,la fyda ìu fkdoud wdrlaId l< mßirh ta wkaoñka wdrlaId lrkak' thska Tng jákdlula ,efnkq we;s' Tn wkjYH wkaoñka rdcH foam," ks< ksjdihkays .ejiSu uq,a lr f.k w;=re m%;sM, we;s úh yelshs' ÿ¾j, ;eklska msmsÍu wdrïN ùu b;du myiqhs' ;ju ;=jd,h iïmQ¾kfhkau iqjm;a ke;' háka Tvq hkakg;a wjia;djka ;sfnkjd' ta fjkqfjka wjYH nelaàßhdjka Tn imhd .; hq;= ke;'

rgla cd;shla wr.,hg tla jqfKa ienEu úYajdihla ksidh' tfia fkdue;s kï i;r È.ska ck .x`.djka fuf,i wefokafka ke;' ta úYajdih Tn tl Èklska ,nd .;a;la fkdfõ' udi .Kkdjla Tn foi n,d isáfuka we;s lr.;a iqnjdÈ wdl,amhl WÉp;u wjia:dj thhs'úYajdihla ì| jefgkkag iekl ld,hla we;s' mQcdikfha Tn ys|jd Tng wdorh lrk msßiu fyg tfrys fjkq we;s' tfy;a Tjqka tf,i tfrys jkafka fya;= idOl fkdue;sj fkdfõ' ta ksid ruH wr.,h ;j;a ,iaik lrkak'wkjYH wkaoñka isÿ lrk yeisÍï rgdfjka ÿria fjkak'

tfiakï'''ruH wr.,fha whs;slrejka Tnhs' th wdorfha kdufhka isÿ jqjd kï wdorfhkau bÈßhg hd hq;=hs' lsß ye<shlg f.du ì|la tla jkakd fia Tn úiska ks¾udKh l< ksrdhqO iduldó wr.,h fyg ojfia ;j;a ,iaik lsÍfï whs;sh we;af;a Tnghs'

weußld tlai;a ckmofha íÆ f,dagia fn!oaO úydrdêm;s -mQcH fmardfo‚fha iqcd; iajdóka jykafia

mqkHd pdkaokS o is,ajd