නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w¾nqofhka f.dvtkak n,kakwo rg mqrd mj;skafk oeä wd¾Ól w¾nqohla nj wms ljqre;a oksuq' we;af;kau th lK.dgqjg lreKls' tfy;a wdKavqj u`.ska fuu w¾nqoh iu:hlg m;a lrk f;la wms Ôj;a úh hq;af;da jkafkuq' Ôú;h yev lrkafka fyda le; lrkafk wm is;hs' taksid w¾nqoh yuqfõ is; i;=áka ;nd .eksu i|yd iqÿiq l%shdud¾. fj; wj;S¾K ùu i|yd l%uj;a ie,iqï we;slr.; hq;=hs' Tn uq,H l<ukdlrKh .ek oekqj;a jQj;a ke;;a fuu wjia:dfõ§ uqo,a .ek ie<ls,su;a ùu w;sYh jeo.;a fõ'


w¾nqoh iu`. u;=jkafka Kh nrhs

—l,anÿ l%uhg ,nd.;a jdykfha Kh jdßl f.jkafk flfiao@ ug ksjila ñ<g .ekSug wjYH jQj;a ta i|yd uQ,sl uqo, imhkafk fldfyduo@ ug oeka w;sld, fiajfha fhÈh fkdyels ksid mdßfNda.sl ì,am;a f.jkafk flfiao@ uf.a /lshdj wysñ ù we;s ksid ug ksjdih;a wysñ fõúo@ iuyre ojig meh fol ;=k fyda i;shg Èk fol ;=k jev lrñka wdodhï Wmojd

/lshd fol ;=kla lrkafka fldfydauo@˜'  wd¾Ól w¾nqoh jeä ù Kh nßka mSä; jk Tn is; fujka m%Yak mekke.Su ksid ;j ;j;a mSvkhg m;ajkq we;' fl%äÜ ldâm;a wdmiq f.ùï Tng ord.; fkdyels jkq we;s neúka m%fõiï úh hq;=hs' fuu ;;a;ajhkag ks¾NS;j uqyqK §u i|yd Tn úiska wkq.ukh l< hq;= lreKq lsysmhla fjhs'


Kh .ekSu wvq lrkak

Tn Kh .e;s jQ úg Tnj md,kh lsÍu Tfnka wysñjkq we;' t;eka isg Tn Kh ysñhdf.a md,khg k;= fõ' u;l ;nd.kak" Tng fl%äÜldâ m;a f.ùula" Wlia f.ùula fyda jdykhl nÿ f.ùula we;s úfgl § /lshdj wysñ jqjfyd;a Tn wirK jk nj' tfy;a Tn tajdhska ksoyiaj isáfha kï /lshdj wysñ jq lf,l lror úh hq;af;a w¨;ska/lshdjla fidhd.ekSu .ek muKh' mÈxÑ ksji fyda Ndú; lrk jdykh .ek lror ùula túg we;s fkdfõ' Kh.e;s iajNdjfha jdissh thhs'


Kfhka f;dr Ôú;hla ;sfío@

Kfhka f;drj Ôj;a ùula .ek Tng fkdisf;kafka Tn wfkla wh is;k wdldrhg is;Sug fm<öu ksidh' whl= Ôú; ld,hu Kh f.jñka úYd, ksjila iE§u fyda fl%äÜ ldâ m;ska Kh .ksñka iqmsß fj<|i,a j,ska is;eÕs whqßka nvq ñ< § .ekSu fyda úYd, udisl jdßlhla f.jñka ldrhla ñ<g .ekSu idudkH fohla fyda idudkH mqreoaola f,i fkdis;kak' tu Ñka;kfhka ñfokak' w;S;fha úiQ mjq,la ms<sn| úuis,su;a jqjfyd;a Tjqka jßkajr jdyk fjkia lrñka w¨;a jdyk ñ,§ fkd.;a nj;a" úYd, ksfjiaj, mÈxÑj fkdisá nj;a" tfy;a lsis úfgl fl%äÜ ldâ m;a Ndú; lf<a fyda Kh f.õfõ ke;s nj;a fï ish,a,gu jvd Tjqka ;Dma;su;a Ôú; .; l< nj;a Tng meyeÈ,s jkq we;'


ir, ðú;hlg msúfikak

fï w¾nqo wjia:dj ir, Ôú;hlg mqreÿ ùu i|yd fyd|u wjia:djhs' ish¨ fokdu wudrefjka Ôj;a jk wjia:djl Tn ;jÿrg;a ,eÊcd úh hq;= ke;' wdydr i|yd wjkay,a lrd hEug mqreÿj isá wh ksjfiau wdydr ms<sfh, lr.kak' msiQ wdydr fj<|fmd<ska ñ< § .ekSu keje;aùu uqo,a w;fys /£ug fukau fi!LH wdrlaId ù f,vfrda. i|yd hk úhoï wvq ùugo fya;= fõ' È.=ld,Skj fuu mqreÿ we;slr .ekSfï§ Tng wkfmalaIs; f,i iykhla oefkkq we;'


mqreÿ fjkafk fldfyduo@

Tn úhoï lrk iEu remsh,la .eku úhoï lsÍug fmr fudfyd;la is;d n,kak' —fï ñ<§ .ekSu ug we;a;gu wjYHho@˜'wf;a we;s uqo, úhoï lsÍfï wjia:d fol ;=kla we;súg" —ug jvd jeo.;a fjkafka l=uk f;dard .ekSuo@˜ is;Su b;d jeo.;ah' Tn ksji fyda Ndú; lrk r:h w,xldr fkdjkakg mq¿jk' tfy;a w¨;a ñ<§ .ekSï i|yd is; fhduq fkdlrkak' wkjYH w¨;a jeähdjka is;ska neyer lrkak' fmdÿ m%jdykh Ndú;h ,eÊcdjg lreKla lr fkd.kak' Tn Ôú;h ir, jk úg Tng oefkk udkisl mSvkh wvqjkq we;' ta iu`.u Khnr wvqjkq we;'


rg fjkia fjklï Tn n,d bkak tmd

fojk wdodhï Wmhk ud¾.hla f,i ksjfia isg l< yels wdodhï bmehsh yels ud¾. .ek fidhd n,kak' fï i|yd wka;¾cd,h Wmfhda.S lr.ekSu b;d myiqh' úl,am wjia:dj,a .ek úuis,su;aj isákak' úhoï lmd oeóug Èkm;d mqreÿ fjkak' fi!LH úhoï wju lsÍu i|yd fi!LHdrlaIl wdydr" l%uj;a kskao" jHdhduh iy udkisl i;=g fok lghq;=j, ksr; fjkak' Tn Kh ù we;akï tajd f.jd oeóu i|yd wu;r uqo,la fidhd.ekSu jeo.;ah' fï yeu fohgu wu;rj yels Wmßuh Tnf.a nexl= b;sßlsÍfï .sKqfï ;ekam;a lrkak' ÿrl;k" wka;¾cd, myiqlï fyda rEmjdyskS myiqlï Tng oeßh yels wju ñ<g;a jvd my;ska r|jd .kak' túg bÈßfha§ tk jvd wiSre wjia:djkag uqyqK §ug Tng myiq jkq we;'

iqks,a w,a.u