නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ðúf;a uqK.efyk iEu ne`§ulgu Èh yels Wmßu f.!rjh wjxlùu'''Tn fjkqfjka Ôj;a jkafka flfiao hkak ms<sn|j is;kakg isf;a .eUqreu ;ekg hkak' Tfí yeÕSï iy wdYdjka lkafoka my<g ;,a¨ lsÍu kj;ajkak' Tfí yeÕSï wkqj Tfí Ôú;h .; lsÍu fyd|u úl,amh fkdfõ' ukao@ tajd Tng isÿjk foag Rcq m%;sl%shd fkdjk neúks' Tfí yeÕSï hkq Tng isÿjkafka l=ulao hkak Tn jgyd .kakd wdldrhhs' tajd Tnj jvd fyd¢ka oek y÷kd .ekSug weoysh fkdyels fuj,ï ;sfnhs' Tn iuÕ" Tfí yeÕSï .ek újD;j isákak'


Tn bj;a lrkafka l=ula o@

Tn i;=gq lrkafka l=ula o@ folgu fya;= ;sfí' Tfí yeÕSï ms<s.ekSu iy tajd jvd fyd¢ka f;areï .ekSu Tn .ek oek .ekSug fya;= fõ'Tfí wdYdjka o .fõIKh l< hq;=h' Tn Tfí Ôú;h .;lsÍug f;dard .kafka kï" Tng Tfí ienE me;=ï iÕjd ;nd .; fkdyelshs' Tng wjYH foa .ek wjxl jkak'hï fohla Tnf.a iqjmyiq l,dmfhka Tíng f.k hkq we;ehs Tn is;k úg th wkq.ukh lsÍu Nhdklh' kuq;a Tn i;= Ôú;h .;lsÍug Tn ;SrKh lrkafka kï" tu ìh ch .; hq;=hs'


Tng wjYH fjkafka''''

Tng wjYH l=ulao@ th ,nd .kafka flfiao@ hkak ienúkau wjfndaO lr .ekSug jvd th lsÍug jvd fyd| l%uh l=ulao hkak f;areï .; hq;=hs' uq,skau Tn .ek ie,ls,su;a ùug ;SrKh lrkak' Tngu m%uqL;ajh ,nd fokak' fuu wjia:dfõ§ Tn Tfíu wjYH;d ms<sn|j oekqïj;a úh hq;=hs' fjk lsisfjl= Tn .ek n,d.kafka ke;" th l< hq;af;a Tnhs' fuhska woyia lrkafka Tn wfkla mqoa.,hska .ek ie<ls,su;a fkdúh hq;= nj fkdfõ" kuq;a thska woyia fjkafka Tn m<uqj meñ‚h hq;= njhs' Tnf.a wjYH;d Tn imqrd,kafk ke;akï tajd Tnu fkdi,ld yeÍu Tng l< yels jvd;au fi!LH iïmkak fkdjk foaj,ska tlla kï Tfí Ôú;h jeä ÈhqKq lsÍug Tng l< yels lsisjla ke;' Tng Tnj jeo.;a iy wfkla iEu fohlgu jvd Tn jvd fyd| nj Tngu lshd .kak" Tn fl;rï jeo.;a oehs fmkajkak'


wka whj wod< ke;'''

wka wh i;=gq lsÍu Tfí /lshdj fkdfõ' Tfí ld¾hh fjkafka Tn .ek n,d .ekSuhs' Tng fukau wfkla ish,a,kaf.au ld¾hh fuhhs' ta wdldrfhka iEu flfkl=u ;ukag wjYH wdldrhg Ôj;ajk w;r" Tjqkaf.a wi;=gg wkqkag fodia fkdlshhs' we;a; jYfhkau" Tn ta fjkqfjka ñksiqka wukdm lrf.k wf.!rj fkdl< hq;=h' kuq;a Tfí úYajdihka iy ;SrK Tjqkaf.a woyia iuÕ fkd.e,fma kï" Tn Tjqkaj újD;j m%ldY fkdlsÍug fya;=jla ke;'fjk;a flfkl=f.a u;h weiSu lsisfjl=g ydkshla fkdúh hq;=hs' fjk;a ´kEu flfkl=g fuka Tng;a Tnu ùug whs;shla we;' Tn wjg isák wh is;k foa wkqj Tn f,dalh ms<sn|j Tfí woyia ilia fkdl< hq;=hs'


wjxl jkak'''

Tn .ek i;Hjd§ ùu hkq Tfí Okd;aul me;a; .fõIKh lsÍu muKla fkdfõ" Tn .ek Tn ffjr lrk fndfyda foa fy<s lr .ekSuhs' iajhx wdorh hkq Tn ish,a, ms<s.ekSuhs' wm .ek wmf.a wvqmdvq .eUqßka j<,d" tajd wfmka fukau uq¿ f,dalfhkau iÕjd ;nk iuyr foaj,a ;sfn'fuu l%shdj,sh ksid Tn tajd ksid ,eÊcdj jeks ksfIaOd;aul is;=ú,s fyda ksfIaOd;aul yeÕSï we;s fkdù tajd ms<s.ekSug bf.k .; hq;=hs' iuyr úg" Tn fjkia l< fkdyels foaj,a we;s w;r" tAjd Tfí ukfiys fld;ekl fyda ieÕù ;sìh ylshs th ms<sf.k lghq;= lsÍug bf.k .; hq;=h'


Tn fjkqfjka ðj;a fjkak'''

Tn fjkqfjka Ôú;h .; lsÍu hkq Tn leu;s foa lsÍu muKla fkdfõ" Tn lrk iEu fohlau Tnf.a wkkH;djh njg m;a lr .ekSuhs' yels iEu wx.hlskau Tn Tnu jkak' Tng fjk;a lsisfjl= úh fkdyel' Tn woaú;Sh iy úfYaI mqoa.,fhla' Tjqkaf.a fm!reI;ajh f,i Tjqkag ,nd § we;s foa .fõIKh lsÍug f,dalhg iEu wdldrhlu mqoa.,fhla wjYH fõ' ks¾udKYS,s;ajh" fidhd.ekSï iy j¾Okh hk ish,a,u wdrïN jkafka fjkia Ñka;khlska jk w;r" Ôú;hg t<fUk m%fõYhla iy ud¾.hla  fkd.ekSug we;s leue;a;' § we;s udj;la wkq.ukh lsÍug f;dard .kakd whf.ka fï f,dalh lsisfia;au m%fhdack ,nkafka ke;' Tn ùug ffO¾hj;a jkak" Tn tfia ùug fya;=jla ;sfí' Tfí úYajdih u; jev lsÍu Tfíu wdldrhlg Ôú;hla .; lsÍu tla fldgils' Tfíu udj;la f;dard .ekSfï ÿIalr;d iuÕ lghq;= lsÍug Tn iQodkï ùug wjYH kï" Tn úYajdifhka isáh hq;=h'


Tfí wdYdj bgq lr .kak''''

iEu flfkl=gu Tjqkaf.a Ôú;fha we;s wdYdj l=ulaoehs fkdokS' Tfí wdYdj hï /lshdjla" l,djla" mjq,la we;s oeä lsÍu fyda wka whg Wmldr lsÍu úh yelshs' th l=ula jqj;a" th l%shdjg kxjk njg j. n,d .kak' Tfí Ôú;fha m%Odku foh úh hq;af;a Tn ;=< we;s tu l=vd foa ;Dma;su;a lsÍu i|yd Tn lrk fohhs' Tn Tfí Ôú;h ie,iqï lsÍug mgka .;a fudfydf;a isg Tfí wdYdj l=ulaoehs oek.; hq;= fkdfõ" tneúka úúO foa W;aidy lrkak'wjidkfha§" Tn .ek n,d .ekSu wd;aud¾:ldó fkdfõ' Tn fyd¢ka isák njg j. n,d .ekSu wd;aud¾:ldó fkdfõ' Tn fjkqfjka Ôj;aùug ;SrKh lsÍu iy Tfí woyiaj,g .e<fmk Ôú;hla .;lsÍu wd;aud¾:ldó fkdfõ'uq,a Ñka;lfhl=" .fõIlfhl= ùu iy wjidkfha Tnu ùu Tfí hq;=lu ñi lsisfjl= Tng fodia mejßh hq;= fohla fkdfõ' Tfí ffO¾hh .ek wdvïnr fjkak' Tng tla Ôú;hla we;" fjk;a flfkl=f.a nE.hmqrjd th kdia;s fkdlrkak' Tng iqÿiq hehs fmfkk ´kEu wdldrhlska Tn ;=<;a bka msg;;a f,dalh .fõIKh lrkak'iEu flfkl=gu Ôú;h .ek miq;eùula we;" tneúka th yels ;rï wvq m%udKhlskaa ;nd .ekSug Tn yels ;rï W;aidy lrkak'


uOqr .=Kj¾Ok
ufkda WmfoaYl$ufkda úoHd{ wOHlaI
is;a ksjk udkisl fi!LH uOHia:dkh
ndysr lÓldpd¾h ^mjq,a fi!LH ld¾hdxYh&

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv