නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

bkaOk fmda<sug .sh wÑr wka;sug f.or wdfj fmÜáfhka<`.È iudc udOH yryd m%pdrKh jqKd bkaOk fmda<sul uefrkak mK wÈk ukqiaifhlaf. Ôõ;hla ta fmda<sfïu ysgmq msßila tl;= fj,d úYd, mßY%uhla or,d fír .kakjd' wms tal oel,d f.dvla i;=gq jqKd' ta jf.au f.dvla wdvïnr jqKd' wfma rg fï fj,dfõ úYd, wd¾Ól wfyakshlg ,la fj,d ñksiaiq ldhslj udkislj fyïn;a fj,d bkak fï jf.a fudfyd;l;a wfka wfma ñksiaiqkaf. ;snqKq ta ukqiailu" lreKdj" udkj ohdj .ek' kuq;a wjdikdjlg ta wdvïnrh ta i;=g ;snqfKa fydard lSho'' fï isÿùu fj,d wfkla me;a;g wdrxÑ fjkjd ta jf.au bkaOk fmda<sul isáh ñf,aÉc f.da;%slhka msßila tl;= fj,d wjq 25 l ;reKfhlaj wudkqIsl úÈhg >d;kh l< mqj;la'

fuu isÿùu jd¾;d fjkafk .d,a, ud.,a, m%foaYfha msysá bkaOk msrjqï y,l' bl=;a Èk rd;%Sfha wÑr ud.,a, ,d*a bkaok msrjqï y,g f.dia we;af;a bkaOk fmda<sfï isá ;u ñ;=frl= yuqùugh' fudyq iu. fudyqf.fidfydhqrd iy fidfydhqrdf.a ìßo;a tys f.dia we;s w;r fudjqka ñ;=rd iu`. l;d nia fldg ish¨ fokdu f;a tlla îug wi, lvhlg f.dia we;' fudjqka kej; f;,a fmda<sug tk úg wÑrf.a ñ;=rdf.a fudag¾ r:hg bÈßfhka ;snQ ysvilg ;j;a fudag¾ r:hla we;=<;a lr ;sî we;s w;r fï ms<sn`oj tu fudag¾ r:fha ysñldref.ka úuiSfï§ th nyska nia ùula olajd ÿr È. f.dia úYd, wdrjq,lg fmr<S ;sfí' fuys§ fydr mdfrka fudag¾ r:h fmda<sug we;=,a l< mqoa.,hd yd Tyqf. i.hka lvq "fmd¨ " ls‚is /f.k ú;a wÉr we;=¿ msßig wudkqIsl f,i myr § we;s w;r tys § msys myrlg <la jQ wÑr frday,a .; lsÍfuka miqj urKhg m;aj we;' wÑrf.a ñ;=rd;a" ifydaorhd;a" ifydaorhdf.a ìßo;a ñka nrm;, ;=jd, ,nd lrdmsáh frday,g we;=,;a lr ;sfí' 

lK.dgqjg lreK kï fuu isÿùu isÿfjoa§ tys isá lsisfjl=;a fuh uev meje;aùug lghq;= lr we;s w;r msys myrlg <la jQ wÑr frday,a .; lsÍfuka miqj urKhg m;aj we;'

ã' ví,sõ' wÑr id,skao .d,a," ynrdÿj" jxpdj, hg., mÈxÉ 25 yeúßÈ ;reKfhls' fudyq fld;,dj, wdrlaIl õYajúoHd,fha bxðfkare mSGfha Wmdêh yodrd Wmdêh wfmalaIdfjka isá wfhls' fudyqf.a mshd hqo yuqod ks<Odßfhl= jk w;r Tyq chisl=re fufyhqfï § ñhf.dia we;s w;r .=rejßhla jQ fuu ;reKhdf.a ujo yÈis wk;=rlska ñh f.dia we;af;a fudyq Wiia fm< i`oyd iQodkï jk ld, jljdkqfõh' uõmsh fifkyi wysñ fï wysxilhd bkamiq ye§ jeã we;af;a mqxÑ wïud flfkla <`.h'

wÑrf.a mqxÑ wïud jdjd.; fkdyels fYdalfhka y`v wjÈ lf<a fufiah'we;a;gu wÑr fmdä ldf, b`oka ÿlaÅ; Ôú;hla .; lrmq flfkla' fmdä ldf,u wjqreoaohs udi fofla§ fuhdf.a  ;d;a;d ke;s fjkjd yuqodfõ ch isl=re fufyhqfï§' Bgmiafia wïud ÿla uykais fj,d yod jvd .;a;d' Wiia fm< lrkak wjqreoaola ;sfhoaÈ wïu;a ke;s jqKd yÈiais wk;=rlska'fydog bf.k.kak mq¿jka' mdif,a YsIH kdhlfhla" mfya YsIH;afj;a mdia" ´,fj,a taf,fj,a fyd`og mdia' fld;,dj, leïmia tlg .sfha isú,a bxðfkarefjla fjkak wdi jqK ksid' uuhs uf.a ;d;a;hs iEfyk lem fj,d fï wïuhs ;d;a;hs fokaku ke;s orejd yod .;af;a' tod ? isÿùu .ek wms yßhgu lshkak oka kE' fuhd ? weú;a f;a tlla tfyu î,d kd, lr,d f.oßka .syska ;sfhkafk f;,a .yk fmda<sug' t;kÈ lÜáhla tlal nyska nia ùula fj,d ;shkjd' fuhdf.a whshg myrla .ymq ksid whshg .eyqfõ wehs lsh,d wyoa§ ;ud ksrdhqOj ysáh uf.a fld,a,g fufyu lf¾' fmdfydr od,d .yla yo,d .y uq,skau lemqju fõokdjla we;s fjkjd fka'' ta fõokdj ;uhs ug oefkkafka uf.a mmqjg t;kska tydg uql=;a oefkka kE'''

wÑrf.a mqxÑ wïug bka tydg l;d lrkak jpk msg jqfKa kE''

fidhd .;a f;dr;=re wkqj tys isÿj we;af;a fuhhs' .d,a," ud.d,a, ,d*a bkaOk msrjqïy,g 2022'07'06 jk Èk rd;%S 11g f;,a njqirh meñK ;sfí' r;%S 12 g muK f;,a ,nd §u wdrïN jQj;a msrjqïy, wi, fmda,sfï Èk .Kka /`§ isáh ñksiqkaf.a jdyk fmda<sfï bÈßhg f.dia we;af;a WoEik 6g muKh' tf;la .fï we;eï msßia fmda<sfï ñksiqkag yd wdrlaIl wxY j,g pKaä mdÜ oud lä .=,la fia Tjqfkdjqkaf.a jdyk j,g n,y;a ldrfhka yd pKaälñka f;,a .idf.k

 ;sfí' fuys§ wdrlaIl j, j.lSu ck;dj wdrlaId lsÍu jQj;a fuys isá wdrlaIl wxY  ks,OdÍka lr  we;af;a fIâ tl wdrlaId lsÍuhs'

f;,a fmdâvla fjkqfjka we;sjQ mqxÑ l;d nyla ksid ta ;reKhdf.a Ôú;h msys myrlska ke;s lr,d odkak ;rï fï ñksiqka wudkqIsl jqfKa ukao@ ojila folla ÿjk f;,a pqÜgla ksid ur, oeïfï wjqreÿ .dKla Ôj;a fjk wysxil Ôú;hla fkdfõo''@ wjidkfha isysk fmdÈ ne`of.k wd wÑrf.a Ôõ;h isysk ish,a, yl=,d .ksñka ;ukaf.a

 ñh .sh fouõmshka fj; hkakg úh' we;a;gu fï l=ßre iudch úiska ta ;reK Ôú;h ì,s.;a;d' flfia fj;;a fï jk úg bkaOk fmda<sï j, pkaä hehs lshd.kakd msßia úiska isÿ lrk m%pxv l%shd rfÜ úú`o m%foaY j,ska Èfkka Èk jd¾;d fjhs' fï jf.a ia:dk j,§ widOdrKh fjkqfjka l;d lrk" fmkS isák mqoa.,hkaf.a lg jid oeóug fuu pkaäka lshd .kakd msßia lrkqfha lvq fmd¨ j,ska myr § tu mqoa.,hkag ydks meñK ùuhs' iudk whs;sjdislï ;sfhk mqoa.,fhlag ;j;a mqoa.,fhla úiska tfia lsÍug we;s whs;sh l=ulao@ kshfmd;af;ka lvkak ;sfhk foa fmdrfjka lmkak ;rï j¾Okh ùug bv fkdÈh hq;=hs' md,k ;ka;% fjkia lrkak wr., lrkakd fia fujka ;;a;ajhka ;=<o wm Tjqfkdjqka fjkqfjka fmkS isg f;,a fmda<sï fyda fudku fmda,sul jqK;a pKaä mdÜ odk" ñksiqkag myr fok" wudkqIsl úÈhg yeisfrk" widOdrK úÈhg l%shd lrkakka uev,sh hq;=h' fuh we;a;gu l< hq;af;a kS;sh wdrlaYd lsÍug isákd fmd,sia yd wfkl=;a wdrlaIl wxYhs' kuq;a fndfyda ;eka j, isÿ jQ isÿùï j, § fuu ks,Odßka ;u j.lSï meyer yer pKaäka wdrlaId lr we;' fuhska fmfkkafka wo uyckhdg rfÜ Ôj;a ùugj;a wdrlaIdjla ke;s njls'

;u j¾.hdgu wNsfhda.hla fjk" l=ßre fjk" kQ.;a udkisl uÜgï ;sfhk ñf,aÉc f.da;%slhka isák fujka iudchl w¾nqO yuqfõ ks¾udKh jk wkd.; brKu .ek is;d .; fkdyels ;rï Nhdklh'

p;=r f;ydka