නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uu Ôú;h yev.iajd .;af; uf.a wïu Èyd n,,.eyekq <ufhl=g iqÿiqu /lshdj .=re jD;a;sh lsh,d tA ldf, ;snqK ms<s.ekSu ksidu fjkak ´k .=rejßhla jqK wef.a wïu ;ukaf. f,dl= ÿjj .=rejßhla lrkak isysk ueõfj' tA;a  wehg ´kjqfKa mdi,l orejka w;rg fldgqfj,d oekqu fnokjg jvd úúO m%Yak tlal iudch yd .efgk ñksiaiqkag fiajh lrkak' ta w;S; l;dj  kj,sh iu. l< l;dnyl§ wmg lsõfj ck l,d flakaøh ksfhdacH wOHCIsld ksfrdaId uy;añh wm iuÕ mejiqjd' ta ksidu ;uhs wms woyia lf<a fujr l;dnyg jdßhfmd, m%dfoaYSh f,alïjßh jk iqO¾ud m%shx.kS m;srdc uy;añh iïnkaO lr.kak'''

uu wOHdmkh ,enqfõ kdrïu, uhqrmdo uOH uyd úoHd,fhka tjlg wm mÈxÑj isáfha uf.a wmamÉÑf.a .u jk jdßhfmd,' uf.a wmamÉÑ úÿy,am;sjrfhla uf.a wïud Wm .=rejßhl f,i lghq;= l<d' uf.a mjqf,a ug kx.s flfkla iy u,a,s flfkla bkakjd' uu uf.a Ôú;h yev.iajd .;af;a uf.a wïud Èyd n,,d lsõfjd;a ;uhs jvd;a ksjerÈ' weh ieñhd ke;sj orejka ;=kafofkl=gfydo wOHdmkhla §," iudchg jevodhl mqoa.,hska f,i TmuÜgï lr, iudchg odhdo lrmq" ;ksj Ôú;hg uqyqK ÿka .eye‚hla' weh ta ;rïu ffO¾hu;a ldka;djla' iqO¾ud m;srdc uy;añh ;u w;aoelSï ms<snoj l;dj wdrïN lrñka lsõjd'


mdi,a Ôú;h

weh foore ujls ' Ôú;h ms<sn|j fndfyda w;aoelSï we;s weh ;u mdi,a Ôú;h .ek fufyu lsõjd'uf.a wïuhs wmamÉÑhs fokaku .=re jD;a;Sfha' yenehs tfyu jqKd lsh,d uu bf.k .ekSug w;s olaI mdi,a YsIHdjla jQfha kE' idudkH fm< jev wghs iïudk yhla iu;afj,d jd‚c wxYfhka Wiia fm< wOHdmkh ,enqjd' Wiia fm< úNd.hg udi ;=kla muK ;sìh§ yÈisfhau uf.a wmamÉÑ yDohdndOhlska ñh .shd 'ñh hk úg t;=udg jhi wjqreÿ mkia ;=khs' wfma f.or fndfyda lghq;= isoaO jqfKa wmamÉÑf.a wkqoekqu u;' wmamÉÑ ñh .shdg miafia f.or fodf¾ lghq;=" ndysr lghq;=" kEoEhska iu`. iïnkaO;d mj;ajd .ekSu jeks ish,a,gu wïu;a tlal uqyqK fokakg mjqf,a jeäuy,a orejd úÈyg ug isoaO jqKd' yenehs tod ug ;snqK ÿl;a" mSvkh;a tlal Wiia fm< úNd.hg id¾:lj uqyqK fokakg ug neß jqKd' uu fofjks jrg;a jd‚c úIhhkaf.ka Wiia fm<g fmkS ysáhd' tys§;a ug úYajúoHd, wOHdmkh ,nkakg jrï wysñ jqKd' uf.a iómj isá fhfy<sh úYajúoHd,hg .shd' uu ;r`. úNd. j,g fmkS ysáhd' .=rejre f,i nojd .ekSug ;r. úNd. j,g fmkS ysgmq iuyr hd¿jkag .=rejre f,i /lshd ,enqK;a ug ta ;rÕ úNd. iu;a jkakg fkdyels jqKd' uu fmardfo‚h úYajúoHd,fha ndysr WmdêOdßkshla' uf.a wïug ´k jqfKa uu .=rejßhla lrkak' ta;a uf.a ffojh álla fjkia'"'''

wïug ;uhs mjqf,a nr ;ksju lrg .kakg isÿ jqfK' kx.sg u,a,sg W.kajkak;a ´k' ug /lshdjl=;a keye' ta w;fr ug jeäysáfhda újdy fhdackdjla f.kdjd' wïuf.a ysf;a nr wvq lrkak uu talg leue;s jqKd' Tyq kñka fi!uH j¾Kl=,iQßh' wms fokakd fydaäfha mka;sfha b|,d yfha mka;sh f;la tlg bf.k f.k ;snqK;a" oekye÷kqïlula ;snqK;a wfma újdyh isoaO jqfKa fhdackdjla wkqj' ;reK fl,af,l=g ;uka wdof¾ lrk mqoa.,hd .ek isysk we;sùu iajNdúlhs' yenehs uf. ysf;a tfyu isysk l=udrjre ysáfha kE' ug ;snqfk wfma wïuj mjqf, nfrka ksoyia lr .kafka fldfyduo lshk is;=ú,a,' wdmq m<uq fhdackdjgu uu leu;s jqKd' /lshd úrys; ;re‚hla úÈhg ;uhs uu újdy Ôú;hg we;=<;a jqfKa' yenehs ta fjkfldg uu ;r. úNd. /ilg ,sh,d ;snqKd' fi!uH t;fldg .,a.uqj hQ'î' jkakskdhl uOH uyd úoHd,fha .=rejrhl= f,i lghq;= l<d' ta w;fr uf.a f,dl= mq;d bmÿkd 1992 fkdjeïn¾ udfia m<uqfjkso' mq;d ,eì,d ojia fol ;=klg miafi uu fmkS ysá ;r. úNd.hlska iu;a fj,d iïuqL mÍlaIKhg lefoõjd' ta mÍlaIKhg wms ye;a;Ejla muK bÈßm;a jqKd ug u;lhs' uu jhi udihlaj;a msrefKa ke;s uf.a mq;d j;a wrf.k ;uhs iïuqL mÍlaIKhg fmkS ysáfh' t;k ysgmq wh ug lsõjd ÿr m<d;lg m;aùu ,efnhs ta yskaod l;dny lr,d ,Õ ;eklg m;aùu yod.kak lsh,d' ldgo l;d lrkafka" fldfyduo l;d lrkafka lsh,d ug wjfndaOhla ;snqfKa kE' fldfydu kuq;a 1992 foieïn¾ udfi 01 Èk uf.a m<uq m;aùu f,i ,smsldr ;k;=rla ksljeráh m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,hg ,enqKd' ux ys;kafk ug jdikdj f.kdfj uf. f,dl= mq;d lsh,hs' yenehs uf.a udihlaj;a jhi msrefKa ke;s orejdg lsß meh fyda fjk;a ksjdvq ,enqfKa kE' ta;a uu ta /lshdj l<d yß wdidfjka' uf.a orejd n,d .;af; uf. kx.s ' uu ksljeráfh fiajh lf<a b;d iq¿ ld,hhs' ug ia:dk udrejla yod.kak mq¿jka jqKd .,a.uqj m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,hg'


uf.a b,lalh jqfKa ñksiqkag fiajh lsÍu'

uf.a wïud uu .=rejßhla fjkjd olskakg leue;s jqK;a uf.a leue;a; ;snqfKa Bg tyd .syska ñksiqkag fiajh lrkakghs' /lshdj ,efnk úg;a uu WmdêOdÍkshla' fï /lshdj ,enqKq uu ys;d.;a;d ux mßmd,k fiajd úNd.h fldfydu yß iu;a fjkjd lsh,d' ta b,lalh wkqj uu uf.a uy;a;h;a tlal mßmd,k úNd.hg fmkS isáhd' m<uq jrg fmkS isá wjia:dfõ wNsfhda.;d mÍlaIKfhka uu iu;a jqK;a fojk úNd.h ug iu;a fjkakg fkdyels jqKd' yenehs uu thska wffO¾hhg m;a jqfKa kE' uu fldfydu yß úNd.h iu;a fjkjd lsh, ys;df.k jev l<d' uf.a W;aidyh ch .kakg ug y;r j;djlau W;aidy lrkakg isÿjQKd' ta fjkfldg uu ore fofofkl=f.a ujla' f.or fodf¾ jev lghq;= isÿ l< hq;=hs" uy;a;hdf.a jev lghq;=" orejkaf.a wOHdmk lghq;= w;r;=r uf.a mdvï jev lghq;= lrkakg;a isÿ jqKd' uu mdvï lrkakg mgka .kafk f.or jev bjr fj,d ?g' meh fol ;=kla mdvï lr, wdfhu;a Wfoa myg ke.sg,d f.or jev lghq;= lr,d orejkaj mdi,a hj,d uy;a;hdf.a jev lghq;= wjika lr,d uu;a jevg hkjd' fï ish,a, ug lr .kakg yels jqfKa uf.a uy;a;hdf.a iyfhda.h ug ,enqk ksihs'