නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ñ< álla jeäjqK;a fyd`ou ñlaiap¾ .%hskavrh .kaklEu îu yok fldg f.dvla m%fhdackj;a jk WmlrKhla .ek ;uhs wo l;d lrkak iQodkï fjkafk' wms yefudau jf.a mdúÉÑ lrk ñlaiap¾ .%hskav¾ tl iïnkaOj'idudkHfhka ñlaiap¾ .%hskav¾ .ek l;d lrk fldg tajdfhka jeä m%udKhla ;sfhkafk bkaÈhdfj ksIamdok' ,xldfj Ôj;a fjk wmg ta jf. bkaÈhdkq ksIamdokhla Ndú;hg .ekSfuka jdisodhl ;;a;ajhka f.dvla w;aú¢kak mq¿jka'

fudlo bkaÈhdfj wh lkafk fndkafk wfma úÈhg' ta wh;a yd,a fldgkjd" W÷ fldgkjd" wUrkjd fï jf.a bkaÈhdfj iy wfma Whk msyk l%shdj,sh fndfyda ÿrg iudkhs' b;ska ta whf. WmlrK .kak tflka f,dl= jdishla wmg ,efnkjd' tys§ ;sfnk iqúfYaISu foa fjkafk bkaÈhka ñlaiap¾ .%hskav¾ f.dvla Yla;su;a ùu' ta yskaod wmg jeä ld,hla mdúÉÑ lrkak yelshdj ,efnkjd' yenehs b;ska hqfrdamfhka yß f,dafl fjk;a ngysr rglska f.fkk ñlaiap¾ .%hskav¾ tll ;sfhkafk fmdä ñ,a tlla' ta wkqj wfma lEu îu yooaÈ jvd;a iqÿiq fjkafka bkaÈhdkq ksIamdokhla f;dard .kak tl'

fï jf.a bkaÈhdkq ksIamdok f.dvla wfma rfÜ ;sfhkjd' furg m%lg fjf<| kdu hgf;a wf,ú jk NdKav w;r bkaÈhdkq ñlaiap¾ .%hskav¾ f;dard .ekSfï wjia:dj wmg ,efnkjd' ta jf.u b;ska wjYH flfkl=g Tka,hska wekjqï lr,d f.kak .kak;a mq¿jka'

fuys tk fmdäu cd¾ tl lÜg iïfnda, yokak fmd,a iïfnda, yokak m%fhdackj;a' Bg jvd álla f,dl= cd¾ tl fmd,a ñßlkak mdúÉÑ lrkak mq¿jka' Bg;a jvd f,dl= cd¾ tlla ;sfhkjd' tafl cQia j¾. yokak mq¿jka' yenehs fï ñlaiap¾ .%hskav¾ tl;a tlal cQia fïl¾ tlla fjku ,efnkjd' ta lshkafk bkaÈhdkq ksIamdokhla úÈhg fjf<| fmd<g tk fï ñlaiap¾ .%hskav¾ tlg lma y;rla ,efnkjd' tal ;uhs wfkl=;a ñlaiap¾ .%hskav¾ tlal .;a;u ;sfhk f,dl=u fjki' wfkla ñlaiap¾ .%hskav¾j, fndfyda fj,djg tkafk lma folla ke;akï ;=kla'

we;a;gu ñlaiap¾ .%hskav¾ tlla mdúÉÑ lrkj lshkafk wfma jev f.dvla myiqfjka lr .kak mq¿jka fjk tl' wmg yd,a fldgd .kak ´fk kï tal fndfydu myiqfjka lr .kak mq¿jka' ta jf.au lE,s ñßia" ;=kmy" .ïñßia" ly" yd,a fmd,a neo,d fï jf.a l=iaisfha f.dvla jev lr .kak wmg Woõ fjkafk ñlaiap¾ .%hskav¾ tl'

f.dvla fj,djg uu Wïn,lv ál;a lene,s lr .kak ñlaiap¾ .%hskav¾ tl mdúÉÑ lrkjd'   ta jf.au ;uhs f.drld fmaiaÜ tl yod.kakjd jf.a fohla jqK;a lrkak mq¿jka' Stainless steel j,ska ksmoj,d ;sfhk ksid fï cd¾ j, lsisjla w,a,kafk ke;sj fidao,d whska lrkak yelshdj ;sfhkjd'

fyd| ;;a;ajfha ñlaiap¾ .%hskav¾ tlla ñks;a;= 15 la ú;r tl È.g l%shd;aul lsÍfï yelshdj ;sfhkjd' iuyr ñlaiap¾ .%hskav¾ ñks;a;= 5 lska jf.a ´*a lrkak ´fk' tal wjdisodhl ;;a;ajhla' fudlo wfma jev ál bjr lr .kak wjYH ld,h l%shd;aul fjkak neß kï ta jf.a WmlrKhla ñ<hg .kak úhoï lrmq uqo,a ksrmrfo lrmq úhoula njg m;a fjkjd'

ñlaiap¾ .%hskav¾ tl mdúÉÑ lrk yeu fj,dfju ta lma fyd¢ka fidao,d msi ou,d ;shkak ´fk' ta jf.au ;uhs .%hskav¾ tl;a fyd¢ka msiou,d msßisÿj ;shd .kak ´fk' .%hskav¾ tfla Wv me;a; ,iaikg ;snqKg iuyr wh mdúÉÑ lrk .%hskav¾ j, hg me;a; n,kak wm%ikakhs' l=Kq ne¢,d" l¿ fj,d fndfydu wmsßisÿhs' tfyu lrkak tmd' mdúÉÑ lrk yeu fj,djlu .%hskav¾ lma jf.au .%hskav¾ tl;a fyd¢ka msi oud msßisÿj ;nd .kak wu;l lrkak tmd'

.%hskav¾ tlla mdúÉÑ lroaÈ blaukska udre lrkak fjkafk .%hskav¾ lma j, mshk jgd we;s rn¾ rjqu' ^.EialÜ& wdydr øjH ks;ru .efgk ksid ta rn¾ rjqu mdúÉÑ lrk yeu fj,dfju msßisÿ lrkak ´fk' tfyu msßisÿ lrk fldg ld,h;a tlal ta rjqu .e<fjkak" tys isÿre we;s fjkak bv ;sfhkjd' b;ska wmg tal w¨f;ka f.k;a oukak fjkjd' we;a;gu bkaÈhka ksIamdok úÈhg tk ñlaiap¾ .%hskav¾ tlla .;af;d;a tal wjqreÿ 10 la ú;r mdúÉÑ lrkak mq¿jka'

uu ta jf.a ld,hla bkaÈhdkq ksIamdok úÈhg  fjf<| fmd<g wdj ñlaiap¾ .%hskav¾ mdúÉÑ lr,d ;sfhkjd' ñf<ka álla jeä jqK;a fyd|u ksIamdokhla f;dard .kakj kï wmg jeä ld,hla mdúÉÑ lrkak yelshdj ,efnkjd' ta ksid wdjg .shdg wvq uqo,g ;sfhk ñlaiap¾ .%hskav¾ .kafk ke;=j fyd| ksudjlska hq;= ld,hla mdúÉÑ lrkak mq¿jka" úfYaIfhka wfma jf.a rgl Whk msyk l,djg f.dvla .e<fmk bkaÈhdkq ksIamdokhla ñ<hg .kak mq¿jka kï" Tn kslrefKa úhoï l<d lshk is;=ú,a, is;g oefkk tlla keye'


f;dr;=re - wfkdaud úfÊ;=x.
Anomazs kitchen youtube

;udrd m;srK