නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

tlu f.org tl tl uÜgfï jy<j,a ;snqfKd;a fyd`oo krlo''ksjil jy<la ks¾udKh lsÍfï§ th w,xldr úh hq;=h' Yla;su;a oejfhka idokq ,nk l,amj;sk ks¾udKhla úh hq;=h' fmrÈ. jdia;= úoHd lafIa;%fha§ jy< ks¾udKh i|yd úfYaI wjOdkhla fhduq lr we;' úfYaIfhkau jy<h ks¾udKh lsÍfï§ Ndú;d lrkafka Yla;su;a l,amj;sk oej úfYaIhkah'tfy;a j¾;udkfha kï hlv yd we¨ókshï Ndú;h o iq,Nj olakg ,efí'wuqøjH jYfhka l=ula fhdod .;a;o" jy<la ks¾udKh lsÍfï§ Ndú;d lrkq ,nk oej fyda wdfoaY lrkq ,nk øjH lskï j¾.hlg wh;a jqj;a" jy<h jdia;= ks¾udK fodaIhkaf.ka f;dr meyeÈ,sj Y+NM, fok bÈlsÍula úh hq;= nj fmrÈ. jdia;= úoHdfõ i|yka fjhs'


jdia;= úoHdjg wkqj''''

úfYaIfhkau jy<j,a .Kk ^jyf<a m, .Kk& uq÷ka ,S yd mrd, uQ," mrd," ldKq mrd, fhdok wdldrh tajdfha iïnkaê; uQÜgq ksjerÈj ia:dms; lsÍu fuys§ úfYaIfhka i,ld n,kq ,efí'jy< ks¾udKfha§ fodr" cfka," <s|" jeisls<s j< leisls<s j, hkd§ wkqfldgiaj,g" jy<fhka we;sjk fodaI ms<sn|j bÈlsÍfï lghq;=j, kshq;= Ys,amSka oekqj;aúh hq;=hs'l,a we;sj fï ksjerÈ bÈlsÍï iïnkaO oekqj;a ùu ksid miqjg we;sjk ÿla - úm;a - mdvq - w,dN u.yrjd .;yelsjkq we;'


Y=N fydardj

1' rú fydardj hg,S ;eîugo" 2' nqO fydardj mrd, .eiSugo" 3' lsú fydardj jy< fiú<s lsÍugo Y=N nj fmd;mf;a i|yka fõ'


nd,al fh§u

jy<la r|jkafka nd,al u;h' fï nd,al ksjfia yria w;g ñi È. w;g fkdoeñh hq;=h' tfiau ksjfia È. m<, wkqj úisÍ mj;sk Y=N mdohla u; nd,alh ;eìh hq;=h' ksjfia yß ueo msysgk n%yau mdohg Wäka nd,alh fkd;eìh hq;=h' ˜n%yau mdoh˜ hkq ksjfia m%Odk ˜u¾uia:dkh˜ fjhs' W¿jyq cfk,a u; nd,al fkd;eìh hq;=h' tfia nd,al ouk W¿jiai u; hg ,S msßoaÿulao jqjfyd;a .Dy ysñhdg udrl fhfohs' tu W¿jiai ux., W¿jiai jqjfyd;a udrl wm, f.k fohs' cfk,a u; fukau cfk,a lKq u;o nd,al fkdmsysáh hq;= w;r hg,S msßoaÿï yiqlr nd,al fkd;eìh hq;=h' m%Odk W¿jiaig fyda W¿jiailg t,a,lr nd,al fkd;eìh hq;=h' nd,alh ;ks ,Shla ùu Y=Nodhlh'


uqÿka hg,Sh jeo.;a o@

ksjil uqÿka hg,Sh oeóuo Y=N lghq;a;la fia i,ld l%shd l< hq;=hs' uq`ÿka hg,Shg uQÜgq 3 la iïnkaOùu wY=Nh' tfukau uqÿka hg,Sh uqÿka ì;a;s 3 la u; ;eîu wY=Nodhlh' uqÿka hg,Shg l=remd 3 la iïnkaO lsÍu wY=Nh' tfia iïnkaO l<fyd;a .DyuQ,slhdg wxY Nd. jeks frda. yg .kakd nj lshefõ' uqÿka ì;a;s 2 la u; ;nd we;s uqÿka hg,Shg ì;a;s fol ueÈjk fia tl l=remdjla ;eîu b;d wY=Nh' uqÿka hg,Sfha msßoaÿï tjeks ;j;a msßoaÿï fj; t,a, fkdúh hq;=h' tfiau tu msßoaÿï fodr cfk,a fj; t,a, ùuo wY=Nh' uqÿka hg,Shg fhdok msßoaÿï ksjfia È." m<, wkqj fhfok Y=N mdohla u; msysg úh hq;=h' ksjil uqÿka hg,Shla iu`. fhdok hg,S m%udKh T;= .Kkla ùu Y=Nh' uqÿka hg,Sh ñksil=f.a Wig jvd È.ska jeä úh hq;=h' thska lshefjkafka uqÿka hg,Sh wä 6 lg jvd Èlaúh hq;= njhs' uqÿka hg,Sfha yß ueog mrd, fkd.eish hq;=h' tfia l<fyd;a isÿjkafka n%yau mdohg fõO fodaIhla t,a, ùuhs' tl ksjil uqÿka hg,Shla ;j;a ksjil uqÿka hg,Shg yß fl<ska fkd;sîuo uqÿka hg,Sfha msßoaÿï u; fyda hg,Sj, we;s msßoaÿï u; fyda mrd, fkd.eiSuo hym;ah' tfukau uqÿka hg,Sh u; t<k mrd, brÜfÜ .Kkla úh hq;= w;r uqÿka hg,Sh yß fl<ska ngysrg Èid .; fkdúh hq;=h'

uqÿka ì;a;shl uqÿfka ;sfnk uqÿka hg,Shg iudka;rj my<ska fodrla" cfka,hla ;eîu uyd fodIhls' tu fodaIh .Dy ysñhdg udrl mjd we;s l< yelsh'


Tn okakjd o@

ldur msgg mekak jQ ksfjiaj, tfia msgg mekak jQ uqÿka hg,Sfha w. fomig uQ, mrd, folla jÈk ksid thg mrd, follao .eiQ úg th mia uQÜgqjla njg m;a fõ' th uyd úm;a we;s lrhs' tfiau ldur msgg mekak jQ úg ksjfia j¾.M,hg ydks muqKqjñka fmdfrdj yevo u;= lrk ksid tn÷ ksjdi ÿla lror" udkisl wiyk" frda. yd Ok ydks we;s lrhs' uqÿka hg,Sh u; jÈk fomi jy<j,a foflau È." m<, tl iudk fkdùuo fodIhls' yß y;/ia ksjdi fukau yß y;/ia jy<ho f.ysñhka ÿlg m;alrhs' tfukau ,iaiku n,df.k kùk ú,dis;d wkqj idok ksjdij, jy< fkdfhla w;g mkakd yevlr ;sfnkq fmfka' fïjdfha uqÿka hg,S" hg,S" uQ, mrd," fkdfhla w;g msysgk ksid fun÷ jy<j,a uy;a jHik we;s lrhs' f.ysñhkag fYdal Wmojhs' ksji w,xldr lrkq ms‚i l=vd mshis msgg mkakd ;kkq ,nk ksfjiaj, tu l=vd mshis wY=N Èidjkag yiqùu ksido mSvd we;s fõ' jy<g háka iS,sula .eiSfuka jyf<a we;s iq¿ fodaI bj;a ù .sh;a uyd fodaI bj;a fkdfõ' uyd fodaI f.ysñhka fm<hs'


mrK ,S Ndú;h ''''

kj ksjilg mrK ,S o~q fhdod .ekSu b;d wY=Nh' tfia l<fyd;a tu ksjiska Y%shdj m,d hhs' ksjfia jev lghq;= ks;r wjq,a fõ'


jyf<a Wi jeo.;a'''

ksjil jy, fndfyda Wiajo fndfyda my;ajo msysàu b;d wY=Nh' tn÷ ksfjiaj, N+; fodI we;s fõ'jäïnq ,E,a, mßiaifuka .ikak''ksjil jyf,a jäïnq ,E,a, .eiSuo m%fõYfuka l< hq;=h' jäïnq ,E,a, iú lsÍfï§ isÿjk jerÈ ksid fidfydka mrd, fodaI we;s úh yelsh'


wY=N wjia:d '''

jy, .eiSfï§ jdia;= mqreIhdf.jï we,hg jÈk weK ure weK jYfhka ie,fla' tajd úm;a;slr fkdjk fia fhdod .ekSug j.n,d.; hq;=h' .eìkshl isák wjia:djl ksjfia jy< .eiSu b;d wY=Nh' mrK jy,la .e,ùu o wY=Nh' ksjilg tlu j¾.fha oej j¾.hla fhdod .ekSu b;d Y=Nh' kuq;a wo tfia l< fkdyels ;;a;ajhla Wod ù mj;shs' tkuq;a wvqu ;rñka oej j¾. ;=klska ksjil lghq;= ksud lrkakg j.n,d .; hq;=h' ksjilg oej j¾. 3 lg jeäh fhdod .;fyd;a tu ksji f.dvkÕkakg fhdod .;a ;;ald, uqyq¾:fha kele;a n,h úkdY jk nj u;l ;nd .; hq;=h'


jdia;= fcHd;sIfõ§ $ bxðfkare ie,iqï Ys,amS - wud,S udhdlvqj

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv