නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

úNd.h l,a hEfuka orejkaf.a udkisl;ajhg fudlo fjkafka'@


    ,xldfõ <uhs nyq;rhla úNd. wd;;sfhka fmf<kjd lsh,;a tal udkislj orejkag n,mdkjd lsh,;a ffjoHjreka lshkjd' úNd.h l,a hdu ksid fï wd;;sldr ;;a;ajh ;j;a jeä fj,d' ta yskaou ;uhs úNd.hla wiu;a jqKdu <uhs Ôú;h ke;slr .kak yokafka' úNd.hla wiu;a fjkjd lshkafka Ôú;h wiu;a fjk tl fkfuhs' úNd.hg iQodkï lrjk w;ru tal;a orejg wdofrka lsh,d fokak'


   orejka úNd.hlg iQodkï jkafka §¾> ld,hl isghs' ta i|yd orejka yd uõmshka isÿ lrk lem ùu w;s uy;a' rchla o úNd. fjkqfjka w;suy;a úhoula orhs' fï ish,af,ys b,lalh jkafka ksis l,g úNd. mj;ajd orejkaf.a bÈß .ukg wjYH moku ilia lr §uh' tfy;a úúO fya;= idOl ksid úNd. ksis l, meje;aùug fkdyels jk wjia:d ;sfhkjd' tajd fkdje<elaúh yels fya;= f,i oelajkak mq¿jka' fldúâ 19 jix.;h o tjeks fkdje<elaúh yels idOlhla' fï jix.;h ksid fndfyda úNd. l,a .shd' kuq;a wjidkfha fyda b;d fi!LHrlaIs;j úNd.h mej;a úug ;srKh l<;a"w'fmd'i' id'fm< f;jk jrg;a úNd. l,a oeñug isÿùu lk.dgqjg lreKla'


orejd w;rux fj,d o@

    ffjrifha jHdma;sh je<elaùu i|yd wkq.ukh lrk iudc ÿria:lrKh"we¢ß kS;sh iy wOHdmk wdh;k jid ;eîu wd§ w;HdjYH l%shd ud¾. u; wOHdmk lghq;= o lvd jeà we;' fï fya;=fjka úYaj úoHd,"Wiia fm<"idudkH fm< iy 5 jir we;=¿ iuia: isiq ore oeßhkaf.a udkisl fi!LH ms<sn|j úfYaIfhka wjOdkh fhduq l< hq;af;a Tjqka udkisl wd;;shg" mSvkhg fiau udkisl wjmd;hlg m;a ùfï wjodkula ;sfnk ksidh'

   ufkda <ud frda. ms<sn| fndfyda ffjoHjrekaf.a ks.ukh ù we;af;a úNd. l,a hdfï udkisl;ajfha § fukau wêl mdi,a nr yuqfõ orejka úúO frda.hkag yd udkisl wd;;Skag f.dÿre ùfï by< m%jK;djla .kakd njhs' mdi,a úfha§ orejka uqyqK fok m%Odk úNd.hka jk YsIH;aj" idudkH fm< fukau Wiia fm< hk úNd.hka uq,a lr.ksñka orejka" foujqmshka yd .=rejreka fj;ska orejdg t,a, jkakd jQ mSvkfha n,mEu fï w;=ßka m%Odk ;ekla .kakd njhs' j¾;udkfha mdi,a wOHdmkh yd úNd. l%uh ;=< foujqmshkag fukau .=rejrekago imqrd.; hq;= b,lal fndfydah' mka;s uÜgñka fyda mdi,a uÜgñka orejd úNd.hg iQodkï lrk w;ru .=rejreka úiska ish wdorŒh f.da<hka wemhg ;nd.kafka ish wNsu;d¾: idOkfhys,dh' tmuKla fkdfjhs"úNd.h l,a hefuka ;j;a wkjYH ìhg o/jka m;a ù ;sfhkjd''


.eg¨ f.dvhs'''

    orejka úNd. udkisl;ajfhka l,a .; lsÍfïÈ wka ish¨ l%shdldrlïj,ska fï orejka bj;a ùu YdÍßljo udkisljo n,mdkjd' Tjqkaf.a ord.ekSfï Yla;sh r|kafka jhi jeä ùu;a iuÕhs' kuq;a fï wjêfha ord .ekSfï Yla;sh ;snqKo hï hï Nhdkl tfy;a Rcq ;SrKhkag t<öfï yelshdj jeähs' úfYaIfhkau iudc cd,d mßyrKh fõ.j;a ùu" mjq,a mßirfhka neyerj ñ;=rka weiqf¾ jeä úYajdihla f.dvkÕd.ekSu fukau orejka fï wjêfha iajdëk ùu jeä bvla imhkafka ;ukag ;u Ôú;h .ek hym;a fyda whym;a ;SrKhka .ekSughs' úNd.h fya;=fjka iuyr orejkaf.a wdydr rgdfõ fjkila oelsh yels w;r l%Svdfjka bj;aùfuka orejdf.a udkisl iunr;dj .s,syS hk w;r" weÕm; fjfyiSulska f;drj wdydr .ekSfuka fkdis;+ wdldrfha ia:Q,;djg f.dÿre ùfï yelshdj we;s nj fï jk úg ffjoHjreka fidhd .kak ;sfhkjd' rEmjysksh iy kùk ;dlaI‚l fuj,ï fhdod .ksñka ÿria: wOHdmk l%uh Tiafia wod< wOHdmk lghq;= wLKavj bÈßhg f.k hkak rch m%Odk wOHdmk n,OdÍka W;aiy lrñka isák w;r tu W;aidyhka w.h l< hq;=h'flfia kuq;a rEmjdyskshla ;nd úÿ,s wdf,dalhj;a fkdue;sj l=mams ,dïmqfjka wl=re lrk wka; wirK iy È<s÷ ore oeßhka úYd, m%udKhla wfma rfÜ ;ju;a isá;s' fuu jix.;h fya;=fjka tu ore oeßhkag remjdyskshla ;sfnk wi,ajeis ksjilg fyda f.dia tu wOHdmk jevigykaj,g iyNd.S úh fkdyelshs' tmuKla fkdfõ úNd. l,a hdfuka we;sjk NS;sldj ksid orejdg wkd.;h ms<sn| wúksYaÑ; iajNdjhla u;= ù wOHdmkh tmd jk uÜgugu m;a jkakg mq¿jk'


úNd. <uhskag wNd. fj,d''

    ,xldfõ <uhs nyq;rhla úNd. wd;;sfhka fmf<kjd lsh,;a tal udkislj orejkag n,mdkjd lsh,;a ffjoHjreka lshkjd' úNd.h l,a hdu ksid fï wd;;sldr ;;a;ajh ;j;a jeä fj,d' ta yskaou ;uhs úNd.hla wiu;a jqKdu <uhs Ôú;h ke;slr .kak yokafka' úNd.hla wiu;a fjkjd lshkafka Ôú;h wiu;a fjk tl fkfuhs' úNd.hg iQodkï lrjk w;ru tal;a orejg wdofrka lsh,d fokak' iuyr úg ta wiu;a ùu Ôú;h iu;a ùu lsh,d fok mdvula fjkak;a mq¿jka' fudlo Ôú;h Èkmq f,dalh Èkmq fndfyda wh ;ukaf.a wid¾:l ùï yuqfõ id¾:l jqKq whhs' úNd.h orejkaf.a Ôú;hg wNd.hla fkdlr bf.k.kak orejkag w; fokak' t;fldg orejd úNd.h jf.au Ôú;h;a by<skau iu;a fõú


Tn l< hq;af;a'''

   úNd.h hkq tla;rd l,djls' tu l,dj i;=áka ch.%yKh lsÍug kï Tn Wml%uYS,Sj lghq;= l< hq;=hs' tkï Ôú;fha m%Odk wNsfhda.hla njg m;aj we;s úNd.hg Tn iqnjd§j" Okd;aul is;=ú,sj,ska hqla;j i;=áka uqyqK Èh hq;=sh' úNd.h keu;s wNsfhda.h id¾:lj ch.;a úg th Tnf.a Yla;shla njg m;a ù" miqj ta Tiafia wkd.; wNsfhda. ish,a,la ch .ekSug Tng ksr;=rej u yelshdj Wodjkq we;' ukao wNsfhda. ch .ekSu id¾:l ðú;hl m%Odk ,laIKhla jk ksidh'idudkHfhka lsishï ud;Dldjla ms<sn|j ;uka okakd lreKq ish,a, bÈßm;a lsÍug hefuka iuyre úNd.fha§ ;ud úiskau oeù heug ,la fj;s' kuq;a álla mdvï lrk iuyre wjYH ,l=Kq m%udKh ,nd úNd.h iu;a fj;s' fuys fjki we;af;a ;u ;uka úNd.hg iQodkï jQ wdldrfha iajNdjh u; nj Tn jgyd .; hq;a;ls'fï ksid Tfí úNd.h l,a hdu udkisl mSvkhla f,i fkdf.k thg id¾:lj uqyqK Èug fï f.jk ld,h m%fhdackhg .; hq;=hs''


ieye,a¨ lrk jHdhdu jeo.;a'

    udkisl mSvkh iSud lsÍug úúO l%shdud¾. wkq.ukh l< yelsh' ta i|yd úfõlh úY%dka;sh ffoksl Ôú;h ;=< weú§u mqreoaola lr .ekSu " ksod.ekaug mehlg muK fmr yqol,dj ukig úfõlSj .; lsÍu "iajNdúl fi!kao¾hh iuÕ jeä jYfhka ld,h .; lsÍu w;sYhska jeo.;ah'


orejdg Yla;shla fjkak'

   wiSñ; yelshdjka f.ka hq;a b;d iqúfYaI ukqiaifhla f,i jefvkak mq¿jkalu ;sfhk fndfydau iðù ks¾udKYS,S orejka frdfnda flfkla jf.a jev lrk yeÕSï oekSï ke;s mqoa.,fhl= njg m;a lrkafka orejdg we;s wdorhlg fkdfjhs';rÕldÍ /,a,g hk fouõmshka ;ukag iudch ;=< ,nd .ekSug neß jqK ta b,a¨u orejd ;=<ska yß ,nd.kak W;aiy .kakjd'kuq;a .yg wdorh lrk flfkla ljodj;a tys uqÿka uq, lm, w;= b;s lm,d j¾Okh ùfï yelshdj úkdY lr,d mqxÑ Ndckhg ta .y ysr lr,d odkafka keye'mqxÑ me<hg tys j¾Okh ùug wjYH Wmßu m%udKhg bv yo,d fokjd' me,h f,dl= jk;=re fyd¢ka wdrlaId lrkjd'j;=r odkjd fmdfydr odkjd'jfÜ ;sfhk j,a me, .<jkjd' fyd| jgmsgdjla ,nd fokjd'fï uQ,sl wjYH;d ál ,nd ÿkafkd;a Tng ;j ta .fya f,dl=jg j¾Okh lrkak fohla keye'wkak ta jf.a orejdg we;a;gu wdof¾ lrk wïud ;d;a;d flfkla orejdf.a ks¾udKYS,S yelshdj ì| od,d mrÈk úg § wd;au Yla;sh ì| od,d ;ukag ´k foa lrjkafka keye'ksoyfia jefvkak wjYH mßirh yo,d fokjd'fï ksid úNd.h l,a .sh;a fuh fyd| wjia:djla njg m;a lr .ksñka id¾:lj úNd.hg uqyqK §ug fï ld,h fhdod .kak o/jdj yqre lrkak''ksfrdañ .=Kr;ak

lÓldpd¾h

o¾Ykh yd ufkdaúoHdj

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv