නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fIdmska nE.a tllg frÈ lE,s folla odf.k fld<U weú;a
fvd,¾ ujk - l¿;r ùrj¾Okfï fjoaÈ kï ;sfhk f,dl=u .eg¨j ;ud ãi,a" N+ñf;,a ke;slu' wmsg jev lr.kaku neß ;eklg weú;a ;sfhkafka f;,a ke;s ksid' wvqu f;,a álj;a ,nd fokjd kï f,dl= fohla' fudlo wms f.dv.y .kakj;a fydrg úl=Kkakj;a fkfï b,a,kafka fï rgg fvd,¾ f.akak' ux fï ksYamdok ldg ÿkak;a thd,d úl=Kkafk fvd,¾ j,ska' wms rcfhka j;a fkdñf,a b,a,ka kE i,a,s §,d yß .kak wjYH nvq fokak lsh,d ;uhs lshkak ;sfhkafka


fndfyda fofkla lshkjd wms ksOdkhla Wv ysÕd lk cd;shla lsh,d' we;a;gu wms tfyõ

cd;shla o@'''

Tõ wms tfyu cd;shla' we;a;gu f,dafl fjk lsisu rglg ke;s fyd| foaY.=Khla wfma rgg ;shkjd' fjk rgj,a j,g udi 6 la iS;,hs udi 6 la riafkhs' wmsg fohshkaf. msysghs lsh,d tfyu lsisu m%Yakhla kE' wjqreoafoa 365 ojfiu j.d lrkak mq¿jka' fyd|g ysre t<sh ;shkjd' jeiai ;shkjd' wksl yeu ìï wÕ,lu j.d lrkak mq¿jka' tA jf.au rg jfÜu uy uqyqo" u;aiH iïm;' lDIsl¾udka;h ÈhqKq lsÍfukau rfÜ wd¾Ólh Yla;su;a lrkak mq¿jka' tA jf.au wfma rfÜ jefjk t<j¿" m,;=re" f;a" fldams" fmd,a" l=¿ nvq j¾." rn¾ fï jf.a yeu foalgu f,dal fj<|fmdf,a f,dl= b,a¨ula ;shkjd' b;ska wmsg wehs neß fïjdg kj w.hka tl;= lr,d wmkhkh lrkak' tfyu mq¿jka lu ;sfhoaÈ fkao fï fvd,¾ kE lsh lsh kyskafka''' b;ska fndfyda fofkla wo fï fvd,¾ ysÕhla .ek l;d lrdg fvd,¾ rg we;=<g f.ak jevms<sfj<la .ek l;d lrkafka yß wvqfjka' b;ska tfyu jgmsgdjl wmsg uqK.eiqkd .ia hg kslka jeá,d me<fj,d hk fldia wefÜ b|ka msg rg hj,d rgg fvd,¾ f.akak f,dl= jev fldgila" lemùula lrk ùrj¾Okf.a iqks,a uy;dj'


Tn ljqo @

ux jHjidhlfhla' wfma foaYSh wdydr j¾. fndfyduhla l,a;nd .; yels f,i .=Kd;aulj ili,d wfkl=;a rgj,a j,g wmkhkh lrk whg imhkjd' oeka wjqreÿ 15la ;siafia b|ka


fudllao Tfí ;sfhk úfYaI;ajh'''

oeka fufyuhs wfma f.dvdla wh lrkafka ,xldfõ t<j¿" m,;=re jf.a iEu fohlau f*%Ia úÈhg wmkhkh lrk tl' tA lshkafka wuqfjka tA;a ux tAjd iqoao lr,d fydao,d lm,d fnda;,a lr,d iuyrla j¾. úc,kh lr,d l,a ;shd.kak mq¿jka úÈhg ,nd fokjd' ;j wfma iEu lß j¾.hlau fnda;,a lr,d ,nd fokjd fmd,a iïfndaf,a b|kau' tA jf.au laI‚l b¢ wdmam tlla ;shkjd laI‚l kQâ,aia jf.a blaukska yod.kak mq¿jka tAl ;uhs wfma iqúfYaI;u ksIamdokh'


wmkhkh lrkafka fudkjo @

fõ,mq b¢wdmam" lfrda, j¾."úc,kh lrmq fldia" jrld" fo,a" lrmsxpd" kejqï t<j¿ j¾. iEu tllau wuqfjka fnda;,a lr" foaYSh lß j¾. ^fmdf,dia lß" fk¨ï w, lß" flfy,a uqj lß" fldys, lß" fldia weg lß& neÿï j¾." weg j¾. ^fldia weg&

iSks iïfnda," fmd,a iïfnda," Wïn,lv iïfnda," Ñ,s fmaiaÜ'óg wu;rj wfmka b,a,kafka fudkjo tA iEu tllau l,a;shd .kak mq¿jka úÈhg yo,d fokjd'


jeäu b,a¨u fudk foaj,aj,g o @

jeäu b,a¨u ;sfhkafka fõ,mq b¢wdmam j,ghs fnda;,a lrmq wuq t<j¿ j,ghs'Tõ jeäu b,a¨u ;sfhkafka fõ,mq b¢wdmam j,ghs fnda;,a lrmq wuq t<j¿ j,ghs'