නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksjd.kak neß l=i.skak ysia ù .sh fmdlÜ tl ì`§ .sh yoj; Ôú;hg fyd|u mdvï lshdfohs'''wms Ôú;h f.dv k.d .ekSfï§ iEu mqoa.,fhlau iïnkaO;d mj;ajd .kq ,nkjd' tjeks wjia:dj,§ wm úõO w;aoelSïj,g uqyqK fokjd" mrdchg m;a fjkjd" fuh ish,a,gu fmdÿ lreKla' Ôú;fha yeuodu Èkkjdkï th widudkH lreKla'tu ksid mrdchg m;aùu ´kEu flfkl=g wksjd¾h lreKla fjkjd' Ôú;h ch.%yKh lrkq ,nkafka mrdchkaf.ka ,nk ch.%yKhka ksihs' tu ksid  w;aoelSï Ôú;hg fnfyúka WmlÍ fjkjd' mrdch fjkak ta ;=<ska bf.k .kak ta w;aoelSïj,ska Ôú;h ch.kak''' kuq;a mrdchla ,enqKq iekska wms udkislj weo jefgkjd" ÿ¾j, fjkjd" tal ;uhs wfma iajNdjh'kuq;a l< hq;af;a l=ulao @

uq,skau wy,d n,kak''''

Tn Tfí Ôú;h fufyh jkafka id¾:l;ajh foigo wid¾:l;ajh foigo@ Tn id¾:l fjk mqoa.,fhla o@ ke;akï wid¾:l fjk mqoa.,fhlao@ kslug Tn .ek Tnu ys;,d n,kak' tfyu ys;d .kak neßkï fï m%YaK ál Tn Tfnka u wy,d n,kak'

Tn wo oji mgka .kak fudfydf;a § isáhg jvd fï jk úg fld;rï id¾:l;ajhg <Õd ù ;sfnkjd o@
Tn Bfha Èkhg jvd wo fld;rï Tfí isysk yd b,lalj,g <Õd ù ;sfnkjdo@
 Tn l,ska i;shg jvd fld;rï m%udKhla fï i;sh ;=< Tfí isysk yd b,lalj,g <Õd ù ;sfnkjd o@
Tn l,ska udihg jvd fld;rï m%udKhla fï udifha Tfí isysk b,lalj,g <Õd ù ;sfnkjd o@
 2022 ckjdß 1 jk Èk wjqreoao ,nkfldg ˜ uu fï jif¾§ <Õd lr.kakjd˜ hs ys;mq b,lalj,g fï fudfyd; jk ál Tn fld;rï <Õd ù ;sfnkjdo@
ys;g wjxlj Tn iu. Tnu ixjdohl fhfokak' Tng ˜ uu iEfyk ;rulska" ie,lsh hq;= uÜgulska uf.a isyskj,g " uf.a id¾:l;ajhg <Õd ù we;ehs lshd i;=gq fjkak mq¿jka o@ ke;akï Tn ;ju;a mgka .;a; ;ekuo@ Tfí ySk ;ju;a ySk ú;ruo@

kej;s,d l,amkd lr,d n,kak'''

l< hq;af;a Tng myr jÈk jÈk fj,djg" Tn jefgk jefgk fj,djg ke.sàuhs' wmydi ú`Èkak ú`Èkak Tn ;j;a Yla;su;a fjkak ´fka' jeà jeà mdvula bf.k .; hq;=h"  thhs wm l< hq;af;a' Tn úfgl is;d ù fuh lshkak myiqhs lsh,d" ta;a wm flfia fyda th lrkakg ´k' kuq;a Tn Ôú;fha úúO wruqKq fidh fidhd ta Tiafia ÿjkjdkï Tn jefgk wjia:d ;sfhkjd' tjeks úfgl Tn" ˜ wfka wehs ug fufyu fjkafka@" uguhs fjkafka @ " ugkï oeka tmdfj,d" uf.a Èyd foúfhdaj;a n,kafk keoao@ ˜wd§ fndfyda foa Tn uqúka msgjkjd Tng u;l we;s'ksoiqkla f,i wm fld;rï mdvï lr;a úNd. wiu;a fjkak mq¿jka' fujeks wjia:dj, § wm udkislj mSvd ú`Èñka weo jefgkjd fkao@ ta jf.au wms ;j;a ys;k fohla ;uhs ´kEu jevlg ndOd lrk msßila wm jgd bkakjd lshk tl' wms <Õskau bkak wfmau wh" kEoEhka" hy¿ ñ;=rka wmsj wffO¾hg m;a lrkjd hkak wm orK u;hls' kuq;a wmj wffO¾hg m;a lrk mqoa.,hd isákqfha wm ;=<u nj Tn fudfyd;la k;r ù fydÈka is;d ne¨jfyd;a Tng jegfykq we;' fuu m%Yakh ;udf.ka wid n,kak túg Tng i;H jegfykq we;'m<uq WodyrKhu f.k úuid n,kjdkï" úNd. ld,fha§ wms Woeik wjÈùu i|yd fn,a ;shkq ,nhs' ta;a Wfoa fuu ;;ajh fjkia ù ;j állska ke.sákjd" oj,agu mdvï lrkjd" wd§ f,i mjikqfha ;j;a ñ;=frl= fyda kEoEfhl=" wi,ajeisfhl= fkdj ta Tnu fkdfõo@ fuh uolg k;r ù ;udf.kau weish hq;= m%Yakhls'

ys; mroaokak'''

wmsj by<g Tijd ;eîug;a" my<g ;,a¨ lr oeóug;a uq,a ù we;af;a ;u is; hs' Tng mj;sk úYd,u ndOlh jkafka Tfíu is;hs' wms kej; yeÍ is;g ;rjgq l< hq;=h' thg wNsfhda. l< hq;=h' Tng jefgkak bv Èh hq;= ke;' Tn Tfí wruqKg hd hq;=h' ndOl yuqfõ wruqK fjkia  fkdl< hq;= w;r ud¾.h fjkia lrkak'  fndfyda by< ia:dkj, isák ñksiqka tu ia:dkj,g .syska ;sfhkafk fndfyda mrdchka fya;= idOl jq ksidh' fndfyda ukaÈr ;kkafk mrK kgnqka tl;= lr nj wu;l fkdl< hq;= lreKls' Tng ndOl lïlfgd¿j,g uqyqK fokak isÿ jqjfyd;a Tn ke.S isákak'is; kue;s ndOlhg o wNsfhda. lrkak' jefgkak jefgkak ke.S isákak'ta ;=<ska Tng bÈßhg hkak wjYH ta uyd Yla;sh Tn ;=< f.dvkef.kq we;'

bÈßhg u hkak''''

 Tn fy<k lÿ¿ ìÿjla" odäh ìÿjla yryd wkd.;h rka wl=ßka ,shkq we;'  Tfí b,lalh wruqK w;ayßkak tmd th w,a,d .kak' ;,k hlvhla fuka Yla;su;a fjkak' Tnj jÜgkak W;aidy lrk Tfíu is; iuÕ igka lrkak" ch.kak" Èkkak" f,dalhu Tfí w;g .kak' Tng ch


l=uqÿ jeoisxy -  iudc úoHd$ ufkda úoHd lÓldpd¾h
fÊIaG mqyqKq lsÍfï ks<OdÍks
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv