නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uhsfl%dfõõ W`ÿklg lEu odkfldg jy, odkakuhsfl%dfõõ W`ÿkla f.org  wrf.k wdj;a fndfyda fofkla th yßhg mdúÉÑ lrkafk fldfyduo lsh,d okafk keye' b;ska wo wms ta ms<sn|j l;d lrkak ´fk lsh,d ys;=jd'

uhsfl%dfõõ W`ÿk;a wfkl=;a bf,lafg%dksla Wmdx. jf.au f.org wrf.k wdjg miafi uq,skau lrkak ´fk Wmfoia m;%sldj fyd¢ka lshjk tl' bka miafi j.lSï iy;slh;a tlal ^fjdfrkaá ld¾â& ta Wmfoia m;%sldj u;l we;s ;eklska wrf.k ;sfhk tl'

idudkHfhka uhsfl%dfõõ tll lEu r;alroa§ yß lEula ilia lroa§ ta lEu tl jykak ´fk' tfyu fkdjqfKd;a uhsfl%dfõõ W`ÿk wNHka;rfha ta lEu j¾. úisfrkak mq¿jka' ta ksid uhsfl%dfõõ Wÿkl lEu tl ou,d jykak .kak uhsfl%dfõõ lj¾ tlla wmg ñ<§ .kak fjkjd' tys§ úfYaIfhka u;l ;shd .kak ´fk ldrKdjla ;uhs ta lj¾ tl uhsfl%dfõõj,gu yomq tlla fjkak ´fk lshk tl' fudlo fï i|yd ´fku lj¾ tlla oukak neye'

uhsfl%dfõõ W`ÿka .ek l;d lroa§ iuyr tajd uekqj,a' ta lshkafk W`ÿfk WKqiqu" .;fjk ld,h jf.a foaj,a ;SrKh lr,d i|yka lrkak ´fk wm úiskauhs' yenehs iuyr uhsfl%dfõõ W`ÿka ;sfhkjd ta foaj,a fmda.%Eï lr,hs ;sfhkafk' yenehs b;ska ta foaj,a yßhg lshj.kak fkdokakd flfkl=g ta jf.a W`ÿkla mdúÉÑ lrk tl wudrehs' úfYaIfhka f.j,aj, Woõlrejka jev lroaÈ ta whg tjka fohla lshj.kak ;rugu bx.%Sis NdId oekqu fkdue;s ksid tjka Wÿkla mdúÉÑh wudrehs' ta jf.a ;;a;ajhla ;=< uekqj,a W`ÿkla fyd|hs lshkak mq¿jka'

fldfydu;a uhsfl%dfõõ W`ÿkla lshkafk idudkH <smla jf.a fkfjhs' tys wfma wjYH;d wkqj tla tla wdldrfhka wdydr ilia lr .ekSfï yelshdj ;sfhkjd' idudkHfhka *%Si¾ tfla ;sh,d whsiaj,ska iukaú; .,af.ä jf.a ;o foaj, iS;, ke;s lrkak l%ufõohla mjd fuh ;=< ;sfhkjd' tal wms y÷kajkafk äfm%diaÜ lsh,d' b;ska ta jf.a whsia njg m;a jqKq wdydr j, iS;, ke;s lrkak wod< uQâ tl f;dar,d ógrh ta wod< me;a;g lrljmqjdu isoaO fjkafk whsia bj;a ùu ú;rhs' yenehs b;ska wfma wjYH;dj äfm%diaÜ lrk tlo ^ lEuj, iS;, bj;a lrk tl& tfyu;a ke;akï lEu Whk tlo lsh,d ;SrKh lrkak ´fk wm úiskauhs' fudlo äfm%diaÜ uQâ tlg lrlj,d lEu bfok ;=re n,df.k ysáhg tal isoaO fjkafk keye' lEu Whkak kï lEu msiSug wod< uQâ tl f;dard .kak fjkjd'

;j;a wh fndfyda fj,djg lrk fohla ;uhs *%sÊ tflka lEu wrf.k uhsfl%dfõõ tfla r;a lrk tl' tfyu lroa§ *%sÊ tflka lEu t<shg .;a;= .uka uhsfl%dfõõ tlg ou,d r;a lrk tl fyd| fohla fkfjhs' tfyu r;a lrkak l,ska *%sÊ tflka t<shg wrf.k fmdä fj,djla iS;, hk ;=re ;eîfuka wk;=rej ;uhs uhsfl%dfõõ tlg oeñh hq;= fjkafk' ta lshkafk tu wdydrj, mj;sk wêl iS;, ke;s lr,d ldur WIaK;ajhg meñ‚ miqj ;uhs uhsfl%dfõõ tlg oud r;a lrkak ´fk'

idudkHfhka fï lEu r;a lrkak n÷kaj,g ouk fldg ta n÷k uqÿka lr,d lEu oukak fyd| keye' fudlo fuys§ túg r;afjkafk Wv ;sfhk lEu ál ú;rhs' b;ska Tng r;alrkak lEu f.dvla ;sfhkj kï álla f,dl= n÷klg ou,d" ta lEu me;e,s lr,d ;uhs uhsfl%dfõõ tlg oukak ´fk' t;fldg ta lEu fiaru tl .dkg r;afjkjd' fudlo uhsfl%dfõõ tll riakh jeämqr hkafk n÷fka ueog fkfjhs jfÜg ksid' ta yskaod uia jf.a foaj,a r;a lroa§ jeämqr uy; me;a; n÷fkka msg;g úysfok wdldrhg ;sh,d ;uhs uhsfl%dfõõ lrkak ´fk' 

uhsfl%dfõõ W`ÿkl yeu ;siafiu lerflk maf,aÜ tlla ;sfhkjd' tal fmdä ùÿre §ishla jf.a' b;ska yeu fj,djlu W`ÿk Ndú; lr wjika jqKdg miafi ta lerflk maf,aÜ tl fidao,d msiou,d ;shkak ´fk lshk tl wu;l lrkak tmd' uu uq,skau lsõfj uhsfl%dfõõ lroaÈ uhsfl%dfõõ lj¾ tllska jykak ´fk lsh,d' ta lEu r;a lroaÈ tajdfha f;,a bysfrk ksid' yenehs lj¾ tllska jymqju tfyu úisfrkafk keye' t;fldg lEu úisfrkafk lj¾ tl we;=f< ú;rhs' wmg ta lj¾ tl mdúÉÑfhka miafi fidaod msßisÿ lrkak mq¿jka'

yeu n÷klau uhsfl%dfõõ tlg oukak neye' ta;a f.dvla wh ta .ek oekqj;a keye' ta ms<sn|j oekqj;a ùu jeo.;a' n÷kla .kak l,ska tal uhsfl%dfõõ tlg oukak mq¿jka n÷kla o lsh,d n,kak ´fk' n÷kaj, wäfh ta nj i|yka lr ;sfhkjd' tu i|ykaj ke;s n÷ka uhsfl%dfõõ tlg oukak tmd' fudlo tfyu oukak neß n÷kla oeïfud;a tal r;afj,d jeä fjkfldg mqmqrkjd" wäh bß ;ef,kjd'

idudkHfhka f.da,aâ yß is,aj¾ yß ,hska tlla ;sfhk ueá n÷ka oukak neye' tajd Èhfjkjd' ta yskaod uhsfl%dfõõ tlg ueá n÷kla ouoaÈ lsisu ,hska tlla ke;s n÷ka f;dard .kak ´fk' u.a tlla jqK;a uhsfl%dfõõ tfla ;sh,d r;a lrkak mq¿jka' yenehs tys ye~,a tl fyda f.da,aâ fyda is,aj¾ fkdfjkak ´fk' ta jf.u ;uhs iafÜka,Ü iaà,a j,ska yomq n÷ka oukak;a neye' ma,diaála taj;a neye' yenehs iuyr ma,diaála n÷ka ;sfhkjd" uhsfl%dfõõ lrkak mq¿jka lsh,d i|yka lrmq' tajd mdúÉÑ lrkak mq¿jka' lsisu úfgl idudkH ma,diaála oukak neye' fu,uhska oukak;a neye' bß ;,kjd' ta jf.u iuyr wh lfvka lEu f.akfldg od,d fok lEu fmÜá oukjd' tajd oukak;a fyd| keye'

uhsfl%dfõõ tfla fodr fyd¢ka f,dla fjkak ´fk' tfyu fodr fyd¢ka f,dla jqfKa ke;akï uhsfl%dfõõ tl jev lrkafk keye' ta jf.u ;uhs uhsfl%dfõõ tl jev lrk w;r;=r fodr weßfhd;a ta fiaru kj;skjd' ta yskaod lEu tl ;sh,d jeyqjg miafi wdmyq fodr wßkak ´fk lEu tl yeÿKg miafi" ke;akï r;ajqKdg miafi'

fïjdfha ghsu¾ tlla ;sfhkjd' wod< fj,djg wkqj wmg lrljd .kak mq¿jka' ta jf.u WIaK;ajh wjYH mßÈ wvq jeä lr .kak;a mq¿jka' fï yeu fohlau ms<sn|j wjYH Wmfoia ál uhsfl%dfõõ W`ÿfku i|ykaj ;sfhkjd' ta Wmfoia wkqj lghq;= lsÍu jeo.;a'

b;ska Tn;a uhsfl%dfõõ tlla mdúÉÑhg .kakj kï fï foaj,a .ek ie,ls,su;a fjkak ´fk' ta jf.u uhsfl%dfõõ Wÿkl lEu Whk fldg ;j;a f.dvla foaj, bf.k .kak ;sfhkjd' wms ta ms<sn|j miafi ojil l;d lruq'


f;dr;=re - wfkdaud úfÊ;=x.
Anomazs kitchen youtube

;udrd m;srK