නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

óhkag;aa jákdlulam;,a lvd jeàï" N=ñlïmd hkq f,dalhg wd.ka;=l foaj,a fkdfõ' fujeks yÈis iy iajNdúl wdmodjka ksid hï msßila tiekska ñh hk w;r ;j;a fldgila Èk .Kkdjla iqka nqka w;r isr ù ksrdydrj iy c,h fkdue;sj yqiau .ekSfï wmyiq;djhg m;aj ñhefo;s' Ôú;drlaIl lKavdhï .e,jqïlrejka f,iska bÈßm;a jqK;a ld,h iu. we;s fjk m%udoh ksid iqka nqka w;r isr.;j isák Tjqka fidhd .ekSu u;=msáka fmfkk ;rugu ir, isÿùula fkdfõ' l=Kq ldKq Tiafia jf.au wdydr .nvdjka isÿre lr f.k mjd óhkag ;ukag wjYH ;ekg hEfï yelshdj ;sfnkjd' uhsiq¾ys wdydr yd ;dlaIKsl wdh;kfha wOHlaI wdpd¾h tÉ'tA'î' md¾mshd i|yka lrk wkaoug bkaoshdfõ iuia; OdkH wiajekafkka 25] isg 35] w;r m%udKhla óhka úiska úkdY lrkq ,nkjd' f,dalfha OdkH wiajekafkka 25 ] lau úkdY fjkafk;a óhka ksidh'

ìï fndaïn fidhkak'''

ìï fndaïn fiúfï ld¾hh fjkqfjka gekaidkshdfõ§ óhka fhdod .;a;d' fuys§ Tjqkag fmkS .sfha m%udKfhka l=vd jqK;a óhd fyd| jevldrfhla njhs' fï ksid gekaidkshdfõ —wefmda˜ ixúOdkh úiska Ëh frda.h y÷kd.ekSfï ld¾hh fjkqfjkao óhka fhdod .ekSu wdrïN l< njhs' fï .ek woyia olajk jHdmD;sfha m%Odks nd¾Ü úÜfckaia i|yka lrkafka óhkag mehlg j¾. wä foiShl m%foaYhla wdjrKh l< yels njhs' tfukau Ëh frda.h fjkqfjka jQ idïm, mÍlaIdj fjkqfjka ófhl=g .; fjk ld,h ñks;a;= wgla jk w;r tu ld,h ;=< óhka idïm, úiaila mÍlaId lrkjd' kuq;a ridhkd.dr fiajlfhl=g fuu ld¾hhg oskla .; jk nj;a fuu wOHhkfha§ Tjqka y÷kd .;a;d'

uhsfldnelaàßhï áhqnlshqf,daisia (Mycobacterium Tuberculosis) nelaàßhdfjka fndafjk Ëh frda.hg jhia fNaohla keye' Ëh frda.sfhl=f.a leiai" lsúiqu jf.au iskdfik úg msgfjk fiu ì|s;s u.ska úIîc úYd, m%udKhla jd;hg ñY% fjkjd' fyd|ska ysre t<sh mj;sk úg fï úIîch úkdY jqK;a úIîch mj;sk úg fuh ksfrda.S mqoa.,fhl=g jqK;a b;du blaukska YÍr .;fjkjd' fuu frda. ldrl nelaàßhdj uhsfl%da 1'4 la muK os.ska yd uhsfl%da 0'3 isg 0'6 o >klñka hqla;hs' isyska mn¨ ud,hl wdldrfhka tlg we,S ;sfnkjd' ffi, mßlaIdj u.ska fmky¨.; Ëh frda.h y÷kd .eksug mq¿jka' Bg wu;rj fiu mgl frdamKfhka jf.au tlaialsrK mÍlaIdfjkao frda. ldrlhka YÍr.;j ;sfnkjdo hkak y÷kd .kak mq¿jka' oeka fï ld¾hh óhkag mjrd fokakg m¾fhIlhka woyia lrkjd'

fuu óhka .ejfikafka ñksia jdifhahs' udi yhl ld,hla ridhkd.drhkays fuu óhka mqyqKq lrkq ,nkjd' ìï fndaïn fjkqfjka mqyqKq lrk óhkag udi kjhl mqyqKqjla ,nd fokjd' uq,a wjia:dfõ§ fuu óhka je,s mqrjk ,o fmÜáhla w;rg hjd à'tka'à' (Trinitrotoluol) jeks mqmqrk øjH bj;a lsÍug fhdod .kakjd' tys§ ,nk ksÍlaIKh wkqj bosßfha§ ìïfndaïn fiùfï lghq;= fjkqfjka Tjqka fhdod .kakjd'

f,dalfha ixj¾Okh lrk ,o i;=ka isáh§ fï ld¾hhka fjkqfjka óhka fhdod .ekSu .ek —wefmda˜ ixúOdkfhka úuik ,ÿj i|yka lr we;af;a fuu lghq;= fjkqfjka n,a,ka mqyqKq lf<a kï tA fjkqfjka fuu uqo,g jvd ;=ka .=Khl uqo,la jeh lsßug isÿjk njhs' tA jf.au YÍr m%udKfhka l=vd óhkag wjYH ;ekl§ ;ukaf.a isref¾ yevrej wkqj b;d iSrejg wod< ia:dkhka fj; m%fõYho t;rï wmyiqjla fkdjk njhs'

óhkag yelshdj we;s nj'''

fï w;r ì%;dkH cd;sl m¾fhaIsldjla jk wdpd¾h fvdakd lSkag w¨;a ixl,ahla my< úh' 33 yeúßÈ weh Strathclyde úYajúoHd,fha mßir úoHdj yodrd thska wk;=rej Stirling úYajúoHd,fhka wdpd¾h Wmdêh ,nd we;' laISrmdhs i;=kaf.a yeisÍï rgdjka wOHhkh lsÍu wef.a úfkdaodxYhla jqKd lsõfjd;a tys jrola ke;' óhkaf.a l=vd isrer ksid ´kEu l=vd bvlska ßx.d hEfï yelshdj we;s wkaoñka Tjqkaf.a isrere ks¾udKh ù ;sfnkjd' tA ksidu ridhkd.dr mÍlaIKj,g muKla fkdj fujeks wdmodjka ksid iqka nqka w;r isr ù isák i;=ka fyda mqoa.,hka fidhd .ekSfï ld¾hh fjkqfjka óhka fhdod .ekSug we;s yelshdj .ek wef.a wOHhkhka mdol jqKd' fï ld¾hh fjkqfjka weh óhka 170 fofkla f;dard .;a;d' fï .ek woyia olajk wdpd¾h lSka i|yka lrkafka óhka b;d läirhs' tA jf.au ´kEu mßir ;;a;ajhl Ôj;a ùug yelshdj ;sfnkjd' l=vd bvlska jqK;a ßx.d hEfï yelshdj ;sfnkjd'

óhkaf.a lrg fhdok miqïìhl l=vd uhsl%f*dakhla" ùäfhda wdïmkak iy tA mqoa.,hka isák ÈYdj y÷kd .; yels wdïmkakhla (Location Trackers) we;=<;a lrkjd' iqka nqka w;ßka ßx.d hk óhka iqka nqka w;r isrù isák mqoa.,hka fj;g .sh miq Tjqkag m<|d we;s Wmdx. u.ska Ôú;drlaIl lKavdhïj,g isr.;j isák mqoa.,hd iu. ikaksfõokh f.dv k.d f.k b;d blaukska wod, ia:dk fj; <Õd ùfï myiqj ,efnkjd' uq,§ óhkag m<|k fuu fuj,u Tjqkaf.a l=vd isrerg Tfrd;a;= fok mßos fidhd .ekSug wmyiq;djhka we;ehs is;=j;a wOHhkh isÿ lrk úg tu wmyiq;djhg;a Tjqka myiqfjka uqyqK ÿkakd' weh fuu wOHhkh fjkqfjka fhdod .kafka lD;%su iqka nqka jqK;a óhka tys§ olajk m%;spdr wkqj wkd.;fha§ ienE jQ wdmodjka fjkqfjka óhka fhdod .ekSu t;rï wmyiqjla fkdjk nj wef.a woyihs'

Hero Rats jHdmD;sh'''

wdpd¾h lSka f.a m¾fhaIK lghq;= APOPO ixúOdkh (Anti-Persoonsmjnen Ontmijnende Product Ontwikkeling) iu. iïnkaOkaOhs' rdcH fkdjk ixúOdkhla jk fuu wdh;kh ks¾udKh ms,sn| uQ,sl ixl,amh iqr;,a i;=ka we;s lsÍu ms<sn| Wkkaÿjla olajk ,o nd¾Ü ùÜckaia i;=j mj;S'i;=kaf.a bj úúO lghq;= fjkqfjka fhdod .ekSu wruqKq lr .;a Tyqf.a jev igyk fjkqfjka uydpd¾h ñla ì,Üf.a mQ¾K iyfhda.h ,enqKd' wekaáj¾ma úYajúoHd,fha mßKdóh Ôj úoHd wxYfha óhka ms<sn| úfYaI{ frdka j¾fya.kaf.a WmfoaYl;ajh u; fujeks lghq;= fjkqfjka .eïìhdkq óhka fhdod .ekSu uQ,sl wÈhr f,iska 1997 jif¾ fkdjeïn¾ ui wdrïN lrk ,§'

Hero Rats...

APOPO ixúOdkh úiska iqka nqka w;r isrù isák mqoa.,hka fiùug óhka fhdod .;a fuu jHdmD;sh —Hero Rats˜ hkqfjka kï l<d' uq,skau fuu m¾fhaIKh gekaidkshdfõ fudfrdf.dafrdays (Morogoro) kshuq jHdmD;shla f,iska wdrïN l< w;r ±ka wdpd¾h fvdakd lSka úiska fuu óhkaf.a fufyhqu ;=¾lsh jeks rgla fjkqfjka fhdod .ekSug woyia lrkjd' ;=¾lsh jeks rgj, N+ñlïmd wjodku we;s ksidu fuh tjeks rglg jvd;a M,odhS mshjrla f,iska fhdod .; yels nj wef.a woyihs'

discovery.com weiqßka

mqkHd pdkaoks o is,ajd