නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.or lspka tl idf,g újD; jqKdu fudlo fjkafk'''ld,h iu`. f,dalfha Ôjk rgdj fjkia úh' ta ksidu wmsg ú;rla tl ;ek /£ isàu wmyiqhs' fï fjki wmsg;a fkdoekSu uq¿;ekaf.g;a weú;a w;S;fha ksjil uq¿;ekaf.g ,enqfK fndfydau .re .dïNSr ;ekla' uq¿;ekaf.h msßisÿj fkd;snqfKd;a rd;%shg ksjig tk Y%shdldka;dj fl< .ik njg;a iudc.; ms<s.ekSula ;snq‚' ta ksidu uq¿;ekaf.h fndfydau  msßisÿj ;nd .kak ldka;djkaf. WKkaÿj f.dv ke.S ;snq‚'

yßhg n,, uq¿;ekaf.h yokak'''

jdia;=fõohg mgyeksj l=iaish Bidkfha ;sîfuka Èlalido ùug o fya;=ldrlhla jkafka h' ;jo oreM, fkdue;s ksjdifhys Bidk Èidfõ jeisls<s" leisls<s yd l=iaish msysgd we;s neõ m¾fhaIKj,§ fy<s ù we;af;a .sksfldK Èidfõ uq¿;ekaf.ho" .sksfldK me;af;a <sma ne£u ^fmdarKqj& ieliSu hym;ah' Bidk me;af;a c,lrdu" c,fmrKh fukau c,h tla/ia lrk n÷ka ;eîug fhda.H jkq we;' kuq;a" jhU wmøjH" l=Kqfrdvq wd§ wmú;% ldrl øjH l=iaisfha Bidk me;af;a ;eîu o wiqnh' .Dy‚h ojfia jeä ld,hlau uq¿;ekaf.hs isák ksid wehf.a ióm in|;dj wdl¾IKh o l=iais;=< wêl fõ' w¨;a wjqreÿ pdß;%fha jeo.;au wx.hls" <s| iuÕ .kqfokq lsÍu' c,h f,dj uyd iïm;hs' c,hg ie,lSu nqÿmshdKka jykafia o wkqoek jodrd we;af;a c,hg fl< .eiSu mjd whym;a jk ksihs'l=iaish .skaor yd c,h ksjqka ifydaorhka f,i i,lhs' ñßia.," jxf.äh" ye¢ wdk" ysruKh" yÜá uqÜá j<x" l<f.ä wd§ NdKav ;eîfï§ l=iaisfha jhU wdYs%;j ;eîu fhda.H fõ' l=iaisfha fmdarKqj n¢k úg we;=<;g .ekSu;a msg;g .ekSfï§ ksjfia uq¿ È. m<, .=Kdldrfhka ,efnk j¾.SlrKhg ydkshla fkdjk fia o .; hq;=hs' l=iaisfha .sksfldK me;af;a ì;a;sfha fl<jßkau fmdarKq fodaI iys;hs' <sma ;=kla ne£u o .DyKshka fkdlrkq we;' úfYaIfhkau uqyqK n,k lKaKdä t,a,Su o wiqnhs' me/‚ .Dyksh n;a bùug fmr fldryg yd,a uekSfuka miq tlyd,a ñgla" ñá yd,a uqÜáhg ouk w;r" yd,a fia¥ j;=r l=iaisfhka bj;g oukafka foys.ilgh' iji f.dïuka fõ,dfjka miq <sfma b;sßjk w¿ wia fkdlrkafka uQfoaúh ksfjig tî n,k ksid hehs cku;hla ;sfnk neúks'

fmdä fmdä foaj¨;a jeo.;a'''

fldia lmk úg§ b;sß jk fldfyd,a,E .=,shla f,i tod W¿jiafia Wv ol=Kq biaofï w,jkq ,efí' l=iaisfha mE<fodr W¿jiai hg isgf.k fmd,af.äh le;a;lska fyda ukakd msysfhka fkdì¢kafka N+; fodaI we;sjk ksid neõ tla u;hls' ì¢k ,o fmd,a f.äfha weiai we;s nEh ìu jeàu .DyKshg whym;a njo mejefia' th fodaI we;s lrhs' ¨Kq" fmd,a lÜg ysia fkdlr ;nkafka ksjfia Okd;aul me;slv úkdY jk ksid h' me/‚ f.j,aj, ¨Kq lsisodl ysÕ fkdlrkafka f.or uQi, jk ksid hehs u;hla we;af;a h' ldurhl È. m<, iudk fkd.ekSu" jdia;= fodaIhla ksid l=iaisfha i;/ia nj;a úúO yev ;,hkag yiqfkdlr nj;a fmfka' ksfjfia ìï;,hg jvd l=iaisfha ìu Wig f.dvkÕkq fkd,efí' tod <smg Wäka ÿïueiai idokafka wgqfldia" fo,a yd f.drl fõ,d .ekSugh' w;=remi thska idod.kq we;' ;sm,a lidh" wr¿" nq¿" fk,a,s" miamx.=j jeks T!IO j¾. nyd¨ mkau,a, l=iaisfha Bidk W;=r fyda kef`.kysr fmfofia t,a,d ;nkafka T!Iëh Yla;sh /l .ekSugh' wms kj f,djl Ôj;a jk bme/‚ idïm%odhsl Ôjk rgdfjka wE;afjñka hk Ôùkah' .Eia l=l¾" wjka" ySg¾ iy úÿ,s <sma Ndú;hg f.dkq ù isáuq'

;;a;ajh Nhdkl fjkak mq¿jka '''

fï ish¨ mßj¾;khka we;=<; jdia;= úoHdjg tlÕj uq¿;ekaf.h mßyrKh lr .ekSug h;ak oeßh hq;=hs' kq;kh jk úg uq¿;ekaf.j,a id,hg uqyqK,d idohs' th jdia;= úoHd;aul .eg¿jla ke;'ksis mßÈ ilia fkdflrefõ  kï YÍr fi!LHhg úYd, f,i ;¾ckhla fjkq fkdwkqudkhs' ksfjil uq¿;ekaf.hla l=iaish fjka lrk úg§ uq,skau ie,iqï lr .; hq;af;a Bg hdnoj jeisls<s  leisls<s moaO;sh f.dvkÕd .ekSfuka neyerj isàugh' lEu lk ldurh jvd;a WÑ; fõ' iuyr ksjdij, l=iaisfha msysgd we;s fodrlska we;=¿ jkafkao jeisls<sh yd kdkldurhgh' fuh jdia;= fodaIhlg;a jvd Ôjk rgdjg o wm%ikakh' ufkda uQ,dYS%h ixl,amhla jQ jdia;= mqreIhdf.a oKysi yd j<¨lr wdikakj l=iaish msysgkq we;' fidaokqj ^lspka iskala tl& uq¿;ekaf.hs Bidk Èidkq.;j úh hq;= fõ'

Tn okakjdo @

tfy;a ySgrh" fydÜmaf,aÜ" .Eia l=l¾ tl" wjka tl" úÿ,s Wÿk" Bidk me;a; l=iaisfha ;sîu iqÿiq ke;' ore iïm;a fkdue;sùu o .eí laIhùïo isÿjkafka oreM, wysñ jkafka Bidk Èidfõ jeisls<s yd l=iaish msysàu ksid hehs m¾fhaIKj,§ fy<s ù ;sfí' l=iaish hkafkka woyia jkafka ud;D;ajh ms<sn| ixfla;hls' orejka jod yod jvd Wia uy;a lrkafka uq¿ Ôú; ld,h mqrdu oyäh fy<k wjidkh okal=vh muKla .s,sk .DyKsh jQ wïudh' fï w;ska n,k úg l=iaish iriúhls' ksfjil id,hg lrk ie,ls,s l=iaishg fkdolajhs' iuyr l=iais Èk .Kklska w;=.d fkdue;s neõ wm oel we;af;uq' mdkaor l=iaish w;=.dkafka kï Ys%hd ldka;dj fyj;a Y%S ,laIaó fojÕkf.a ne,au yd wdl¾IKh ,efnk neõ fPHd;sIHfha§ olajd ;sfí' fï ish¨ lreKq ldrKd mßÈ wo wms l;dny fhÿfKa ksfjfia isri jQ uq¿;ekaf.h ms<sn|jh' Tfí kùk NdKav WmlrKj,ska iukaú; l=iaisfha j¾Ok fõ.h ;j ;j;a Èßu;a lr .ekSu i|yd me/‚ flï l%uhla jQ w.=re lE,a,la fyda l=vq iaj,amhla ueá n÷kl nyd l=iaisfha Bidk me;af;a újD;j ;nkak' we;sjk fjki jgyd .kak' l=iaish WKqiqu o ÿu o ksmojk ksid kejqï jd;h yd ksfjfia mßirfha wdrlaIdj .sksfldK fjkqfjka th l,dmfha msysgúh hq;=h' fuh úoHd;aul fya;=jla o jkafkah'


.Dy ks¾udKYs,amS$m%úK fcHd;sIHfõ§
ir;a fldínElvqj

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv