නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wjeis l, fkdue;s úg miq lf,l ,eî m,la ke;;reK úfha m%{dj fufyhjd fudk;rï foa l< yelso@ tfy;a iuyr ;reK msßia n,d isákafka ish,a, bfí ,efnk;=re h' ;ukaf. ÈhqKqjg lghq;= l< hq;= jkafka ;ukauh' lsisjla bfí ,efnkafka ke;' W;aidyjka; úh hq;= h' ;reK úh l=iS;j f.õfõ kï uy¨ úfha ÿla ú¢kakg isÿfõ'

WÜGdk ld,ïys wkqÜGydfkd
hqjd n,s wd,ishx Wfmf;d
ixika; ixlmam ufkd l=iSf;d
m[a[dh u.a.x w,fidk úkao;s

Yla;s iïmkak ;reK úfha isáho" W;aidyfhka l%shd l< hq;= l,ays W;aidyj;a fkdjkakd jQ l=iS; mqoa.,hd m%{dfjka ,eìh hq;= wd¾h ud¾.h fkd,nkafka h' fuu .d:dj foaYkd lsÍug fya;=jla jQfha foõrï fjfyf¾ Ôj;a jQ tla;rd NslaIqjls' Wkajykafia kñka mOdklïñl;siai kï fõ' iïnqoaO foaYkdj weiQ flfkl= ;j;a fokl= mkaish kula iuÕ meúÈ Wmiïmodj ,enQ fial' wfkla ish¨ fokd ;udg wNsu; hï lugykla ,ndf.k njqka jeãu i|yd jk.; jqj o fuu NslaIqj nqÿka jykafia jev jdih lrk foõrï fjfyfrysu Wkajykafiag Wmia:dk lrñka jev isáhy'

wfkla NslaIQka jykafia mkaish ku jia ld,h wjika jQ jydu nqÿka jykafia neye oelaldy' Wkajykafia,d w¾y;a Ndjhg m;aj isáhy' nqÿka jykafiao Wkajykafia,d iu. b;d l=¿m.j idlÉPdfõ fh§ isák whqre oel Wkajykafiag fun÷ is;la my< úh' fumuK l,la ud fuys jdih l<o ud iuÕ fujeks wdldrhg l=¿m. ùula we;s jQfha ke;' uqka jykafia,d iu`. l=¿m.j lÓld lrkafka fudjqka Wkajykafia jod< ud¾.fha .uka lr we;s ksid jkakg we;' hkqfjka is;d Wkajykafiao jyd t;ekska msg;aj f.dia Ndjkd fldg w¾y;a Ndjhg m;a jQ fial' fuu isÿùu fya;= mdol lrf.k by;ska jQ .d:dj foaYs;h' fuu .d:dfjka mejfik lreKq wfma Ôú;h yd iïnkaO lsÍug W;aidy .ksuq' wfma ys;g ksrka;rfhka tk yeÕSula kï fï jefâ ug lrkak neßfjhs" fï lrk fohska fyd| m%;sM,hla ú¢kak neßfjhs' wd§ jYfhka tk iDKd;aul yeÕSï iuqodhhs' mqoa.,fhl=f.a Ôú;h mßydkshg m;a lsÍug fï is;sú,a, m%n, idOlhla nj fkdlsjukdh' wmf.a Ôú;fha yerjqï ,laIh jkafka wka lsis fohla fkdj W;aidyj;a njhs' neßlu" ue<slu" l<hq;= jevh mud lsÍu wd§ foa ksid wfma Ôú; whig m;ajk nj wmgu hï hï woaoelSï wdY%fhka y÷kd.; yels fõ'

<ud ld,fha § l< hq;= ksis l%shdjka fkdlr wo jk úg ksrmrdfoa l,a hjk Woúh ´kE;rï' Tjqkaf.ka wfma Ôú;j,g .; yels idrhla ke;s jqj;a Tjqka Ôú;h jroaod.;a;d fia wmo Ôú;h jroaod .ekSu fkdl< hq;a;ls' Tjqkag jerÿkq fya;=j ukdj oek ta uf.ka wE;a ùuhs nqoaêf.dapr Woúh l< hq;= foa jkafka' nqÿka jykafia NslaIQka jykafia Wfoid foaYkd l< tla iQ;% O¾uhla ;uhs oiOïu iQ;%h lshkafka' fïl NslaIQka Wfoid foaYkd l<;a .sys Ôú;h ire lr .kak fya;= jk woyia /ila fuys wvx.= fjkjd tafla tla ia:dkhl ;sfhkjd ;ud l< lS oE ms<sn|j rd;%sfha ihkhg .syska kej; úuid n,d wvqmdvq ilid .kak lsh,d' lïue,slu l=iS;lu jev mud lsÍu wd§ foaj,a ÈhqKqjk mqoa.,hdf.a ,laIK fkdfjhs' Tyq n,df.k isáh§u mßydkshg m;a fjkjd'

lïue,slfuka Ôj;a jqfKd;a wmg fudkjdo ,efnkafka' wmg ,efnk foaj,a lsysmhla nqÿyduqÿrefjda fmkajd § ;sfhkjd' tajd ;uhs lduú;¾l" jHdmdo ú;¾l iy úysxid ú;¾l lshkafka' lduú;¾l lshkafka lduh .ek my< jk yeÕSï' lduhg f,d,a fjkak .shfyd;a blaukskau wfma Ôú; úkdY fjkjd' ldufNda.S Ôú; .; l<;a b;du mßiaiñka Ôj;a ùu jeo.;a' lduh lshkafka b;d Nhdkl yeÕSula' lduú;¾lj,g jvd w;sYhska Nhxlr ;j;a yeÕSula ;uhs jHdmdo ú;¾l lshkafka' jHdmdoh lshkafka wl=i,hla' wkqka kefiajd lshk yeÕSfuka hq;=j lghq;= lsÍuhs jHdmdofhka fjkafka' fuu ,laIKfhka hqla; ;eke;a;d fï iudchg NS;sh f.k fokafkla' ;ud <Õ isák foudmshka" ifydaorhska" {d;Ska lshk fï yeu fokdu whilg m;a lrkafkla ;uhs jHdmdo ú;¾lfhka hqla; ;eke;a;d' jHdmdoh we;s jkafka lïue,slfuka Ôj;a jk ;eke;a;dg lsõfjd;a Tn o thg tlÕ fõú' fudlo ksrka;rfhka jev lrk whg wkqka .ek is;Sug fõ,djla b;sß jkafka keye'

f;jeks ldrKdj ;uhs úysxid ú;¾l lshkafka' jHdmdoh jf.au úysxidj;a wfkldf.a Ôú;h úkdY lrk mqoa., ufkdaNdjhla' wfkld ;,d fm,Sug we;s leue;a; ;uhs fuhska lshfjkafka' fï f,dalfha Ôj;a jk mK we;s ish,af,dau ksoyfia ;ud leu;s úÈhg Ôj;a ùug wdYd lrkjd' Tjqka o~qjug ìhhs'tfia fyhska fuu is;sú,a, we;s ùuu wfkld keiSug lghq;= lsÍfï uQ,sl wä;d,uhs' fujeks is;sú,s my< jkafka lïue,slfuka hqla;j Ôj;a ùu ksi hs' wm Ôj;a úh hq;af;a f,!lsl Èúh .ek is;d iy úfYaIfhka f,daflda;a;r úuqla;sh isys ;nd f.khs' yels ish¨ wjia:dj,§u mqKHl%shd l=i,l%shd isÿ lsÍug fjfyi .; hq;=hs' fï ,nd.;a ukqIH wd;auh id¾:l lr .ekSug fjfyfikjd úkd úkdY lr .ekSug lghq;= fkdl< hq;=hs'


rdclSh mKaä; uydú, iqN+;s ysñ
ìì, h,al=Uqr
fud$Y%S úoHdkkao msßfjfKa mßfõKdêm;s

uOqIdks fndr¨f.dv