නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

yeu fl,af,lau fydhkafk ÿl ys;s, w`vkfldg tmd ue‚l w`vkak lsh,  ys; ikik wdorhla''