නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

WK yeÈÉp megõ n,kak hkak ld¾ tfla f;,a nhsisl,hg nghlska we§fuka uereKq ffjoHjrhd


                                                         ìß`o kj,shg lshk l;dj

ld,hla ;siafia wfma rfÜ mj;sk wd¾Ól wfyaksh fï jk úg ck;djg ;j;a ord .; fkdyels ;;a;ajhlg meñK ;sfn' ta w;ßka W.% f,i n,md we;s f;,a w¾nqoh ksid Èfkka Èk jákd ;reK Ôú; mjd wld,fha rgg wysñ ù hhs' wikSm ù isáh§;a Èk .Kkdjla bkaOk fmda,sïj, /£ fjfyi ù ish fudag¾ r:fha fmg%,aj,ska ;u h;=remeÈhg fmg%,a álla nghla wdOdrfhka .ekSug W;aidy lr wikSm ;;a;ajh W;aikak ùfuka Èú wysñ jQ ffjoH Ñka;l §md,a wuriQßh uy;df.a urKho ish¨ yoj;a lïmd lrñka bl=;a i;sfha jd¾;d jQ fÄokSh isÿùuls'


ffjoH Ñka;l tlaore msfhls

fufia ñh .sh yd,swe, ch;s,l udjf;a mÈxÑlrejl= jQ Ñka;l §md,a wuriQßh ifydaorfhla iy ifydaoßhla isák mjqf,a nd,hdh' yd,swe, fvkais,a fldínElvqj uyd úoHd,fhka uQ,sl wOHdmkh ,enQ Ñka;l YsIH;ajh iu;a ùfuka miq jeä ÿr wOHdmkh i|yd nÿ,a, uOH uyd úoHd,hg we;=<;aj Wiia fm< by<skau iu;a ù miqj reyqkqq úYajúoHd,hg we;=<;aj ffjoH Wmdêh ksud lr ;uka Wmka m%foaYfhau tkï nÿ,a, uy frdayf,a ish m%:u m;aùu ,nd bka wk;=rej újdy Èúhg msúi we;' fudyq jir foll muK ld,iSudjlska miqj óg udi y;rlg muK fmr fmardfo‚h isßudfjda nKavdrkdhl <ud frday,g wkqhqla;j fiajhg tlaù we;' fuu <ud frdayf,a fiajh lrk úg ffjoH Ñka;l tlaore msfhls' ;reK ffjoHjrhl= jQj;a ta flá ld,h ;=, fudyq fldmuK orejka m%udKhlf.a Èú rlskakg we;a o'' fldmuKla kï fouõmshkaf. yoj;aj,g iekiqï iqiqï f.fkkakg we;a o' tfia lrkakg we;af;a wfkl=;a orejkaf.a Ôú; o ;u orejdf. Ôú;h fukau jákjd hk is;=ú,a, fmroeßj jkakg we;' rdcldßhg hdu i`oyd f;,a ,nd .ekSug fmda,sï j, Èk .Kka fjfyi jQj;a f;,a ,nd .ekSug fkdyels jQ ksid wjidkfha ;u fudag¾ r:fha ;snQ f;,a ál nghla wdOdrfhka f.k h;=re meÈhg oud .kakg we;af;a ;udf.ka m%;sldr n,dfmdfrd;a;=fjka ;j;a l=vd orejka frdayf,a n,d isák ksid úh yel'

flfia fyda fï jk úg ffjoH Ñka;l ;u fid÷re m%d¾:kd ish,a, ysia fnd,a wyigu úislr ;u Nd¾hdj yd l=vd mq;Kqjka o fuf,dj ;kslr ;kshu hkakg f.dia yudrh' ;u iajdñhdf.a yÈis úfhdaj .ek ffjoH Ñka;lf.a ìßh jk ;reIs fyar;a uy;añh ;u l=vd orejd;a ;=re¿ lrf.k ye~Q l÷<ska mejiqfõ fuhhs'