නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uu iïmQ¾Kfhkau bf.k .;af; ufyfmdf<kaÔú;h lshkafka ul uld ,shkak mq¿jka iólrKhlao@ fuu m%Yakhg úúO whg úúO W;a;r ;sfnkakg mq¿jka' tA flfia kuq;a wmg Ôú;fha iuyr foaj,a iuyr wjia:dj, jerfokafka wms lsisjl= is;k m;k whqßka fkdfõ' tjka wjia:djl wm .kakd jQ ;Skaÿ ;SrK ms<sn|j wmg kej; kej; is;d n,kakg isÿfjkjd' tA jf.au wm m;kd f,dalfha iqkaor;ajh olskak kï jfrl mrdch o mrdcfhka ,nkakd jQ mkakrh ;=<ska ,nkd ch.%yKh o w;sYhska u jeo.;a' fï wdldrhg l;d ny lrñka wm yd tla jQfha Wvnoaodj m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha ixj¾Ok wxYfha ksfhdacH wOHlaIsld iuka;d ,laIukah'

rdcH fiajfha kshq;= ldka;djla" ìß|la yd ujla f,i f.fjk wef.a w;aoelSï ms<sn|j wm l;dny l<d'

Ôú;h hkq" ;ks f¾Ldjlg .,d hk Õx.djla fkdfjhs' Ôú; Õx.djo úfgl we,s m,a,ï nisñka .,amrj, yefmñka o ;j;a úfgl ksfid,aufka o .,d hkakla' ksfid,aufka .,d hk Õx.djlg jvd we,s me,a,ïj,ska weo jefgñka .,amrj, yefmñka iqÿ fmK ms~q kxjñka .,k .x.djl iqkaor;ajh fï hehs lshkakg neye' Ôú;h o úúOdldrfha .eg¨" w;aoelSï Tiafia f.fjoa§ tys we;s iqkaor;ajh o jpkj,ska úia;r l< fkdyels hs'

uf.a mjqf,a ifydaor ifydaoßhka yh fofkla' wms yh fokd tlal wfma wïud wfma Ôú; Ôj;a lrjñka ;j;a flfkl=g lrorhla ysßyerhla fkdjk whqßkq;a wkd.;fha hym;a mqrjeishka njg m;a lrkakg .;a; fjfyi iq¿mgq kE' 80 oYlh lshkafka wfma rfÜ fndfyda fofkla fndfyda wiSre;dj,g ,lajqK ld, mßÉfþohla' 83 cQ,s l,n< Bg miafia we;s jqKd' NSIK ldf, ;snqK ;%ia;jd§ .eg¨j' fï yeufoalskau ckÔú;hg fndfyda n,mEï we;s l<d' tA m%Yak .fï ysgmq wmsg;a tf,iskau n,mEjd' kuqÿ wmf.a l=i mqrjd mdi,a hjkakg wfma wïud úYd, fjfyila .;a;d' wïud .kakd jQ fjfyi uykaish ms<sn|j wms yh fokdgu tlu úÈyg wjfndaOhla ;snqK lsh, wo ug ysf;kjd' wïud .kak fjfyig jákdlula wmg fokak mq¿jkalu ;snqfKa mq¿jka ;rï fyd¢ka wOHdmkh ,n,d' ug ysf;kjd wms yh fokdu ta fjkqfjka uykais jqKd lsh,d'

Tn wehf.a fjfyig ÿkak jákdlu l=ulao @

uu tl jif¾ b|, my jir olajd bf.k .;af;a .fï biafldaf,a' tA lshkafka udysïmsáh uyd úÿyf,ka' uu ys;kjd ug fudk wvqmdvq ;snqK;a tAjd ú| ord .;a;d ñil wïug ueisú,s k.kakg .sfha kE lsh,d' uu fyd|g mdvï l<d' uu mfya YsIH;aj úNd.h iu;a jqKd' uu úNd.hg jdä jqfKa tlaodia kjish wiQ mfya§' mfya YsIH;ajfhka ug ,l=Kq 161 tlla ;snqKd' tA ldf,a yeáhg f,dl= ,l=Kq ixLHdjla' thska ug k.rfha Wiia mdi,lg hkak wjia:dj Wod jqKd' tA jf.au Tng lshkak uu l=vd ldf,a bo,d u ySk oelmq flfkla' tA fjkqfjka uykais fj,d jevlrkak mqxÑ ldf,a b|,u mqreÿ jqK flfkla'

.fï biafldaf,g jvd k.rfha biaflda, fjkia lshjdfka' Tng th fldfyduo oekqfKa @

k.f¾ biafldaf,ka úúOdldr w;aoelSï iuqodhla ,nd .;a;d' l=uk wdldrfha w;aoelSï ,enqj;a uu uf.a ySk j,u t,a,s,d ysáhd' ug mqxÑ ldf,a b|,u ,shkak yelshdjla ;snqKd' tA ksid uu isysk oelafla mqj;am;a l,dfõÈkshla fjkak' yenehs uu Wiia fm<g jd‚c úIhOdrdj ;uhs f;dard .;af;a' uu Wiia fm< bf.k.;a; ld,h .ek isysm;a lrkafka yßu i;=áka' fudlo uf.a ySk uyfmdf<dfj me<lrk yerjqï ,laIh we;s jqfKa Wiia fm< §' mdif,a m<fjks jdr úNd.fha .KldêlrKh m%Yak m;%fha W;a;r m;% mÍlaIdfjka miqj tA úIh Ndr .=re;=ud W;a;r m;% fnod ÿkakd' Bg miafia tA W;a;r m;% fkd,enqK flfkla bkakjkï ke.sákak lsh,d lsõjd' uu yßu nfhka nfhka ke.sÜgd' uf.a W;a;r m;%hg ,l=Kq 98 la ;snqKd' tA fj,dfõ .=re;=ud lSjd fï <uhd yqÕla fyd|g W;a;r ,sh,d ;sfhkjd" ljoyß fï lafIa;%fha by<gu hdú lsh,d' tod uf.a ys;g oekqK i;=g jpkj,ska lshkak nE' tA Èߧu uu bÈßhg ;nk iEu mshjrl§u uf.a ys;g oefkkjd' .=rejrhl=g ;ukaf.ka bf.k .kakd orefjla fjkqfjka fldhs;rï foaj,a lrkak mq¿jkao lsh,d wo ug ysf;kjd' uu Tng lsõjd uu isysk olskak yß wdihs lsh,d' mqxÑ ldf,a uf.a ysf;a ;j;a wdidjla ;snqKd' tA ;uhs wfma wïuj ld¾ tll biairy ;ndf.k ld¾ tl mojdf.k hk isyskh' wfma .fï Wkak uy;a;fhlag ,iaik ld¾ tlla ;snqKd' thd ld¾ tl t<jf.k hk yeá olsk yeu wjia:djlu uu uf.a wïud fjkqfjka tA isysfka oelald' wo uf.a tA isyskh ienE fj,d' tA ksid uu lshkjd Tn;a isysk olskak lsh,d' Tng Èkkak mq¿jka'

tA ldf,a wñysß hq.hla rfÜ ;snqfKa @

tA ldf,a rfÜ ;snqK ;;a;ajh yeu flfkl=f.a Ôú;hgu n,mEjd' .fï Ôj;a jqK idudkH ñksiqka jk wmg tAl jeä jeäfhka oekqKd lsõfjd;a ;uhs yß' 88 89 ld,fha uu bf.k .;af;a 8"9 jirj, jf.a mx;sj,' t;fldg wmsg wykak ,efnkjd flfkla mdf¾ ur,d mqÉp,d lsh,d' iuyr úg tA wms okak lshk flfkl=f.a kula' iuyr ojig mdi, jy,d' iuyr ojiaj, biafldaf,a f.aÜgqfjka mek,d ye;elau 12la ú;r mhskau f.or weúo f.k tkjd' tod mqxÑ wfma ys;aj, ;snqK nh wo jpkj,ska úia;r lrkak nE'

úYajúoHd, Ôúf;a w;aoelSï fldfyduo @

iqkaorhs' wjqreÿ 4 u fydiag,a ysáhd' uu bf.k .;af;a uyfmd< YsIHdOdrfhka' b|ysgl ;uhs wïug lsh, i,a,s lShla yß b,a, .;af;' uu úoHdfõ§ udkj iïm;a l<ukdlrK ^úfYaI& Wmdêh yeoErefõ' tA ldf, rfÜ ;snqK NSIKh ksid 93" 94 hk lKavdhï folu úYajúoHd,hg weú,a, ;snqKd' tA ldf, ;uhs fydalkaor ih mqoa., >d;kh isÿ jqfKa' wfma úYajúoHd,fha fidhqßhl=;a >d;kh lr,d ;snqKd' tA fjkqfjka mej;s YsIH i;H.%yKhg uu;a iyNd.s jqKd' uu fojk fm< idud¾:hla iuÕ úYajúoHd, Ôú;h yudr l<d'

fudllao fï m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha ksfhdacH wOHlaI ^l%uiïmdok& lshk ;k;=r @

ksfhdacH wOHlaI ^l%uiïmdok& lshkafka §m jHdma; fiajdjla jk Y%S ,xld l%u iïmdok fiajfha fojk fYa‚fha ;k;=rla' m%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha ck;djf.a Ôjk ;;a;ajh Wiia lr,Su i|yd uOHu rcfhka iy m<d;a iNdfjka ,efnk m%;smdokj,g wkql+,j jHdmD;s ie,iqï lsÍu" l%shd;aul lsÍu" fufyhùu yd we.hSu hk ld¾hhka m%Odk jYfhka bgq lrkq ,nkjd' tA hgf;a há;, myiqlï ixj¾Okh" Ôjfkdamdh ixj¾Okh" mßir yd ;srir ixj¾Okh" iudc iqnidOk yd iudc ixj¾Okh i|yd wod< jevigyka l%shd;aul lrkq ,nkjd' fuh iEu m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,hlu jf.au wud;HdxY fomd¾;fïka;= iy m<d;a iNdj,;a ;sfnk ;k;=rla'

Tfí wdor l;dj;a lshuqo @

uu újdy fjkafka fma%u iïnkaO;djhla u;' Tyq fmd,sia fomd¾;fïka;=fõ fiajh lf<a' uf.a uy;a;hd oeka úY%dñlhs' ug tl ÿfjla bkakjd' weh oeka fld<U úYdld úoHd,fha wOHdmkh ,nkjd'

mqxÑ mjq, r;a;rka lshkjdfk fkao @

Tõ' mqxÑ mjq,;a r;a;rka' tA jf.au idudðlfhd jeä mjq,l jákdlu;a ljodj;a wvq fjkafka kE' yßhg wfma mqxÑ ldf, jf.a'


Tn /lshdfjka ;Dma;su;a o @

Tõ' m<uq m;aùu ug ,enqfKa mq;a;,u Èia;%sla f,alï ld¾hd,fha iyldr wOHlaI ^l%uiïmdok& f,i' uu úúO m%foaYj, fiajh lr, ;sfhkjd' iS; ldurhla we;=<g fj,d ,sms f.dkq w;aika lr lr bkakjg jvd ñksiaiq;a tlal noaO fj,d Tjqka iu. .eá,d l;dny lrñka fiajh lrk tl ug f,dl= i;=gla' uu jeä ld,hla fiajh lf<a fldfnhs.fka m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha' oeka Wvnoaodj m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,fha ksfhdacH wOHlaI ^l%uiïmdok& f,i fiajh lrkjd' m%dfoaYSh f,alï;=ñh jk ksÆld oikdhl ue;s‚hf.ka ,efnk u. fmkaùï iy wd¾Ól ixj¾Ok ks,OdÍkaf.ka ,efnk iydh rdcldß lghq;= ld¾hlaIuj yd M,odhSj lrf.k hEu i|yd ug úYd, msájy,la fjkjd'


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr