නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

urejd iu.f;,a fmda<sfï jdfiaw;HjYH øjH ,nd.ekSu i|yd meh .Kka fmda,sï j, .; lrk hq.hl fmda,sï j, isÿjk yÈis wk;=re m%pKav;ajh iy  urK .ek ksr;=re wikakg ,efnk hq.hl fmda,Sug hEug fmr iQodkï ù ir, mshjr lsysmhla wkq.ukh lsÍu wm ldf.;a jákd Ôú; wdrlaId lr.ekSug w;aje,la jkq we;'

fmda,sul meh .Kkdjla .; lsÍu b;d fjfyilr lghq;a;la jk w;r isrer b;d blaukska úc,khg ,laúh yel' oeä wõ rYañh we;s ia:dk iy fj,dj,a j, fuh jvd;a blaukska isÿúh yel' ta i|yd m%udKj;a  ;rï c,h mdkh l< hq;=hs' fmda,sul § c,h imhd .ekSu wiSre jk neúka ksjiska msg;a ùfï § Tn .; lsÍug n,dfmdfrd;a;= jk ld,hg m%udKj;a ;rï msßisÿ mdkSh c,h /f.k hkak'

 ir, myiq we÷ula me<|f.k hkak'

r;arka nvq jeks oE me<£fuka j<lskak' 

 ;o wõfõ isàug isÿfõ kï l+vhla" f;dmamshla" wõ lkakdähla /f.k hkak'

ysre t<sfhka iu /l .ekSug iqÿiq wdf,amkhla Ndú; lrkak'

 rd;s% ld,fha kï úÿ,s mkaoula fyda fjk;a yÈis wdf,dal m%Njhlaa <Õ ;nd.kak'

m%udKj;a ;rï wdydr ksjiska /f.k hkak' lvj,a iy fydg,a j,ska wdydr ,nd.ekSu yels;dla wjuj isÿ lsÍu fi!LHg fukau miqïìhg o ys;lr jkq we;'

frda.hlg §¾> ld,Skj m%;sldr ,nd.kakd wfhla kï wod< idhk fmd;" m%;sldr igyka iy fjk;a wod< ,shlshú,s <Õ ;nd.kak'

fmda,sfï /£ isàug n,dfmdfrd;a;= jk ld,h ;=< Tn idudkHfhka ,nd.kakd fnfy;a fõ,la we;akï thg wod, fnfy;a fldgi wksjd¾hfhka <Õ ;ndf.k kshñ; fõ,djg mdúÉÑ lrkak'

 hïlsis fnfy;lg wid;añl jkafka kï th i|yka lr ffjoHjrhd ,nd§ we;s ldâ m; <Õ;nd .kak'

 Èhjeähd frda.sfhla kï reêrfha iSks uÜgu b;d blaukska my< nei Hypoglycemia ;;a;ajh we;s úh yels neúka fpdla,Ü fm;a;la jeks ir, me‚ri lEula <Õ;nd.kak' ^iSks uÜgu wvqùfï ,laIK ke;akï th kslrefka Ndú;d lsÍfuka j<lskak'&

yDo frda. j,g m%;sldr  ,nd.kafka kï Tng ,nd§ we;s yÈishg Ndú;d lrk Èj hg ;shd.kakd fm;s ^GTN& wksjd¾hfhka /f.k hkak'

 weÿu i|yd §¾> ld,Sk m%;sldr ,nd.kakd wfhla kï wod, bkafya,¾ /f.k hkak'

merisgfuda,a fm;s lsysmhla" ma,diag¾ lsysmhla jeks ´kEu fõ,djl wjYH úh yels iq¿ m%;sldr <Õ ;nd.kak'

iEu úgu udiala tlla me<| isákak' ^wu;r udiala tlla <Õ ;nd.kak'

YÍrhg wmyiqjla we;akï yels kï fmda,sfuka bj;a jkak' tfia l< fkdyels kï <Õ isák wh yels blaukska oekqj;a lrkak' meh .Kkdjla jdä ù isákak tmd' mehlg jrlaj;a  bßhõj fjkia lrkak' fomd È. yer úkdä myla oyhla weúÈkak'

 wmyiqj ordf.k ksy~ju wikSm ;;a;ajh W.% jk f;la ksy~j isàfuka j<lskak'

fmda,sfï isák wfhl= hïlsis wikSm ;;ajhlska fmf<k njla mejiqjfyd;a fyda ksÍlaIKh jqjfyd;a jydu wjYH mshjr .ekSug miq ng fkdjkak'

wjYH kï jydu frday,a .; lrkak' yels kï 1990 .s,ka r: fiajfha iydh ,nd.kak'

yÈishl§ weu;sh hq;= ÿrl:k wxlhla myiqfjka fidhd.; yels f,i jdykh ;=< fyda ;ud ika;lfha ;nd.kak'

 ÿrl;kh iïmQ¾Kfhka wdfrdamKh  ^charge & lrf.k hkak'

 uqo,a wjYH m%udKhg muKla /f.k hkak'

fl%äÜ ldâ m;a j,ska f.ùï lrkafka kï tajd /f.k hEug wu;l fkdlrkak' tajd iq/lsj <Õ ;nd.kak'

 wjg isÿjk oE iy mqoa.,hka ms<sn|j úuis,su;a j isákak'

 fmda,su mekSfuka je<lS ikaiqkaj isákak'

ldyg;a b;d wmyiq ÿIalr ld, mßÉfÉohla wm iefjdu miq lrk neúka yels iEu úgu wka whg wmyiq;djhla we;s fkdjk mßÈ ish wjYH;d imqrd.kak'

 iEu úgu wka whg yels wdldrfhka iyfhda.h olajkak'

fmda,sfï f.jk ld,h fkd±fkkak wod, ld,h ;=< lsheùug fmd;la' mqj;am;la "/f.k hkak' fuu ÿIalr ld,h ch.ekSug ish¨ fokdu tldjkaj iyfhda.fhka jevlghq;= lsÍug yels;dla W;aidy lruq' fmda,sï rys; hq.hla kej; yels blaukska rgg Wod fõjdhs m;uq' tf;la wfma m%fõiu wms i,id .ksuq'


ffjoH ufkdaÊ l=udr
m,af,aneoao Èia;s%la frday,

mqkHd pdkaokS o is,ajd