නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fldúâ frda.Ska fidhd .kak ure lgg w; odk ñksiqkA


fldúâ jix.; ;;a;ajh rgla úÈhg wmg w¨;a fohla' ñka fmr jix.; frda.hkag uqyqK ÿkak;a fuh Bg yd;amiskau fjkia' fudlo f,dalh mqrdu jHdma; jqKq f.da,Sh jix.; ;;a;ajhla jqK;a fuh wmg w¨;a w;aoelSula' b;ska tys frda. ,laIK" we;sjk ixl+,;d" jHdma;sh jf.au ta i|yd lrkq ,nk m%;sldr l%u;a fjkia' ta yeufoau wmg w¨f;ka bf.k .kak fjkjd'

b;ska ;ju ksYaÑ; T!IOhla" kshñ; tkak;la f,dal fi!LH ixúOdkh u.ska ks¾foaY lr keye' tjka miqìul bkakd wm ñka we;súh yels wkd.; wjodku ms<sn|j lsisjlau okafk keye' ta jqK;a fõ.j;aj me;sr hk jix.; ;;a;ajhla yuqfõ bka wdrlaId ùug" Ôú; ydks j<lajd .ekSug wmg isÿ fjkjd' ta fjkqfjka wdidÈ;hka jf.au Tjqkaf.a wdY%s;hka y÷kd .ekSu w;sYh jeo.;a'

fï fj,dfj wms yefudau ñka fmr ljrodj;a uqyqK fkdÿka ffjoH mÍlaIKj,g uqyqK fokjd' fuf;la yqremqreÿ fkdjQ Ôjk rgdjlg yqrefjñka bkakjd'

b;ska ta kqyqre Ôjk rgdjg w¨f;ka tl;=jqKq" PCR Test, Antigen Rapid Test jf.au ksfrdaOdhkh lshkafk;a kqyqre w;aoelSï ;uhs' f.dvla wh fï mÍlaIK .ek l;d l<dg mj;sk fï jix.; ;;a;ajh yuqfõ Tfí fomd uq,g weú;a" ta mÍlaIK lghq;= lrk ld¾h uKav,h .ek kï" we;a;gu okafk keye' b;ska kj,sh wm fï iQodkï jkafka fï wNsfhda.d;aul ld,mßfþoh mqrdjg fld<U uy k.r iNdfõ PCR mÍlaIK lghq;=j, fh§ isákd ld¾h uKav,h ms<sn|j rgg lshkakhs'

 

weh ffjoH Ñka;d chïm;s' fld<U uy k.r iNdfõ ud;D yd <ud fi!LH wxYfha ksfhdacH m%Odk fi!LH ffjoH ks,Odßksh úÈhg fï Ndr¥r ld¾hfha j.lSu iqr;g .kakg weh fojrla fkdis;=jdh'


ta wkqj miq.sh ud¾;=fõ§ fld<ôka m<uq fldfrdakd wdidÈ;hd jd¾;d ùu;a iuÕska weh ish ld¾hh wrUkafka fld<U uy k.r iNdfõ m%Odk fi!LH ffjoH ks,OdÍ ffjoH rejka úfÊuq‚ uy;df.a uÕfmkaùu wkqjhs'wfma%,a udifha uq,a i;sfha wehg ish ld¾h uKav,h iuÕska IDH frdayf,a mqyqKqjg hkakg isÿjqKd' ta kj fldfrdakd ffjrih;a tlal fï w¨;a ;;a;ajhg uqyqK fokafk fldfyduo lshk w;aoelSu ,nd.kakg'

tys§ weh hgf;a fiajh l< fyo fidfydhqßhka yh fofkla uq,a wjia:dfõ mqyqKqj i|yd fhduq lrkak lghq;= lsÍug wehg isÿjqKd' miqj b;sß yh fokdj;a mqyqKqj i|yd fhduq lrkak lghq;= lr ;sfnkjd'fld<U nKavdrkdhl udjf;a fldfrdakd wdidÈ;hka jd¾;d ùu;a iuÕska Tjqka ,nd.;a mqyqKqj fldf;la ÿrg m%fhdackj;a jqKd o lshk ldrKdj meyeÈ,s jqfKa m%dfhda.slj l%shd;aul ùug isÿùu;a iuÕhs'uq,a ld,fha fld<U k.rh ;=< wyUq idïm,a ,ndf.k PCR mÍlaIK lsÍu wdrïN l< Tjqka tu l¾;jHfha È.gu kshe¿Kd' fï jk úg PCR mÍlaIK 45000 la muK isÿlrkakg Tjqkag yelshdj ,eì,d ;sfhkjd'

fldfydu;a fldúâ m<uq /,a, wdj fj,dfj fld<U wjodkï m%foaYj, wh f.dvla nh fj,d mÍlaIK i|yd fkdìhj bÈßm;a jqK;a wjodku myj hEu;a tlal mÍlaIK lr.kak ta whj le|jd .ekSu wiSre fjkak wrf.k ;sfhkjd' kuq;a fojeks /,a,;a tlal f.dvla wh je, fkdleã PCR mÍlaIK lr .kak tk ;;a;ajhla ;=< Èklg l< fkdyels ;rug È.= fmda<sï olakg ,enqKq wjia:d ;sì,d ;sfhkjd' fï ojiaj, PCRj,g wu;rj Antigen test lsÍu;a isÿfjk ksid Tjqkag wu;r fjfyila orkak isÿj ;sfnkjd'

fldfydu;a fï wh fldfrdakd mÍlaIK lghq;= lrkak fhduq jqKd lsh,d" thd,g wod< rdcldß lghq;=j,ska neyer fjkak neye' fï yefudau ud;D yd <ud fi!LH wxYfha lghq;= lrk ksid ta j.lSu w;yßkak fldfydu;a neye' ta ksid Wfoag PCR mÍlaIK lr,d weú;a ijig ;ukag wod< n,m%foaYfha ud;D yd <ud idhk lghq;=j, ksr; fjkjd' ta yeufoau l<ukdlrKh lrf.k ;uhs fï l¾;jHg fï wh Wr fokafk'

we;a;gu fïl mqÿu lemùula' ojfia meh .Kkdjla wdrlaIl we÷ï lÜg,h we| f.k" wõ jeisj,g ,lafjñka" fï lrkafk iq¿mgq fufyjrla fkfjhs' fï we÷u we|.;a;u ta whg j;=r fmdolaj;a fndkak neye' yqiau .kafk f.dvla wudrefjka' ta;a tldjkaj tlu is;ska fï ks,OdÍka we;a;gu fï lrkafk mß;Hd.hla' ;ukaf. Ôúf;a .ek ys;kafk ke;sj" mjqf, whf.ka ÿriafj,d" lEula îula .ek ys;kafk ke;sj" f.dvla fj,djg PCR tmd lsh,d mek,d ÿjk wh miq mi jefgñka fï lrkafk wd;au mß;Hd.hla' ksy~ fiajhla' ta;a ljqre;au ta wh .ek okafk keye' fï ld¾hh u;=msáka olsk ;rï ir, ke;s ixlS¾K l%shdj,shla' b;ska ta whj Èß.kajkak jpfklska yß odhl fjkak ,enqKq tl wfma jdikdjla lsh,d ;uhs kj,sh wms ys;kafk' fyg ojfia fï oreKq jix.;h ch.;a fudfydf;a fï Èßh Èh‚jreka iy mq;=ka TgqKq fkdm,ka rcjreka njg m;afjkjd i;a;hs' ta lemlsÍu Wfoid wm Tng wfma W;a;udpdrh mqo lrkakg fuh wjia:djla lr .kakjd'wvq myiqlï hgf;a jqj;a ld¾h uKav,fha lemùu m%YxikShhs'''

ffjoH Ñka;d chïm;S

ksfhdacH m%Odk fi!LH ffjoH ks,OdÍ

fld<U uy k.r iNdj


fld<U uy k.r iNdfj ud;D yd <ud fi!LH wxYfha lghq;= lrk wm i;=j f,dl= ld¾h uKav,hla keye' kuq;a ld¾h uKav,fha uÈ mdvqjg k.r iNdfõ fiajh lrk iq¿ fiajlhka iydhljreka f,i fhdojdf.k wms fï lghq;a; id¾:lj lrf.k hEug mshjr .;a;d'

wmg f.dvla f,dl= myiqlï keye' ld¾h uKav,h bkafk;a fndfydu wvq msßila' ta;a wfma isiag¾ia,d" fïg%ka,d" w;a Woõjg bkak wh" .s,ka r: fiajlfhda fï ljqre;a tldjkaj jev l<d' wog;a jev lrkjd' wmg bkafk fndfydu iq¿ msßila jqK;a ta whf.ka bgqúh hq;= j.lSu fkdmsßfy,d bgqlrkak tal ndOdjla lr.;af; keye'fldhsu fudfyd;lj;a wmg ,efnk wvq myiqlï .ek ys;=fj keye' fõ,dj wfõ,dj ne¨fj keye' mj;sk wjodku .ek muKhs ys;=fj' Wfoa jev mgka .;a;u iuyr ojiaj, ? 7 fjkl,a jev' v%hsj¾ia ,d iy iydhlfhd ? 11 fjklka jev lrk ojia ;sfhkjd' fudlo isiag¾ia,d .kak idïm,a ,eí tlg wrf.k hkafk thd,d' frday,aj,ska f.or tjk wdidÈ; jQ wh f.j,aj,g wer,kafk thd,d' ta ú;rla fkfjhs fï whf.ka jeä fofkla bkafk fufy kej;s,d' f.j,aj,g hkafk keye' ta wjodku .ek ys;,d' ks;r frda.Ska tlal .ejfik wh f.j,aj,g hk tl wjodkï' wmg ;sfhk myiqlï tlal yeufoau ordf.k fï fj,dfj rg .ek ys;,d jev lrkjd'

wms whatsapp .Dma tlla yo,d tÈfkod lghq;= iïnkaOfhka .Dma tl yryd oekqj;a lrkjd' hkafk ljqo" lShgo" fldydgo fï yeufoau uu ?g .Dma tlg odkjd' ta wkqj yefudau myqjodg wod< rdcldß lghq;=j, ksr;fjkjd' ta whg fldhsu fj,djlj;a wyj,a fj,djg wyj,a ;ekg tkak lsh,d l;d lr,d lshkak Wjukdjla keye' taflka fyd|gu f;areï hkjd fï wh fï foag fhduq fjkafk ldf.j;a n, lsÍulg fkfjk j.' yefudau ;ukaf. leue;af;ka ;uhs fï foa lrkafk' wms yefudau tldjkaj jev lrk fldg tal wmQre iduQysl;ajhla' yefudau ys;kafk tlu úÈhg' ldg;a ´fk fï wdidÈ;hka y÷kd f.k blaukska fï jHikfhka fï rg;a ck;dj;a uqojd.kak' miq.sh i;s lSmfh wms ojilg PCR 1000 la jf.a l<d' oeka ojilg 2000 la jf.a lrkjd' ta wh;a tlal uu;a lafIa;%hg hkjd' uu ta wh;a tlal lafIa;%fh bkak tl thd,g f,dl= yhshla' wms yefudaf.u tlu wruqK fï mj;sk ;;a;ajh blaukska idudkH ;;a;ajhg m;alr .kak tl'

we;a;gu fï yeufoagu fld<U uy k.r iNdfj m%Odk fi!LH ffjoH ks,OdÍ rejka úfÊuq‚ i¾f.ka ,efnk iyfhda.h Wmßuhs' wmg wjYH WmlrK k.r iNdfjka ,nd fokak lghq;= lrkjd' jdykj,g wjYH bkaOk ,nd§u we;=¿ wfkl=;a myiqlï f,dlavjqka ld,iSudfõ§ mjd Wmßuj ,ndÿkakd' ta jf.au mjq,a fi!LH ld¾hdxYfhka f,dl= iyfhda.hla ,nd fokjd' ta yefudau jf.au wfma la,Skska i¾úia lrk wh;a wmg ,ndfok iyfhda.h Wmßuhs' ta yefudagu f.dvla ia;=;shs'jir 33 l fiajd ld,hg fufyu w;aoelSulg uqyqK §,d keye'''

fyauud,d fldáldj;a;

úfYaI fYa%‚fha fyo ks,OdßkS

ck fi!LH fomd¾;fïka;=j" fld<U uy k.r iNdj

 

ck fi!LH fomd¾;fïka;=j frda. ksjdrKhg uq,a ;ek §,d ;uhs lghq;= lrkafk' fï fj,dfj wms fldfrdakd wdidok ;;a;ajh;a tlal wfma iqmqreÿ rdcldß j,g wu;rj fld<U fldfrdakd wdidÈ;hka y÷kd.ekSfï fufyhqug odhl fjkak isÿjqKd'

fld<U nKavdrkdhl mdf¾ uq,au fldfrdakd wdidÈ;hd jd¾;d fjkfldg nKavdrkdhl udj; ud;D ksjdifha ysgmq tlu fyo ks,Odßksh uu' ta fj,dfj mÍlaIK lghq;=j,g iyNd.s jqKd' b;d l=vd m%foaYhla ;=< 96 fofkla fmdisáõ jqKd' we;a;gu tal úYd, l¾;jHla' tod b|,d wo jk;=re ta lghq;=j, ksr;j bkakjd' fojeks /,a,;a tlal fld<U fldgia yhlg fno,d wms mÍlaIK lrf.k hkjd' ug u;lhs fldfrdakd m<uq /,a, wjia:dfjÈ uf.a orejkaj udi 5 la ne¨fj ke;=j ysáhd' ta fïl cd;sl fufyjrla lsh,d ys;df.k lghq;= lrmq ksid'

fï we÷u we| f.k lg wer,d yqiaulaj;a .kak wudrehs' W.=r fõ,s,d' ta;a wo wms i;=gq fjkjd fï jf.a iudc fufyjrlg odhl fjkak ,enqKq tlg' uf.a fiajd ld,hg jir 33 la' ta ld,hgu fï jf.a w;aoelSulg uqyqK fokak fj,d keye'


ys;g nhla oekqfKu keye'''

;=is;d Ñ;%,;d

úfYaI fYa%‚fha fyo ks,OdßkS " fld<U uy k.r iNdj

 

fï fldúâ jix.; ;;a;ajfha wdrïNh;a tlal wms fld<U k.rfha PCR mßCIK lrkak mgka.;a;d' ys;g nhla oekqfKu keye' fldfydu;a fïl wfma j.lSu" rdcldßh' wms ks;ru f,âvq tlal .ejfik ksid ;uhs frda.h fndafjhs lsh,d nh fjkak ´fk' ta;a wfma ys;g nhla keye' fudlo wms yßhgu wdrlaIs; l%u wkq.ukh lrkjd' f.dvla ojiaj,g Wfoa b|ka ? fjkl,a tl È.g jev' fï we÷u we|f.k lkak ;shd j;=r állaj;a fndkak neye' wfma Ôú; wk;=f¾ odf.k fï foaj,a lrkafk yefudagu Ôj;afjkak iqjodhS mßirhla we;s lrkak'


wjodku .ek ysf;k fldg fjfyi wu;l fjkjd'''

kqjka iïm;a k,skao

.s,ka r: ßhÿre" fld<U uy k.r iNdj

fldúâ fojeks /,a, wdrïN jqKdg miafi wo jk;=re udi tlyudrla wms tl È.gu jev' ojd,la /hla kE' Wfoau wfma àï tfla wh tl;= lrf.k mÍlaIK lrk ;ekaj,g hkjd' bkamiafi ta idïm,a wrf.k MRI tlg" IDH frday,g" chj¾Okmqr leïmia tlg .syska fokjd' frday,aj, bkak wdidÈ; whj f.or tjkfldg ta whj f.kshkak fjkafk;a wmg' idudkHfhka ta jev bjr fj,d tkfldg ? 11 myqfjkjd' ta weú;a wmg kj;skak myiqlï §,d ;sfhkjd' wdfhu;a myqjod Wfoa b|,d jev' tfyu jev lroaÈ f.dvla fjfyihs' ta;a wms jev lrkafk f,dl= leue;a;lska' wfma fvdlag¾ chïm;S ;uhs wfma yeufoagu bkafk' yßhg wïud flfkla jf.a' Lockdown lr,d ;snqKq ld,fhÈ mjd fldfydu yß wfma wjYH;d fydhd n,d imhd ÿkakd' ta jf.a iyfhda.hla tlal jev lroaÈ fjfyi wu;l fjkjd' ysf;kafk fï wjodkfuka ñfokak kï wms fï fgiaÜ ál lrkak wfma Wmßu iyfhda.h fokak ´fk lsh,d ú;ruhs'


wms uykais jqKdg jevla kE'''ck;d iyfhda.h ke;akï'''

Y%shdkkao mSßia

fi!LH fiajd iydhl" fld<U uy k.r iNdj  

wms jev lrkafk fld<U uy k.r iNdfj' wfma fvdlag¾ chïm;S uevï wmg wjYH uÕfmkaùï lrkjd' wms yefudau tld jf.a jev lrkjd' mqÿu lemùula ;sfhkafk' uu ñiS,g Woõ fjkjd' wjxlju ug mq¿jka Wmßu iyfhda.h ,nd fokjd' mÍlaIK lrk ;eka PHI uy;a;=re iQodkï lr,d ;sfhkjd' wfma ñia,d PCR lr,d Ndrfok idïm,a wms ,eíj,g wr f.k hkjd' frda.Ska frday,aj,ska f.or wr f.k hkjd'

wfma uevï wfma wjYH;d fydhd n,,d fj,djg lEu tjkjd' ta;a jev lrk w;r;=r lkak wudrehs' fï we÷u we|f.k lkak nE' tfyu lsh,d fï we÷u whska lr,d ;j we÷ula odk tl wmrdOhla' yenehs lshkak lk.dgqhs" iuyr ;ekaj, ck;djf. iyfhda.hla keye' wms lem jqKdg jevla kE" thd,d Wkkaÿ ke;akï' mÍlaIK lrkak .shdu yexf.kjd' wms uykais fjkjd' ta;a ljqre;a ta .ek okafk keye'         


wms .ek fufyu yß l;d lrk tl f,dl= i;=gla'''

ikaOHd l=udß

fyo ks,OdßkS" fld<U uy k.r iNdj

uq,au fldfrdakd wdidÈ;hd fld<ôka yuqjQ ie‚ka wms fï iïnkaOfhka mqyqKq jqKd' ta wjodkug fmr iQodkula we;sj' tod b|,u wms ;ju;a jev' lsisu úfõlhla keye' fïl w¨;a w;aoelSula' fndaùu jeähs' wjodku jeähs' ta;a nh jqfKa keye' fudlo wms fyÈfhd' wms nh fj,d neye' fï wfma rdcldßh' we;a;gu wms fld<U k.rh mqrdu frda.Ska fydhdf.k .syska mÍlaIK l<dg ljqre;a ta .ek okafk keye' ta .ek l;d lrkafk;a keye' wms .ek fufyu l;d lrk tl .ek wmg yßu i;=gqhs' fïl àï j¾la tlla' wfma msßi fndfydu álhs' ta;a wms oeka ojilg mÍlaIK 2000 la jf.a lrkjd' .ïmy Èjq,msáfh mÈxÑ uu udi follska f.or .sfh kE' lajdÜiaj, ;uhs bkafk' wfma yefudau tfyuhs' ta jqK;a ys;g ÿlla keye' fudlo wms lrkafk iudc i;aldrhla' fï jf.a wjodkï fudfyd;l wms w;ska isÿúh hq;= j.lSula' ta ld¾hfhÈ wfma fvdlag¾ chïm;s ,ndfok iyfhda.h ta lemlsÍu oelalu wmg fjfyi wu;l fjkjd' yefudau tldjkaj jev lroaÈ mqÿu yeÕSula tkafk'

 
;udrd m;srK