නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lr,a msfrkak yeÿKq nKavlald j.djlafydo m,odjla tk úÈhg nKavlald j.djlg fhduq fjkafk fldfyduo lshk ldrKdj ms<sn|j l;d lrkak ys;=jd' nKavlald lshkafk b;du;a fyd| wd¾Ól fNda.hla' jHdmdr j.djla úÈhg id¾:lj j.d lsÍfï yelshdj ;sfhkjd'

we;a;gu fmdä bvl f.dvla j.d lrkak mq¿jka fNda.hla' fuys úfYaI;ajh jkafka udi tlyudrlska M,odj ,nd .ekSug yelshdj ;sfhk tl' tfyukï oeka l;d lruq wms tA ;rï m,nr  j.djla n,dfmdfrd;a;= fjkak nKavlald yßhg j.d lrkafk fldfyduo lsh,d'

nKavlald j.dfõ§ idudkHfhka nKavlald îc fmfÕkak oud j.d lrk mqreoaola ;uhs wmg ;snqfK' yenehs wo nKavlald îc isgqùug fmr tA wdldrfhka fmfÕkak oeófï wjYH;djla keye'

fuys§ jvd;a jeo.;a fjkafk l¿ mq,a,s frda.fhka nKavlald j.dj wdrlaId lr .kak tl' tA i|yd îc isgqùug l,ska mig or wÕ=re" flfi,a f,,s iy ì;a;r lgq fmdfydr tl;= lrkakg fjkjd' tys§ or wÕ=re" fyd¢ka ishqïj  l=vq lr,d thg fyd¢ka úh¿Kq flfi,a fmd;= l=vq lr,d tl;= lrkak' fï ojiaj, flfi,a f,,s úislrkak tmd' fmdaIl .=Kfhka wkQk fmdfydrla' Tn fï jk úg;a ì;a;r lgq l=vq lr,d j.djg tl;= lrkak mqreÿj bkakjfk' tA úÈhg l=vq lr .;a;= ì;a;r lgq l=vq;a wÕ=re l=vq iy flfi,a f,,s fmd;= ñY%Khg tl;= lr,d fyd¢ka ñY% lr.kak'