නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Whkak lïue,s whg;a Whkak ysf;k ßoï tlg Whk tiktok fp*awo jk úg jhia fNaohlska f;drj f,dl= l=vd ish,af,dau iudc udOHh Ndú;d lrkjd' iudc udOHh Ndú;d fkdlrk flfkla fydhd.kak ke;s ;rï' ta w;r ldf,ka ldf,g fâianqla" ála fgdla" hQáhqí jf.a iudc udOH ;=,ska úúO wdldrfha pß; biau;= fjkjd' j÷rg oe,smsysh wyq jqKd jf.a lsisu wjfndaOhla ke;sj wkjYH iy úldr úÈhg fïjf.ka ckm%sh fjkak W;aidy lrk wh jf.au fyd`o wjfndaOhlska iudc udOH Ndú;d lrñka ta ;=,ska fma%laIlhdg yrj;a hula iudchg m‚úvhla jf.au fyd`o riúkaokhla ,nd fokak W;aiy lrk wh;a bkakjd'

b;ska ta jf.a fma%laIlhdg yrj;a fohla iy fyd| riúkaokhla ,nd fokak W;aiy lrk iudc udOH ;=, ld w;r;a b;d ckm%sh ;reK yekaä fp*a flfkla bkakjd' fudyq fma%laIlhka w;rg wdfõ wuq;=u úÈhlg w," ÆkQ Wv odkjd" lrfldakjd" msys lrfldakjd" t<j¿ fmdf<a .ykjd' fldfydu yß wdl¾YkSh úÈhg rij;a wdydrhla idod.kakd yeá meyeÈ,sj lsh,;a fokjd b;ska kj,sh wms yïn fj,d l;d l<d fudyq;a iuÕ ta ms<sn|j iy ;j;a lreKq' fudyq kñka pß;a ksmqka is,ajd'

Tn lõo@

uu uf.a jD;a;sh fjkqfjka lemfj,d jev lrk ir, idudkH flfkla'

.u iy mdi,

.u n,msáh' mdi, .d$f¾j; cd;sl mdi,

mjqf,a úia;r

wïud";d;a;d" wlald" whshd" kx.S" ux uf.a ;d;a;d mska;dre Ys,amsfhla' wïud .Dykshla'

;reKfhla úÈhg wehs iQmfõohg fhduqfjkak ys;=fka@

fmdä ldf,a àù jevigyka j,ska fp*a mì,sia is,ajd fp*a Èuq;= jf.a whj olsoa§ wdi ys;=kd iQmfõohg

Tõ fmdä ldf,a àù jevigyka j,ska fp*a mì,sia is,ajd fp*a Èuq;= jf.a whj olsoa§ wdi ys;=kd iQmfõohg' tajf.au uf.a f,dl= whshd fp*a flfkla ta ksid msg rglg hkak ys;ka ;ud fï lafIa;%hg fhduq jqfKa'


Tng ;sfnk iqÿiqlï fudkjo ta ioyd@

ux isf,daka fydfg,a ial+,a tflka jD;a;Shuh úÈhg iQmfõohg wjYH ish¨ foaj,a bf.k .;a;d' Bg wu;rj ux iEfykak Wkkaÿ fj,d lemjqKd fïl fjkqfjka tajd ;ud uf.a iqÿiqlï'

w," Ækq Wv odkjd lrfldakjd Thd wuq;= úÈhg Whkafka fmr mqyqKqùï lrkjo@

kE tlmdßkau lrkjd fudlo ta foa uf.a wef`.au ;shkjd' Bg wu;rj wms Th ùäfhdaia lrkafka îfrda,a lkafimaÜ iy ta tia tï wd¾ lshk l%u folg' wms kepqr,a ijqkaâia j,g wdihs fka ta ksid ;ud ta tia tï wd¾ mgka .;af;a' Bg wu;rj àù weâ j, Ndú;d lrk iaf,dafudaIka l%uh fhdod f.k wdl¾IKh we;s fjk úÈhg lrkjd'

iQmfõ§kag ,xldfõ ;ekla ;shkjd o@

,xldfõ ;uhs iQmfõoh me;af;ka jeâfvda lsh,d lshkafka wkak ta lÜáh bkafka

ux olsk úÈhg ,xldfõ ;uhs iQmfõoh me;af;ka jeâfvda lsh,d lshkafka wkak ta lÜáh bkafka' oeka wms tfyu .syska msg rg .syska ta wh tlal jev lroa§ wmsg f;afrkjd ta whg jeäh wmsg mq¿jka lsh,d wksl f.dvla whg taIshka lEu yokak wudrehs tal;a tlal n,oa§ wmsg msg rg ´kEu lEula yod.kak mq¿jka tfyu ne¨ju wfma iQmfõ§kag ,xldfõ jf.au msg rg;a f,dl= ;ekla ;shkjd'

iudc udOH fhdod.;af;a fldfyduo @

jeäfhkau udj ckm%sh fjkak .;af;a álafgdla yryd,Tõ uq,skau uu hQáhqí" f*ianqla" bkaiag.%Eï" álafgdla hk ma,eÜf*daï y;ru Ndú;d l<d' b;ska jeäfhkau udj ckm%sh fjkak .;af;a álafgdla yryd Bgmiafia ;uhs wks;a tajf. ùäfhdaia Wvg wdfõ' .sh wjqreoafoa wf.daia;= j,ska miafia ;uhs jhsr,a fjkak mgka.;af;a' 

;j ´kE;rï iQmfõ§ka boaÈ Tn ckm%sh jqfKa fldfyduo @

tal uu ys;kafka ux fjkia úÈhlg ys;,d ùäfhdaia lr,d tal ñksiaiq w;rg f.kshkak W;aiy lrmq ksid ;ud'

jev lsv od,d WhoaÈ isÿjqK wu;l fkdfjk isÿùï keoao @

wfmda ;shkjd'' ojila uqx w;sri j.hla nÈoa§ leurdukaf.a w;ghs uf.a w;ghs f;,a úis fj,d ùäfhda tl lrkak nerej ojia lSmhla kj;a;,d ;sínd'