නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fï f.fjkafk jiaidk iD;=jhsnqÿrcdKka jykafia my< ùug;a fmrd;=j mgkau Ndr;fha Ôj;a jQ úúO msßia jeis ld,fha§ pdßldjkaf.ka je<lS ;u ;ukaf.wdrduhkag ù isàug mqreÿj isáhy' Tjqka tfia ndysr mßirfha weúo fkdhñka wdrduhg muKla iSud ù fuu jeis ld,h .; lf<a jeiai ksid l=vd i;=ka mhg mE.S ñhe§ug we;s bv lv ksidh' ffck wd.ug wkqj ;Kfld< mjd i,lkq ,enqfõ bkahhka we;s m%dKSka f,ihs'ta ;rugu wysxidjd§ Ôú;hla we;eï Y%uK msßia úiska jeis ld,h f.joa§ nqÿrcdKkaa jykafia m%uqL uyd ix>r;akh jeis ld,fha§ pdßldjkays fh§u fuu Y%uKhkaf.fodaI o¾Ykhg ,la úh'l=re,af,da mjd .ia uqÿkays le±,s ;kd f.k fjkod fuka wdydr fidhd fkdhoa§ nqÿrcdKka jykafia m%uqL uyd ix>r;akh fï wkaoñka pdßldfõ hEu ks.rejg md;% l<y' fuu uyck u;h zzWÊ®dhka;s" ìhka;s"úidfjka;s hkqfjka ñksiaiq wjuka l<y' kskaod l<y' fodia ke.+y' fï ksid NslaIqqkajykafia,d úiska fï neõ  nqÿkajykafiag ie,l<y' wkqcdkdñ NslaLfõ jiaixWm.ka;=kaysZZ hkqfjka  uyfKks" jia iufha f;dmg jia jikakg wkqoksñ'''hkqfjka úkh kS;s mek jQy'

jiaidk iD;=fõ jeis idr udifhka uq,a udi ;=k Wmiïmod NslaIqka jykafia jia iudokaj jev isák fï idrudifha wjidk udih wdrïN jkafka jma fmdfydfhkah'iEu jirlu wei< udifha isg jma uy olajd fhfok fuu jia ld,h fn!oaOhkaf.a mqKH ld,h f,i ie,fla' iEu mkai,lu zzwhx jiaidk ldf,dZZ'''hkqfjka fï jia ld,h hehs olajd ;sfí'

jia jeiSfï kS;s Í;s

jia jeiSu fmrjia iy miqjia jYfhka fohdldrh'

fmrjia iudodkh

wei< mqr mif<diajl fmdfydh Èk fmdfydh fldg wei< ^ wei< fmdfydhg miq Èkg fmr &tkï wj mE,úhg fmr  jia iudodkh fmrjia iudodkh fõ' fmr jia iudoï jqK NslaIqka jykafia,df.a jia mjdrKh jmaa mqr ^ Tlaf;dan¾ & mif<diajl fmdfydh Èkfha isÿ flf¾'

miqjia iudodkh

 wei< mqr mif,diajl fmdfydh Èkg fmrd;=j hï fyhlska jia iudoï ùug fkdyels jqK NslaIqka jykafia,d thska udihlska miqj t<efUk kslsKs ^wf.daia;= udifha & kslsKs mqr mif,diajl fmdfydh Èk fmdfydh fldg wei< ^ kslsKs  fmdfydhg miq Èkg fmr &tkï wj mE,úhg fmr  jia iudodkh miq jia iudodkhhs miqjia iudoï jqK NslaIqkajykafia,df.a jia mjdrKh b,a mqr ^ fkdjeïn¾ & mif<diajl fmdfydh Èkfha isÿ flf¾'rdc ksfhda.hka u; jia Èk fjkia lr .ekSug wjir we;' flfia jqK;a jiald,h mqrd ydrudihla ls%s%hd;aul fõ'

tla wjia:djl§ ìïìidr rc;=udg jia iudoï ùu mif<diajl ;sÓhg .ekSug wjYH úh' ta  nj ¥;fhl= u.ska nqÿrcdKkajykafiag okajk ,§' zzzwkqiaidñ NslaLfõ rdcqkx wkqplal;s ;=x ZZ hkqfjka nqÿrcdKka jykafia ìïìidr rc;=udf. b,a,Su mßÈ ^rcqkaf.a b,a,Sug wkqj& jia jdih lsÍfï Èkfha hï fjkila isÿ lr .ekSug wjirh wkq±k jod< fial' fufia úkh kS;shla wjia:dfjdaÑ;j mkjk ,o fial'

jia ld,fhaÈ jia iudoïj isák NslaIqka jykafia kula ;ukaf.a úydria:dkfhka msg;aj hk úg zzud fuu ia:dkfha jia jik ,o wfhlañ''ud wou fmr,d meñfKkafkñ hk isysfhka hq;=j msg;aùu zzi;slrKhZZ hhs'

jia ld,fha§ jia iudodk fkdùu jf.au pdßldfõ yeisÍu" È.= .uka hEu weje;la f,iska ie,flk w;r i;shla ;=< kej; fkdmeñKshfyd;a ta ;;a;ajh zzi;a;dylrKh ZZ hkqfjka ye¢kafõ' wdrdufhka msg;aj hk úg;a bÈka ug wk;=rla fkdjqfKd;a i;a Èkla f.ùug fmrd;=j kej; wdrduhg meñfKkafkñ'''hehs zzifõ fï wka;rdfhda k NfjhH i;a;dNíN;a;f¾ mqkksj;a;siaidñ'''mdGh .dhkd lrkq ,efí' fï wkaoug i;shla ;=< fkdmeñKSug fyj;a zzi;a;dylrKh ZZ fjkqfjkao ,nd § we;s wjia:djka fufiah'

 • NslaIqqKa jykafiaf.a wjYH;djhla i|yd
 • NslaIqqkska jykafiaf.a wjYH;djhla i|yd
 • idufKarhdkka jykafiajrekaf.a wjYH;djhla i|yd
 • idufKar NslaIqKsshlf.a  wjYH;djhla i|yd
 • Wmdil uy;=kaf.a wjYH;djhla i|yd
 • Wmdil ud;djkaf.a wjYH;djhla i|yd
 • NslaL ud;djlf.a wjYH;djh i|yd


by; wjYH;djhkag wu;rj ujf." mshdf.a " ifydaor ifydaoßhkaf.a"{d;Skaf.iy odhlfhl=f.a wjYH;djh fjkqfjka werhqï we;=j fyda ke;=j" .s,ka jQ NslaIqjla ne,Sug" iiqfKa l,lsreK NslaIqkaa jykafiag wjjdo lsÍug" Èk y;la ;=< wdrdufhka msg; isáh yel' tfy;a fï Èk y; blaujd .sfhd;a th jia ì£ula fia ie,fla'

tfukau NslaIqkajykafia jia iudodkh jQ ia:dkfhka neyerj fjk;a ia:dkhla f;dard .ekSug wkqu; wjia:djkao wgla fõ'

 • isõmdjqkaf.ka lror we;s ùu
 • i¾mhkaf.ka we;s fjk Wjÿre
 • fidr i;=re lror we;s ùu'
 • wukqYH Wjÿre we;s ùu'
 • jdih lrk ;kays .skafkka we;s fjk úm;la'
 • fiakdikh .sks .ekSu'
 • jdih lrk m%foaYhg c,fhka úm;a we;s ùu'
 • fikiqk c,fhka hg ù úkdY ùu'

by; lreKq j,g wu;rj fuu lreKq ldrKdjka ksid;a ;ud jdih l< ia:dkh fjkqjg fjk;a ia:dkhla f;dard .ekSug wjirh we;'

 • wdydr m%udKj;aj fkd,efnk f,iska we;s fjk y`s.;djh
 • imamdh fNdack ke;s ùu'
 • imamdh fnfy;a ke;s ùu'
 • Wmia:dhlfhl= ke;s ùu'
 • ia;s%hlf.ka whq;= b,a,Sula we;s ùu'
 • fjiÕklf.ka  whq;= b,a,Sula we;s ùu'
 • Ok ksOdkhla we;s ùu'
 • ix> fNaohlg u. mE§u'
 • fjk;a wdjdihl ix> fNaohla ixis|ùu'
 • isÿ jQ ix>fNaohla k;r lsÍu'

by; wkaofï wjysr;djhka we;s jQ úg is; ikaiqka lrf.k jia jeiSug fkdyels ksid tu ia:dkh fjkia lsÍug NslaIqqka jykafia,dg wjir we;'

jiajeiSug kqiqÿiq ia:dk

 • .iafnK
 • .ia w;= Wv
 • t<suyka
 • jy< iy fodrla ke;s ksjdi
 • ñkS ldur
 • l=vhla hg
 • ie,shla ;=<

jrla Pín.a.sh NslaIqqkajykafia,d .ia fnKj, jia jeiQ úg tys issá l=re¿ megjqkag ydks ù hehs ck;dj fodia ke.+y'

jia wdrdOkh

nqÿrcdKkka jykafia wei< mqr mif,diajl Èk bism;kfha ñ.odhg jevu fldg miaj, uyKqka jykafia,d fjkqfjka oïila mej;=ï iq;%h foaYkd l< fial' miaj. uyKqka fjkqfjka tays NslaIqNdjfhka meúÈ Wmiïmodj ,nd § fmr nqÿisß;g wkqj m<uq jia ;=kaudih  bism;kfha§ f.jk ,§' nqÿrcdKka jykafia uq,a jia ld,h f.jkq ,enqfõ lsisfjl=f.aj;a wdrdOkdjlska fkdfõ' tfy;a'''jia wdrdOkdj jiaiuh iu. ne÷k iïm%odhls'

j¾Idj iys; fï ld,fha wdrdufhka msg; fkdhd jev isák f,i;a fï ;=kaudih mqrd Öjr" msKavmd;" fiakdik iy .s,dkm%;H aWmiïmod NslaIqka jykafia,dg msß keóug fmdfrdkaÿ fjk njg odhl iNdfjka isÿ lrk b,a,Su zzjia wdrdOkdjZZ hs' odhl iNdfjka b,a,Sula ,enqK;a fkd,enqK;a NslaIqkajykafia jia jeish hq;=h' nqÿrcdKKa jykafiag jia wdrdOkd l< msßia w;r wfkams~qisgq;=ud" úYdLd isgq Èhksh" fõr[a[d n%dyauKhd fõ ' nqÿrcdKkajykafia ;õ;sid ÈjH f,dalfhao jia úiQ neõ i|ykaj ;sfí'

odhl iNdj úiska jia wdrdOkh lsÍu ±kg wdrdufha jev isák NslaIqka jykafia,dg fukau fjk;a úydria:dkj, jev isák NslaIqkajykafia,dg;a wdrdOkd flf¾'odhl mskaj;=ka mkai,g meñK f;rejka je£fuka miqj jia wdrdOkdj isÿ flf¾'

fï fjkqfjka ±ye;a f.dgqjla ms<sfh, flf¾'±ye;a rjqgu ;nd tlsfklg iïnkaO jk fia brgqjla .ihs' ta f.dgqj ;=,g mqjla" tki,a"yqKq wdÈ iqj| øjH ;nd tla tla NslaIqka jykafiag tla tla ±ye;a f.dgqj ne.ska msßkuhs'

±ye;af.dgq mqcdj

fuys§ ±ye;a f.dgq iu. isjqrla mQcd lsÍuo isÿ fõ' ta fjkqfjka ;ksmg isjqr" fomg isjqr w|kh hk ;=kaisjqfrka wìu; tlla f;dard .efka' fuh zz jeis i¨ mQcdjZZhkqfjka ye¢kafõ' fï wkaoñka f.!rjdkaú;j wdrdOkh lsÍfuka wk;=re NslaIqka jykafia,d úiska zz buiañx úydf¾ bux f;udix jiaix Wfmañ bO jiaikdx Wfmñ'''hkqfjka jia wdrdOkh ms<s.efka' ta wkqj bÈß jia ;=kaudih úydria:dkfha jev isàug tlÕ;djh m< lrkq ,efí'

jia ;=kaudih mqrd odkh" .s,kami iy fjk;a T!IO wdÈ ish¿ wjYH;djhka odhl iNdj fj;ska iemfhkq we;' ta w;r odhlhka mkai,g meñK jkaokdudk" lsÍu" O¾u Y%jKh lsÍu jeks mqKH lghq;=j, ksr; fj;s'


mqcH .,auvql=Uqf¾ mshr;k ysñ

mqkHd pdkaokS o is,ajd