නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

weh;a uf.a fyd`ou fhfy<shla'''


ldka;d m;a;rhla Ôú;fhafydou fhfy<sh lr.kak neßo@


fï uq¿ Ôú; ld,hu wm lsishï fohla bf.k .kakjd'ndysr iudcfhka ,nk w;aoelSïj,ska fukau fmd; m; mßYS,kfhka o wm wfma Ôú;j,g wjYH fndfyda foa Wlyd .kakjd'lsheùu ñksil= iïmQ¾K lrk nj wm l=vd ld,fhau  ujqmshka .=rejreka wm uki ;=< fndfydau .eUqreu ;ekl ;ekam;a lr ;sfnkjd' ta wkqj ksrdhdifhkau wm ljqre;a lshjkakg mqreÿj bkakjd'tlsfkld lshjk foa tlsfkldg wkqj fjkia' hfula" wdof¾ úryj f.k lshjoa§ ;j;a wdfhla ";%dih NS;sh .ek lshjkjd' ;j;a wh o¾Ykh" b;sydih" l,dj fï wd§ jYfhka ;u ;ukag reÑ jQ foa lshjkakg mqreÿj isákjd' bka tlsfkld ,nk rih fjkia fjkak mq¿jka' ta oekqu Wlyd .kakd wdldrh fjkia fjkak;a bv ;sfhkjd' ta fldfydu jqK;a wm ljr foa lsfhjqj;a ta yeu foalskau wmf.a Ôú;j,g hï lsis fohla .%yKh lr.kak mq¿jka'


;SrK .ekSug Woõjla'''

idudkHfhka lshejk mqoa.,hdg idfmalaIj fkd lshejk mqoa.,hd bkafka fndfydauhla miqmiska'fudlo wfma Ôúf;a § hï hï ;Skaÿ ;SrK .ekSug wmg isÿ fjkjd' tjka wjia:dj, wms ;Skaÿ ;SrK .ekSfï § wm lshjQ fndfyda foa wmg isysm;a fjkjd' ta wkqj wm .kakd ;SrK fndfyduhla ;=< wka;¾.; jkafka  lsheùfuka ukfia ;ekam;a jQ lreKq ldrKd h' ta wkqj wmg yelshdj ,efnkjd jvd;a ksjerÈu wjia:djg .e<fmk ;SrKh .ekSug'ta wm lsheùfuka ,o mkakrh ksihs'

Okj;a ldka;djla úÈyg f,dalh olskak kï Tn wdo¾Yau;a fjkaku ´fka' tys§ ujla" ìß|la" Èh‚hla f,i Tn f.jd ouk N+ñldj ljrla jqj;a Tn ksjerÈj f.jd oeñh hq;=u fjkjd' tys§ Tnf.a .ukg w;aje,la fjkak Tnf.a .uk wdf,dalj;a lrk ksrka;rj Tng WmldÍ jkafka Tn lsheùfuka ,nd .kakd mkakrhhs' úfYaIfhka ldka;djka fjkqfjkau ks¾udKh jk mqj;am;a iÕrd fndfyduhla wo Tnf.a wei .efgk nj wuq;=fjka u;la l< hq;=j keye'


yxihd Èfhka lsß fjkalr .kakjd fia'''

 fï Ôú; .ufka§ Tfí .ukg w;aje,la fjñka Tnj fï wú÷ w÷frka wdf,dalh lrd /f.k hk mqj;am;a iÕrd fudkjdoehs Tng .<md .kaku fjkjd' fudlo Tng wdf,dalh fmkajd ñßÕ=jla miqmi Tnj /f.k hd yels udOH yeisrùu wkka;j;a wmg olskakg ,efnkjd' tkï mqj;am;l ke;akï iÕrdjl jqjo Tnf.a Èúh wdf,dalj;a lrk u. jf.au jákd ixl,am mokï lr.;a ,sms f,aLk ;sfhkak mq¿jka' tjka fudfyd;l Tnf.a wei k;r fjkafka fld;eko lshk ldrKd ms<sn|j Tn nqoaêu;aj ;SrKh l< hq;=hs' yßhg yxihd Èfhka lsß fjka lr.kakjd jf.ahs'


yrnr foa wei .efgk úg'''

fujka yrnr foa ks;ru wei .efgk úg ldka;d Tfí is;=ú,s fukau wdl,am fjkia fjkakg .kakjd' fu;=jla l,la Ôúf;a Èyd iDKd;aul ne¨jkï" we,a uereKq is;la Tng Wreuj ;snqKd kï i;sfhka i;sh Tfí wdl,amuh fjkiaùu werfUkjd' tkï Tng ire is;la we;s fjkak mgka .kakjd'


Okd;aulj ys;kak'''

idudkHfhka ldka;djla i;sm;d ldka;d mqj;a m;la ñ,§ .kafka tuÕska Tjqka wfmalaId lrk fndfyduhla foa  Tjqka lrd ióm jk ksihs' fndfyda fj,djg Okd;aulj úÈhg Ôú;fha ri .kafka flfiao lshk ldrKdj ms<sn|j Tjqka mqj;am;a ,smshlska bf.k .kakjd'ta wkqj ;ukaf.a yeisÍï iy wdl,am fjkia lr.kakg W;aidy lrkjd'


Ôúf;a .ek fuf;la fkdlS mdvu'''

 orejl=f.a wikSmhla ms<sn|j wo wïu,d f;dr;=re fidhd.kafka mqj;am;a msgqjlska' orejl= l=ig wd od mgka ta orejd Wia uy;a lr .kafka fldfyduo lsh,d m;a;r msgqjlska lsh,d fokfldg weh Ôúf;au bf.k .kakjd' f;areï .kakjd' Èh‚hka úÈhg Ôú;h .ek oek.; hq;= fndfyduhla foaj,a ldka;d mqj;am;a msgq w;ßka bf.k .kak ldka;djkag mq¿jka' b;ska we;a;gu ta úÈyg weh ,nkafka oekqï iïNdrhla' Ôú;h .ek ljodj;a ljqre;a lshd fkdÿka mdvula'

 ldka;djla lshkafka ljqo" f,vla ÿlla yeÿKu fudlo lrkafka" /lshdfjka by<gu hkak fldfyduo" wdorŒh ne£ï mj;ajd .kafk fldfyduo" fï jf.a Ôú;h lshdfok ;laI,djla ;uhs ldka;d mqj;am;la lshkafka'

b;ska" we;a;gu ksjerÈ foa f;drdf.k lsheùu ;=<ska Tfí ðjk .ukg wjYHlrk mkakrh ksrdhdifhka ,efnkjd'Tn;a ksjerÈ foa f;dardf.k  lshjd oekqu jeä lr .ksñka ,nk Ôú; woaoelSï ;=<ska mßK; jkak'


fcHIaG lÓldpd¾h wreK j,afmd,
ufkdaúoHd yd o¾Ykh wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv