නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tnj ÿmam;a lrjkak f.or m%Odk fodf¾ wjq,aj,g mq¿jkaÔj;a jk ksjyfka jdikdj fukau jdia;= fodaI;a Tng Okh ,eîug fya;= jk uQ,sl lreKla fjkjd'tu ksid jdia;= fodaI yels ;rula wju lrf.k ksjyfka w,xldrh;a iq/flk mßÈ ksji ie,iqï lr .; hq;=hs'ksjil msysàu yd Tnf.a l¾u Yla;sh wkqj ksjig Okh ,eîu r|j mj;skjd'úYaj Yla;shg wkqj ksjfia msysàu fjkia lr .ekSfuka ksjig Okh .,d tau jeä lr .; yelshs'


ÈYdj jeo.;a fjkjd o@

ksjil m%Odk fodf¾ msysàug uq¿;ekaf.hs fodf¾ msysàug jeo.;a fjkjd' tu ksid tu fodrj,a msysáh hq;= kshñ; ÈYdj,a ;sfnkjd'tu kshñ; ÈYdj,aj,g fodrj,a msysàu isÿ fkdl<fyd;a miq lf,l ksfjia ysñhkag tuÕska fndfyda lrorj,g uqyqK §ug isÿ fjkjd ' Tnf.a ksjfia m%Odk fodr W;=f¾ msysgd we;s úg uq¿;ekaf.hs fodr ol=fKa msysàu ksjil Okh msßySug uq,sl fya;=jla fjkjd'tfukau uq¿;ekaf.hs fodr W;=f¾ msysgd m%Odk fodr ol=fKa msysàu;a wiqNhs'túg Okh mßydksh fukau fidr i;=re lror" jeks ;j;a wk;=reodhl isÿùï isÿ úh yelshs'Tfí ksjfia oekgu;a fï wdldrfha msysàula we;akï yels blaukska jdia;= Ys,amhg wkqj tu msysàu fjkia lr .kakg ´k 'túg Tn l<  hq;af;a Tfí ksjfia fodr ngysr g fyda kef.kysr g udre lsÍuhs'


 Tn okakjdo@

W;=r"ol=K "kef.kysr ;=<ska Ok iïm; o W;=r"ol=K "ngysr ÈYdj ;=<ska lS¾;sho ,efnkjd' tfukau ksjig msgùug;a w;=,aùug;a tlu fodrla Ndú; lrkafka kï th;a Okh msßySug uq,sl lreKla fjkjd'ksjfia fodr jug újD; jkafka kï th Okh msßySug lreKls'ol=Kg újD; jk f,i ;eîfuka Tfí ksjfia Okh iq/flahs 'Tfí ksji isßl; lekaok ÈjH úudkhla lr.kak kï m%Odk fodrgqj wIag oi fõO fodaIfhka uqod.kak jdia;= úoHdfõ§ m%Odk fodr bÈßfha tkï m%Odk fodr isg fk; .efgk udkfha mj;sk úúO oE fya;= fldg f.k fodaI rdYshla we;s fjkjd' fïjd zoajdr fõO fodaIz fjkjd'tjeks fõO fodaI oy wgla jdia;= úoHdfõ y÷kajd § ;sfhkjd'fï oajdr fõO fodaI mj;sk ksfjilg úúO lror" ndOl we;sjk nj jdia;= fõofha ksmqK RIsjreka úiska mjid ;sfnkjd' fufia ksjeishkag úk lrk" wm, lrk oajdr fõO fodaI fudkjd oehs i<ld ne,Su jeo.;a'


jDlaI fõO fodaIh n,kak'''

ksjfia m%Odk fodr bÈßmsg úYd, .ila ;sîu;a "tu .i ksid ksfjig yd f.ñÿ,g ysre lsrK fkdjeà w÷re iajNdjhla .ekSu;a jDlaI fõO fodaIh f,i i<lkjd' fuys§ l=vd .ia" u,a m÷re "t<j¿ fnda. wd§ Ydl fï fodaIhg wh;a fjkafka keye'fujeks ksfjil fjfik ksjeishkag ks;r úúO lror"f,v ÿla" wukqIH fodaI meñfKkjd fukau" fï ksfjiaj, isák ¥ orejkag o n,j;a úmdl isÿfjkak mq¿jka'


óg w;rj ;sfnk fodaI j¾.'''

ksjfia m%Odk fodr bÈßmsg uv j,la" w;ayer oeuq md¨ m;,la" mqrkaj j,a jeÿKq l=Uqrla jeks N=ñhla msysàu l¾u fõO fodaIh fodaIhhs' fujeks ksjdij, fjfik ksjeishkag ks;r lK.dgqodhl isoaëka fukau lror lïlfgd¨j,g o uqyqK mEug isÿfjkjd ';jo fudjqkaf.a ÈhqKqjg ndOd f.k§u" ksjeishkaf.a f.!rjhg "ls¾;shg ydks isÿùu wksjd¾h fjkjd

'ta w;r n%yau fõO fodaIh lsysm wdldrhlg fhfokjd' ksjfia m%Odk fodrgqj fl,ska ;uka ksfjil ì;a;shla ;sîu" m%Odk fodr fl,ska ;j;a ksfjil fodrla ;sîu fyda m%Odk fodr bÈßmsg fjk ksfjil l=uk fyda w.hla ;sîu uÕska fï fodaIh we;s fjkjd' fï fodaIh iys; ksjil fjfik ksjeishka f.a lS¾;sh" f.!rjh yd m%ixYdj flf,iS hehs mqrdK iDIs ud;hhs'

oajdr fõO fodaIh ;=<ska ksjfia m%Odk fodr fl,ska ;j;a ksjil fodr msysàu fukau ;u ksfjia m%Odk f.aÜgqj m%Odk fodr fl<skau msysàu fï fodaIhhs' fufia msysá ksfjil fjfik ksjeishkag weiajy lgjy fodaI fukau"fidr i;=re mSvd o f.k fokjd' ksjeishkaf. lS¾;shg yd YÍr fi!LHhg o fndfyda w.=K f.k fohs'

;jo" l+m fõO fodaIfha § ksjfia m%Odk fodrg yß fl,ska f.a fodr wdikakj <s|la msysgd we;akï th l+m fõO fodaIhhs'fujeks ksjdij, fjfik ksjeishkag ysfia frda."iakdhq wdndO "udkisl frda." wmiaudrh jeks frda. ;;a;ajhka we;s jk w;r wmlS¾;sh"ksfjfia iduh ì| jeàu wd§ foa o isÿfjkjd '

óg wu;rj  m%Odk fodr bÈßmsg frÈ fidaok ia:dkhla mej;Su rcl fõO fodaIh fjkjd'fujeks ksfjiaj, fjfik wh my;a woyia is;=ú,sj,ska msreKq wh fjkjd' fl;rï bf.k .;a; o Tjqkag Wiia /lshd fyda Wiia ;k;=re fkd,eîhhs'

iqidk fõO fodaIh ;=<§ ksjfia m%Odk fodr bÈßfha fidfydka fld;la"iqidk N=ñhla " wdodykd.drhla fyda uD; YÍrd.drhla mej;Su fuu fodaIhhs' fujeks ksfjia j, isák ksjeishkaf.a Okh úkdY ùu" f,vÿla lrorj,g uqyqK §u" yÈis urK we;s ùu isÿfõ hehs jdia;= úoHdfõ i|yka fjkjd'

ia:ïN fõO fodaIfha § m%Odk fodr fl,ska ksjig wh;a ke;s isfuka;s lkq msysàu fyda l=¨Kla msysàu ia:ïN fõO fodaIhhs' fujeks ksfjiaj, ksjeishka fkdfhl=;a wmpdr" ÿrdpdrj, fhfok wh fõ'fï ksid fuu fodaI  ms<sn|j Tn;a ie<ls,su;a fjkak'


fkdfh,a fcdYma m%ùK jdia;= úoHd Ys,amS
wNHka;r ksjdi ie,iqïlre

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv