නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

kqU ud wi, nj oekSu;a Ôúf;a iuyr ;ekaj,§   ys;g yhshla''''Tn wdorh lshkafka fudloao lsh, weyqfjd;a ñksiaiq tl tl W;a;r fokjd' ta;a fhdjqka wdof¾ úryjlska fl<jr jqK;a yß iqkaorhs lshk tl ljqre;a lshkjd' lùkag" idys;Hlrejkag fhdjqka fma%uh Tjqkaf.a l,d lD;sj,g miqìï fjkafka ta ,iaik ksiduhs' wdorh lshkafka fudloao lsh,d yßhgu lshkak ldgj;a neß jqK;a wdorh id¾:l fjkak ;sfhkak ´k foaj,a .ek l;d lrk tl fndfydau jákjd'


kQ;kfha ;;a;ajh''''

j¾;udkfha újdy Ôú;hg we;=<;ajk fndfydafokdg újdyh lshkafka fudllao@ thska n,dfmdfrd;a;= fjkafka fudllao@ újdy jk fofokl= i;= j.lSï" hq;=lï fudkjdo@ fï jf.a lsis fohla .ek wjfndaOhla kE' fï wkjfndaOh ksid Ôú;hg uqyqK §ug hEfï§ fudjqka úúO m%Yakj,g uqyqK fokjd' .egqï we;slr .kakjd' fuys wjidk m%;sM,h fjkafka jir .Kkla ie,eiqï lr,d újdy fj,d udfika foflka újdy Èúhg iuq fokak isÿ ùuhs' újdyfha § fofokd w;r wjfndaOh w;sYhskau jeo.;a' tfyu fkdù fï .uk ÿr hkak neye 


Tn wdorh lrk nj yÕjkak

we;eï wdorjka;hka fukau újdylhkao ;uka ish¨ fldgia lrejdg fyda iyldßhg ienE f,iu wdorh lrk kuq;a ta  nj wfkldg wjfndaO lrùug iu;a jkafka keye' th id¾:l iy iïnkaO;djhlg úYd, ndOdjla' tneúka Tyqg wehg Tfí wdorh oefkkakg i,iajkak'Tyq fyda weh Tng fld;rï jào hkak wjxlj m%ldY lrkak' yels  úfgl Tyqg wehg Tng yels whqßka ;s<sKhla ,ndfokak' Tng yels iEu úgu WKqiqï ydÿjlska" ism je,| .ekSulska Tjqkaj iekiSug m;a lrkak'


fiajh w.hkak

w.hlsÍu" ms<s.ekSu" ia;+;s lsÍu lsh,d lshkafk;a b;du myiqfjka wdorh m%ldY l< yels l%uhla' fïl wef.a j.lSula lsh,d ys;kafka ke;sj fofokd fjkqfjkau lr.kakd Woõ Wmldr iïnkaOfhka w.hlr .ekSug ksy;udkS fjkak ´fka' wo lEu yßu rihs' Thd yeuodu uf.a we÷ï wh^¾&ka lr,d fokjd' Thd wo yß ,iaikhs' fï jf.a b;du flá m%ldYhlska ksrdhdiju wdorh yqjudre fjkjd'


ixlS¾K wjia:dj,§ u`.yßkak tmd

wmsg we;eï fj,djg Ôú;fha úúOdldr m%Yakj,g uqyqKfokak isÿjkjd' úfYaIfhkau ksjiska mßndysrj fuf,i uqK.efik .eg¿ldÍ wjia:djlÈ Tn wksjd¾hfhkau .; hq;af;a ;ukaf.a iylre fyda iyldßhf.a md¾Yjhhs' iuyrúg weh jerÈfjkak mq¿jka' ta;a Tn tjeks wjia:djl wehj úfõpkhg fkdhd isákak ´k' weh fjkqfjka fmkS isákak ´k' fï i|yd o t;rï ld,hla .;jkafka keye'


Yla;shla jkak'

yefudagu ;ukaf.a Ôú;fha úfYaI jQ isysk ;sfnkjd' Tfí iylref.a  Ôú;h;a Tyqgu úfYaI jQ isysk we;s' fndfyda úg wks;a md¾Yajh isÿ lrkafka ;ukaf.a iylref. isysk úys¨jg ,la lsÍuhs' ðú;hg iómu wfhl= ;ukaf.a isyskj,g yskd fjkfldg ys;g oefkkafka úYd, l<lsÍula' Tn l< hq;= jkafka wfkldj ySk Èkkakg wfkldj ffO¾hu;a lsÍu hs ' Tyq ;ukaf.a isyskh fjkqfjka lemjk úg fyjke,a, fuka <Õ isáñka Tn Tyqg Yla;shla jkak'


uu fjkqfjg wms''

id¾:l iïnkaO;djhl ;j;a ,laIKhla ;uhs uu;ajfhka f;dr ùu' iEu úgu uu" ug" uf.a hehs fkdis;d fofokd fjkqfjkau lghq;= lsÍu iy ;Skaÿ ;SrK .ekSu iïnkaO;djh ;j ;j;a  Yla;su;a lsÍug fya;= fjkjd' ksfrda.S" m%S;su;a iïnkaO;djhla mj;ajdf.k hdug Tn Tfí uu;ajh W.=,d oud in|;dfõ hym; fjkqfjka l%shd lsÍu wjYHhs' ˜Tn iy uu } uq¿ f,dalhu hehs is;Su Tfí in|;djh iú Yla;su;a núka jeä ÈhqKq lrkq we;' ta ksid fyd|u flkdj fydhkak tmd"Tn fyd|u flkd fjkak'túg ks;ru Tng fyd| wh uqK.efiaù',iaiku flkd fydhkak tmd" ,enqKq flkdj ,iaik lr.kak'túg ienEu fma%uh Tng uqK .efiaù'


iudc úoHdj$ ufkda úoHd lÓldpd¾h ldxpkd wêldß
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv