නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Ôú;hg wrefudaikq;a wjYHhsú,dis;d hkq l=ulao@

ú,dis;djkays jeo.;alu .ek idlÉPd lsÍug m<uqj ú,dis;d hkq l=ulaoehs i,ld ne,Su jà' ú,dis;d hk jpkh fjkia fjkia wre;a f.k tk ;rula wmeyeÈ,s jokla f,i neÆ ne,aug fmkS .sh;a ir,j mejiqjfyd;a ú,dis;d hkq wm w¢k m<¢k wdldrhhs' tfy;a ta ;=< keUqrej" hï ld,iSudjlg n,meje;afjk reÑh" fm<Uùu iy úfYaI wdl¾IŒh .=K hk idOl .eífjhs' ;jo" ú,dis;d f.da,Sh jk w;r  ixialD;sl iy wd.ñl in|;do tajd ;=<ska úoHudk fjhs' fláfhka mjikafka kï ú,dis;d hkq wfma meje;afï idrhhs' wm .ek iy wjg we;s foa .ek wmg yef`.k foa ú,dis;d j,g ks¾jpk imhhs' l=uk we÷ï we¢h hq;=o iy tajdg l=uk yevhla Èh hq;=o hkak .ek wm tlsfkld ;=< wmgu iqúfYaIS jQ woyia we;'


hful=g wm .ek m<uq yeÕSu we;s lsÍug WmldÍ fõ

first impression is the last impression tkï m<uq yeÕSu wjidk yeÕSu jk njg m%lg lshukla fõ' fï ms<sn|j fl;rï fjkia u; ;snqK;a wmg fuh wkq.ukh lsÍug isÿfõ' hul= foi n,k m<uq ;;amr 5-8 w;r ld,h ;=< tu mqoa.,hd yd wdY%h iqÿiqo keoao hkak .ek wm is;a ;=< hï yeÕSula we;s fjhs' wmf.a we÷ï me<÷ï" wdNrK wdÈh  ilialr we;s wdldrh hul=f.a È.=ld,Sk yeÕSulg miqìu ilia lrhs' ú,dis;d u.ska Tng Tn .ek úYajdihla we;sjk w;ru wfkldf.a is;a ;=<o Tn .ek úYajdihla we;s lrjhs'


ks¾udKYS,S;ajh msg;g f.k tk l,dj yryd flfrk iajhx m%ldYkhls

wmf.a fmkSu .ek isÿlrk iEu l,d;aul ks¾udKhlau ú,dis;djla f,i l,t<s niS' we;a;gu th Tnf.a wNHka;rfha we;s wdorŒh nj  iy l,d;aul nj msg;g fmkakqï lrk lÈu l,d;aul m%ldYkhls'ks¾udKYS,S whl= ùug ú,dis;d ks¾udKlrejl= úu w;HjYH fkdfõ' ks¾udKlrejkaf.a we÷ï f;dard .ekSu" ñY%lr .e<mSu" hï Wmdx.hla fyda iaj¾KdNrKhla iys;j me<£u Tnf.a ks¾udKYS,S;ajh biau;= lrhs' fuu ks¾udKYS,S;ajh Tn isf;ys we;sjkakdjQ wdYajdofha w;=re m%;sM,hls' tu.ska ìysjkafka l,d;aul m%ldYkhls' ú,dis;d u.ska Tng ks¾udKYS,S;ajh .fõYKh lsÍu i|yd ;SlaIK nqoaêhla ,nd fohs'


úYajdih iy fm<Uùu we;s lrhs

Tnf.a wdYdj m%shukdm whqßka l%shdjg kexùu i|yd wjYH ksid Tnf.a úYajdih n,j;a fjhs' tmuKla fkdj ú,dis;dj ksid  Tnf.a wNsm%dh uqÿkam;a lr.ekSug we;s wdYdj we;sù flfia fyda th bgqlr.ekSfï fm<Uùu is; ;=< cks; fjhs' tfia Tn úiska m%o¾Ykh lrkq ,nk ´kEu ú,dis;djlska  Tnj w¾: ksrEmkh ùu iy Tng myiqjla oekSu isÿ fjhs'


úfkdaodiajdoh iy iajhxisoaO udkisl;ajh

ú,dis;d hkq úfkdaodiajdo l¾udka;fha uQ,sldx.hla jk ksid É;%mg" fj<| oekaùï" rEmjdysksh wd§  foa ;=<ska Tn úfkdaodiajdoh w;aú£ug yqrefjhs'  tfiau ndysr fm<Uùula fkdue;sju hula is; ;=< jyd we;s lr.ekSfï iajhxisoaO udkisl ;;ajhlg Tn Wreulï ,nhs'


l=i,;d" b;sydiuh yd wd.ñl m%fndaOh

ú,dis;d úoyd oelaùu i|yd wfkla whg fukau Tn is; ;=<;a l=i,;d j¾Okh fjhs' fudaia;r ksrEmsldjka" iudcfha fÊ;a;=ldrhska iy k¿ ks<shka ;=< tn÷ ;;a;ajhla j¾Okh fõ' ú,dis;dj hkq ks¾udKYS,S;ajh iy l=i,;djh hk fol j¾Okh lr .ekSfï fõÈldjla  nj mejiSu jvd;a ksjerÈh' fndfyda ú,dis;d u.ska b;sydih iy mer‚ úYajdio u;= lr olajhs' iEu j¾.hlgu wh;a ix.S;" k¾;k" is;=jï iy .Dyks¾udKYs,amSh l,djka ú,dis;d we;sùug iy tajdfha j¾;udk keUqrej ú.%y lsÍug mdol fjhs'


f,dj tl;= lrk w;r iudch m%fndaOj;a lrhs

f,dj jgd ck;dj ú,dis;dj kue;s tlu lreKq fjkqfjka tlu fõÈldjlg meñŒu f,dj jßkajr meje;afjk ú,dis;d m%o¾Yk u.ska isÿfõ' fuys f.da,Sh jeo.;alula we;' tfiau ú,dis;d ksid iudchla m%fndaOj;a fjhs'  iudc O¾u;d mK .ekaùug ú,dis;d WmldÍ fjhs' tu.ska ckm%sh ixialD;shla ks¾udKh fjhs' úúO iudc wjia:djka i|yd úúO j¾.fha ú,dis;d ks¾udKh fjhs'

Top 10 reasons why is fashion important (hergamut.comop 10 reasons why is fashion important (hergamut.com) fjí wvúh weiqßks'

iqks,a w,a.u