නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.e<fmk whj'''
fkd.e<fmk ldf,l uqK.eiaiqju
t;ek§ wms wirKhs''''iuyre ñksiaiq tkafka Tfí Ôú;fha .sïydkfha ;ks rlskak fkfuhs'jika;h fnod.kak' th wyjr fjkak l,sfhka mek,d ÿjkak' tfyu;a ke;a;ï thd,f. .sïydk iD;=j fnod.kak' jika;fha§ wyl n,d.kak' tfyu fkdjk ;eka fndfydu w,amhs' tfyõ w,am ;eka yß ,iaikhs' b;ska mßiaiï fjkak'fudlo " hqoaOfha fõokdj Wreu jkafka hqoaOfhka ñh.sh Wkag fkdj"fkdueÍ Ôj;a jQjkag jf.ahs';ukaf.a wdorŒhhka wysñ ù w;S;h ;=<ska fodaxldr fok u;lkaf.a fõokdldÍ blsì÷u ðù; ld,h mqrdjgu ordisàu kï ta Wreuhhs'we;af;kau ñksfil=g ffojh úiska ysñlrfok jvd;a lDDr;u o~qju jkafka thhs'ksielju th urKh fuka wkka; jdrhla fõokdldÍhs hehs mejiqjfyd;a th  ksjerÈhs'


ys;,d n,kakflda'''

iuyr ne£ï mgka .;a;dg;a jvd blaukg ì¢,d hkafka' iuyr iïnkaO;d werfUkafka udi .Kkla" tfyu ke;akï wjqreÿ .Kkla W;aidy lr,d' tfyu werfUk iïnkaOh ì¢,d hkafka udihla yudrlaj;a hkak l,ska' wdor iïnkaO;djhla lshkafka we;a;gu ;rula wiSre l¾;jHhla' fudlo fjkiau yeÕSï oekSï ;sfhk ñksiaiq fokafkla tlsfkldf.a is;=ï me;=ï iunr lr.ksñka hk .uklafka' ta;a tal we;a;gu msg;g fmfkk ;rïu f,fyis myiq ld¾hhla fkdfjhs' ta ksidu ;uhs iuyr ne£ï mgka .;a;dg;a jvd blaukg ì¢,d hkafka' iuyr iïnkaO;d werfUkafka udi .Kkla" tfyu ke;akï wjqreÿ .Kkla W;aidy lr,d' tfyu werfUk iïnkaOh ì¢,d hkafka wju jYfhka udihla yudrlaj;a hkak l,ska' ta jf.au ;uhs iuyr wdor iïnkaO;d ;sfhkjd ojiska oji Yla;su;a fjk" ta jf.au ;j ;j;a Yla;su;a fjk'fudlo fN!;slj b;du jákd lshk wms wdidlrk foaj,a wmsg f;dard.kak mq¿jka jqKdg wjxlj ÿl i;=g jf.au wfma f,daflu fnod.kak yoj;g <Õ flfklaj tfyu f,fyisfhka wmsg fidhd.kak wmyiqhs'


w÷rg .uka l< hq;= o @

ieneúkau wdorh ;rï fid÷re Ñ;a;fõ.hla fuf,dj ;j;a fkdue;s ;rïh' hful=f.a wdorh ,eîu fukau hful=g iEnE f,i wdorh lsÍug ,eîu o hful= ,nk uy;a Nd.Hhls' tfy;a wdorh fjkqfjka wm wfma Ôú; mrÿjg ;eìh hq;=o@ wfma Ôú; w÷rg weo oeñh hq;=o@ wfma Ôú; úkdY lr .; hq;=o@ ieneúkau ke;' wdorh ;=<ska wm wdf,dalhg ñi w÷rg .uka l< hq;= ke;'


h:d¾:h f;areï  .kak ''

wdorfha moku úYajdih jqjo  wdorh lsÍfï§ wm ie,ls,su;a úh hq;= fndfyda ;eka we;' bka m<uqjekak kï wm Ôj;a jkafka —fjkia ùu˜ ks;H jQ f,dalhl nj oekf.k wdorh lsÍuhs' wm wdorh lrk ;eke;a;d fld;rï úYajikSh mqoa.,fhl= jqjo" fuu fjkia ùfï oyu úúO fya;= idOl u; Tyqg o n,mdkq ,eìh yels nj wjfndaO fldg f.k Ôj;a ùu fjka ùul§ oefkk fõokdj wju lr .ekSug b;d jeo.;a' tfukau wm /¢h hq;= iSud udhsï blaujd fkdf.dia lghq;= lsÍug o ' Ôú;h ms<sn| miq;eú,s fkdùugo th b;d jeo.;a'


yenehs  mßiaifuka'''

od, .sh wdorhla fjkqfjka  lemlsÍï  lrdg lula ke;'kuq;a  Tn Tfí yoj; mßiaiï lr .kak'fudlo od,d .sh wdorhla fjkqfjka Tn Tfí ðú;fhka jkaÈ f.úh hq;= ke;'ukisl ksoyi ke;s lr .; hq;= ke;' tu ksid Ôúf;a jerÿfkd;a h<s ilia lsÍu wmyiq hehs lshukla ;snqK;a Ôú;fha jerÿkq ;eka  Yla;shla fldg f.k Bg;a jvd iqkaor Ôú;hla ilia lr .ekSu wmyiq fohla fkdfjhs' tfy;a wkjYH f,i úYajdih ;eîfuka  Ôú;h jrojd f.k bka wm%udK fõokd wm ú¢h hq;= ke;' Tn o wdorh úYajdi lrkak'wdorhg wdorh lrkak' tfy;a yeÕSï j,g muKla fkdj  nqoaêhg o Tn  Tn wduka;%Kh lsÍug bv fokak'


ufkda WmfoaYl$ufkda úoHd{uOqr .=Kj¾Ok
wOHlaI-is;a ksjk udkisl fi!LH uOHia:dkh
ndysr lÓldpd¾h^mjq,a fi!LH ld¾hdxYh&

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv