නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

iuyr ojig mdkaor fol fjklï jev l<d ;j;a ojiaj, mdkaoru jev mgka .;a;d


ufkdañ fifkúr;ak úÿy,am;sksh fld<U úidld úoHd,h


.Ekq orefjla lshkafku u,la' weh uq`M f,daflgu iqj`o u,la' fï f,dalh iod;ksl meje;au Ôjh fokafka wehhs' osfkl ÿjkshla" fidhqßhla" ìß`ola" ujla jkafka wehhs' ta ksidu wehg ksjiska wdrlaIdj;a ksisu. fmkaùu;a ´kE' jeäysáhkaf. yd iudcfha wdrlaIdj;a ´kE'

wehf.a osú .ukg wOHdmkh w;aoelSï iudcfhka ,nd.;a úg weh osfkl .Dykshla fuka u f,dalhla u ,iaik lrdú''''

wm;a iu`. fuf,i l;dnylg uq, msrefõ fld<U úYdld úoHd,fha úÿy,am;sksh jk ufkdañ fifkúr;ak uy;añhhs'

uq,skau bvï flduidrsia ld¾hd,fha ,smsldrskshla ''' miqj mdi,a .=rejrshla" iyldr úNd. flduidrsiajrshla" ksfhdacH úNd. flduidrsiajrshla" wxY m%Odk udKav,sl ks,Odßkshla   fukau úÿy,am;skshl f,i rdcldrsuh w;aoelSï rdYshla ,nd we;s weh ´iafÜ%,shdfõ *a,skav¾ia úYajúoHd,fhka wOHdmk m¾fhaIK ;lafiare lsrSu yd we.hSï ms<sn`o Ydia;%m;s WmdêOdßkshla o jkakS h'

uu mdi,a wOHdmkh ,enqfõ f.orska ÿria: fj,d' uu uf. mshdf.a fidhqßhlf.a ksjfia isghs mdi,a .sfha' uu uQ,sl wOHdmkh ,enqfõ uykqjr iaj¾Kud,s nd,sld úoHd,fhka'my fY%aKsh YsIH;aj úNd.h iu;afj,d uu uykqjr Wiia nd,sldjg we;=<;a jqKd'


mdif,a oS wOHdmk lghq;=j,g wu;rj lS%vd iy úIh iu.dó lghq;= rdYshl ksr; jQ YsIHdjla f,i;a udj y`ÿkajkak mq¿jka' Wiia fm< Ôj úoHd wxYfhka wOHdmkh ,enqj;a ug ffjoH úoHd,hg we;=¨ fjkak ,l=Kq uos jqKd' kuq;a uu Ôj úoHd wxYfhka Wmdêh ,nd .;a;d'

wkQj oYlfha rfÜ mej;s l,n,ldrS ;;a;ajh ksid úYajúoHd,hg we;=<;a ùug m%udo jQ ksid uu fjk;a /lshdj,g b,a¨ï l<d' ta wkqj ug fmdf<dkakrej osia;s%lalfha ueosrs.srsh m%dfoaYSh f,alï fldÜGdifha bvï flduidrsia ld¾hd,fha ,smsldrskshla f,i m;aùula ,enqkd' tys isáfha úYaj úoHd,hg we;=<;a ùug isá lKavdhula' Tjqka iu`. tlaj jevlrñka rdcldrs w;aoelSï fukau m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,hl jev ms<sfj, ms<sn`o w;aoelSï rdYshla ,enqjd'


ffjoHjrshl ùfï isyskh ì`oS .shdu fudkjf.a udkisl ;;a;ajhla o we;s jqfKa

we;a;gu uu ffjoHjrshla fjkjduhs lshk is;=ú,af,ka isáhd fkdfjhs' ffjoHjrshla ùfï fyda .=rejrshl ùfï isyskhla uf.a ysf;a ;snqKd' ta;s ug .=rejrshla ùug yels jqKd' thska uu i;=gq fjkjd' fldfydu kuq;a 1997 oS uu ishkE úoHd mSGhg we;=<;a jqKd' tys kshñ; wOHDmkh ,n,d fmdf<dkakrej osia;%slalfha .,awuqK úoHd,hg m%:u m;a ùu ,enqjd' Bg miqj l=reKE., kdîrs;a;djej úoHd,fha úoHdj yd ridhksl úoHdj .=rejrshl f,i lghq;= l<d'

Bg miqj 2005 YS% ,xld wOHdmk mrsmd,k úNd.hg fmkS b`o,d 2007 j¾Ifha úNd. fomd¾;fï;=fõ iyldr úNd. flduidrsiajrshl f,i m;aùï ,enqjd' 2017 j¾Ifha TiafÜ%,shdfõ *a,skav¾ia úYajúoHd,fhka wOHdmk m¾fhaIK ;lafiare lsrSu yd we.hSï ms<sn`o Ydia;%m;s Wmdêh yeoErejd' kej; ,xldjg meñK úNd. fomd¾;fïka;=fõ mdi,a úNd. m%Yak m;% ieliSfï yd ryiH wxYfha udKav,sl ks,Odrsksh f,i m;a ùu ,enqjd' tu wxYhg m;a jqK m<uq ldka;d ks,Odrsksh uu' tys osjd rd;S% fofla u fjkila fkdue;sj jev lrkakg isÿfjkjd' iuyr ojig jev wefrk úg mdkaor fol fjkjd' iuyr ojig mdkaor folg jevg hkakg isÿ fjkjd' fuhg iu.dój ldka;d msrsñ fomlaIfha u wms b;du;a u iyfhda.fhka jev lghq;= isÿl<d' fuys oS oefha orejka fjkqfjka idudkH fm< Wiia fm< YsIH;aj wdoS m%Odk úNd.hka fuka u .=re úoHd, úoHdmSG wdoS ish¨u úNd. lghq;= isÿ lsÍug odhl;ajh ,nd fokakg ug yelshdj ,eîu ud ,o uy;a Nd.Hhla f,i i,lkak mq¨jka'


wo .eyekq <uhs msrsñ <uhs fjkalr ;uhs fndfyda úg lghq;= flfrkafka' fuh iudcfha bosrs meje;aug ndOdjla fkdfõ o@

fï iïnkaOfhka úfYaI jQ ndOdjla uu olskafka keye' wfma rfÜ fndfyda mdi,a meje;ajqfKa k.rdYs%;j fuka u ldka;d iy msrsñ <uhs fjk fjku u wOHdmkh ,enqfõ' uu oekg jev lrkafk;a .eyekq orejkag muKla fjka jqK nd,sld mdi,l'

tfuka u uu wOHdmkh ,enqfj;a nd,sld mdi,l' wfma mdi,a ld,fha mdi,a wers,d hkafka wms yefudau tlu nia tfla' lS%vd yd fjk;a úúO W;aij wjia:dj,oS msrsñ <uqka iu`. iïnkaO fj,d tlg jev lghq;= lrkak wjia:dj ,efnkjd' tysoS wmsg tl tlsfkldj y`ÿkdf.k jev lrkak yelshs' ta i`oyd ñY% mdi,l u wOHdmkh ,eìh hq;= kE lsh,hs uf.a woyi'

ta jf.au iudchg .shdu;a lghq;= lrkak wmyiq kE' wo iudch ;=< isák nyq;rhla orefjda Wiia wOHdmkfha ksr; fjkjd' t;fldg fldfydu;a fuys fNaohla keye' fof.d,a,u b;du;a u ifydaor;ajfhka lghq;= lrk wdldrh wmsg olakg ,efnkjd' we;eï úgl flfkl= tys jdis wjdis úúO fldaKhkaf.ka olakg mq`Mjka' tys fome;a;la ;sfhkjd' th idfmalaI hs'