නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia wysñ lrhs ;reK Ôú;hla  n, ;Kaydfjka</div>n, ;Kaydfjka isák furg foaYmd,k ldlalka m<jd yer w¥ro¾YS md,k l%uhg ;s; ;nkakg l%shd;aul jk f.da,af*ia iduldó wr.,hg md,l wdKavqj me;af;ka iEu úgu t,a, jQfha oeä n,mEïh' md,lhska úiska wr., lrejka uçkakg úáka úg Wis .kajd tjQ wdrlaIl wxYo wysxil ksrdhqO ñksiqkag negka fmd¨j,ska" w;ska" mhska myr ÿkafka" c, m%ydr t,a, lf<a" l÷¿ .Eia t,a, lf<a ys;a ms;a ke;s kreuhska úÈhgh' fï m%ydr yuqfõ fldgila oreKq ;=jd, ,nd tajd iqj ùug;a fmr ;=jd, msákau ,xld ud;dj /l .ekSfï Wodr wruq‚ka kej;;a wr.,hg meñ‚h;a ;j;a fldgilg isÿ jQfha ;u mjqf,a whj¨ka mjd fï f,dafla ;kslr oud fkdis;+ úrE f,i fuf,dj yer oud hEugh' miq.sh 13 jeks Èk w.%dud;H ld¾hd,h wi,§ mej;s .egqfï§ l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia wd>%dKh ùfuka Èú wysñ jQ ã'tï' cd,sh Èidkdhlf.a urKh o tjka wjdikdjka; isÿùuls'


26 yeúßÈ cd,sh uyj" o<od.u mÈxÑ tla ore msfhls'fudyq Ôúldj f,i lr we;af;a ;%Sù,a yh¾ lsÍuhs' cd,sh o<od.u ykaÈfha ;%Sú,¾ r: ix.ufha idudðlfhls' ;%Sú,¾ ix.ufha ;reKhka iuÕ ióm in|;d mj;ajdf.k hñka úfkdaofhka l,a f.jQ cd,sh ;u /lshdfõ ksr; ùug f;,a fidhd .ekSug Èk .Kka bkaOk fmda,sï j, ria;shdÿ ù we;;a bkaOk ,nd .ekSug fkdyels ùu fya;=fjka Èk lSmhlau ksfjfia .; lr we;' tfia ksjfia .; l< cd,sh ;j ÿrg;a fï mSvdjka bjid ord .; fkdyels ;ek ;u ñ;=rka lSmfofkla iuÕ 12 jeks Èk rd;%sfha f.da,af*ia msáfha mej;s úfrdaO;djg iyfhda.h §u i|yd ksjiska msgj f.dia ;sfí'

wr.,hg mdg" mlaI" mx;s fNao ke;=j ck;dj iyNd.S jQj;a Bg iyNd.S jk nyq;rhla todfõ, yïn lrf.k lE ÿmam;a wysxil ñksiqkah' nvq ñ< wiSudkaú;j by, hoa§" ;u ore megõ lsß ál b,a,,d"lkak ál b,a,,d w~oa§" fudk ;d;a;g o wïug o n,ka bkak mq¿jka' ta jf.au fõ,la wer fõ,laj;a lkak lShla yß yïn lr.kak mjd f;,a álla fydhd.kak ke;s fjoaÈ" ;u orejkaf.a wkd.;h weia folg fmks fmkS úkdY fjkjd olsoa§ " wvqu ;rfï ysf;a ;sfhk ÿl lE.y,dj;a lshd.kak wjia:djla ke;s fjoa§ ldgo bjikak mq¿jka' fujka jgmsgdjl ;u whs;Ska fjkqfjka ñksiqka nqre;= msáka tla jqfKa wr.,hg ' b;ska cd,sh;a hkak we;s ;u wjqreÿ tlyudf¾ fmdä tldg ksoyfia bkak mq¨jka rgla yok fÉ;kdfjka kuq;a wjidkfha isÿ jQfha w.ue;s ld¾hd,h wi,§ mej;s .egqfï§ l,a bl=;a jQ l÷¿ .Eia wd>%dKh ùfuka Tyqg Èú wysñ ùuhs'

ñh .sh cd,shf.a foayh u; y~d je,fmñka Tyqf.a ìßh jk ví,sõ' mS' uhqß yxisld ;u y~ wjÈ lf<a ish¨ fokdu b;du ixfõ.hg m;a lrñkah'

wfka'' uuhs uf.a orejhs ;ks jqKd

wfka foúhfka uf.a ore meáhg ;d;af;la flda

—wfka foúhfka uf. ore meáhg ;d;af;la flda' fï lsßimamhd ljodyß f;afrk ojil uf.ka wykfldg wïfï uf.a ;d;a;d flda˜ lsh,d uu fok W;a;rh fudllao foúhfka' wehs ug fufyu fohla jqfKa' uu ldg lrmq ydkshl m%;sM,hla o fïl' f;,a ke;sj ojia .dkla f.org fj,d ysáhd' neßu ;ek ;uhs thd Th f.da,af*aia wr.,hg tl;= jqfKa' f;,a ;sín kï uf.a uy;a;hd Th jf.a .uklg tl;= fjkafka kE' ;ukaf. mdvqfõ ;%Sú,¾ yh¾ tlla lrf.k bkakjd' tfyu lr,d ;uhs ughs uf. orejghs lkak ÿkafka' foúhfka uf. wysxil orejg ;d;af;la flda' wehs fï''' orejd Èyd n,,dj;a l;d lrkakflda' wfka''uuhs uf. orejhs ;ks jqKd'˜