නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jef,a f.ä je,g nr jQ l< ta fjkqfjka ys; WKqlr fmkajQ kreufhla'''


ì<s÷ka úl=KQ fud<lre w;awvx.=jg'''

.eìks uõjreka uyuÕg jefgkafka wehs lshk m%Yakhghs W;a;r ´fka'''

 

ì<s÷ka uqo,g úlsŒfï cdjrul ksr; jqKq mqoa.,hl= miq.sh 21 jeksod rd;%sfha § ud;f,a Wl=fj, m%foaYfha§ w;awvx.=jg .ekSug fmd,sia <ud yd ldka;d ld¾hdxYh iu;a jqKq nj fï jk úg ldg;a ryila fkfjhs' jd¾;d jqKq isÿùug wkqj ì<s÷ka 30 fofkl= úlsŒug fuu mqoa.,hd lghq;= lr ;sfnkjd'


fuu mqoa.,hd úiska fudrgqj m%foaYfha ia:dk foll r|jdf.k isá .eìks uõjreka iy l=vd ì<s÷ka iuÕska isá uõjreka msßila miq.sh 12 jeksod w;a wvx.=jg .ekSug fmd,Sishg yels jqjo cdjdrïlrej fldgqlr .ekSug tu wjia:dfõ yelshdj ,eî ;snqfKa keye' ta wkqj Èk .Kkdjla fmd,sish u. yßñka isáh§ ;uhs tu mqoa.,hdj fuf,i fldgqlr .ekSug ,enqfKa'


fmd,sish úiska wkdjrKh lrk ,o f;dr;=rej,g wkqj orejka ,efnk f;la ms<sirKla fkdue;s wirK ldka;djkag /ljrKh imhk njg miq.sh ld,fha fuu mqoa.,hd úiska iudc udOH Tiafia oekaùï m%pdrh lrñka b;d iQlaIu f,i fuu l¾;jHfha ksr;j ;sfnkjd' iudc fiajlhl= f,iska fmkS isáñka iudc udOH Tiafia ;u m%;srEmh yqjd oelaùug lghq;= l< ta mqoa.,hd jgd fndfyda msßila tl;=j isá nj Tyqf.a tu fmdaiaÜ i|yd ,eî ;snQ m%;spdr u.ska fmkS hkjd'


ta wkqj Tyq b;du;a iQlaIu wdldrhg ;ud jgd isá msßia fukau wirK ldka;djka o fkduÕ hjkakg lghq;= lr ;sfnkjd' fuys§ .eìks ldka;djka .súiqïj,g w;aika lrjdf.k orejka ,enqKq miqj tu orejka fjk;a md¾Yajhlg ,nd §ug lghq;= lr ;sfnkjd'


fujka cdjdrï úfoia rgj,o isÿjk w;r ta rgj, fujka l+g cdjdrï fíì *dï f,i y÷kajkq ,nkjd'


ienE jro fld;eko@

iudcYS,S i;a;ajhka úÈhg wm iefjdu ndysr iudch iuÕska iqyoj lghq;= lsÍug W;aidy lrkjd' ta W;aidyh fndfyda fj,djg iudc cd,d ;=< lemS fmfkkjd' tlsfkldf. woyia yqjudre lr .ekSu muKla fkdj ndysr iudcfha hfula úiska lrkq ,nk iudc fufyjr w.h lsÍug;a ta whj Èß.ekaùug;a lghq;= lsÍu ñksia iajNdjhla' kuq;a ñksid ;=< mj;sk ta iudcuh ne£u jf.au tlsfkldj w.h lsÍfï mqreoao ;=< w;rux jqKq wmg fujka jxpdldrhkaf.a ienE uqyqK y÷kd .ekSug fkdyels ùfuka fkdoekqj;aju wm ta jrog Woõ lsÍula isÿ lr ;sfnkjd'


we;a;gu flfkla ioa l%shdfjka hula l<;a fujka l+g cdjdrï lrejka ksid wmg ta whj;a úYajdi fkdlrk ;eklg weo jefgkakg isÿùu lk.dgqjla' fï isÿùu;a tlal wmg ys;kakg fndfyda foa ;sfnkjd' bka m<uqjekak ;uhs kd÷kkd wfhla hula lshQ mu‚ka th úYajdi lsÍfï jro' we;a;gu wmf.ka nyq;rhla ta jrfo fldgialdrfhd fj,d ;sfhkafk fkdoekqj;aju' ys;kak fï mqoa.,hd úiska iudc i;aldrhla uqjdfjka ouk ,o ta fmdaiaÜj,g lSfofkla kï ,hsla l<do@ lS fofkla kï lfukaÜ l<do@ lS fofkla kï ;u ys;ñ;=rka w;f¾ fIhd l<do@ Tn jeäÿr fkdys;d ta foaj,a l<dg fï .eìks uõjreka fndfyda ÿrg ta mqoa.,hd lrd fhduqfjkak Tfí m%Yxidj fya;=jla jqKd' fudlo ta mqoa.,hj fkdokakj jqK;a Tyqf. l%shdj w.h lrk Tnj fyd| yeá okakd ujla Tyq fj; fhduqfjkak we;s' ta ksid iudc udOH iuÕ .kqfokq lrk wmg tys ießirk fujka jxpkslhkaj y÷kd.ekSfï ;shqKq bjla wjYHu fjkjd'


wehg fu;ek Wreu lf<a ljqo@

ienEjgu .eìks ujla wirK jkafk wehs@ wehg ms<sirKla fkdue;s jkafk wehs@ wms uq,skau ms<s;=re fiúh hq;af;a ta m%Yakhg' ldka;djla wirKj uy u.g weo jefgkafk wehg Ôúf;a jerÿKq ksid' fldfyduo wehg Ôúf;a jrÈkafk'


we;a;gu .eyekq <uhs ySk mqfrdaf.k Ôúf;a fydhkjd' ta;a ta fydhk Ôúf;a ;=< iekiSula keye' wdorhla keye' /ljrKhla keye' ;sfhkafk uxuq,dùula ú;rhs' ta uq,dfj wjidkfh b;sßjkafk ord.kak neß nrla ordf.k uy u.g jeàu muKhs'


ienE ms<s;=r fudllao@

oeka f;areï hkjd fkao" fï wjdikdjka; l;dfj werUqu ;sfhkafk fld;eko lsh,d' ta;a wms lrkafk m%Yafk wjidfk b|, W;a;r fydhkak W;aidy lrk tl' tfyu W;a;r fyõjg tal id¾:l W;a;rhla fkfjhs' wo fï cdjdrïlrejd w;a wvx.=jg .;a;d' Tyqf. l%shdl,dmh k;rjqKdg fï m%Yafkg W;a;rhla ,efnkafk keye' fudlo ;j;a ojil ;j;a cdjdrï lrefjla fjkia uqyqKqjrlska fï m%Yakhg W;a;rhla fokak W;aidy lrkjd' ta yefudau lrkafk ;ukaf. u,a, mqrj.kak tl ñila wirK jqKq ldka;djkag msysg fjk tl fkfjhs' kuq;a .eìks ldka;djka uy u.g jefgk ;=rdjg fï m%Yakh úúOdldr uqyqKq Tiafia úúO fldaKhkaf.ka u;=fjk tl wmg kj;ajkak wudrehs' ta;a fï m%Yakfha werUqug ta lshkafk fya;=jg ms<shï fhÿfjd;a iudch ;=< fï jf.a w;aoelSï úr, fjkak ;sfnk bvlv jeähs'


jerÿfKa fld;eko@

fï ldrKdfjÈ jeä j.lSula ;sfhkafk uõjrekag' fudlo fï úÈhg wirKj uy u.g jeá,d bkafk fldhs wïuf. fyda Èh‚jreka' ta ;ekg Tjqka weo jefgkafk Tn Tjqkag Ôúf;a lshd fkdÿka ksid' ta fkdoekqj;alu ksid ;uhs wo weh ld;a ljqre;a ke;sj wirKj fujka l+g cdjdrïlrejkaf.ka msysg fidhk ;ekg jeá,d ;sfhkafk' b;ska uQ,slu wjYH;dj jkafk t;ekg m%;sl¾u lrk tl'


ujla úÈhg Tn Tfí Èh‚hg Ôúf;a lsh,d fokj kï weh ljodj;a wdof¾ <Õ /jfgkafk keye' wdof¾ lsh,d ñßÕ=jla miqmi ÿj hkafk keye' tfyu .syska jerÿKq Ôúf;a fldfydu yß Èkkak ys;df.k fï jf.a jxpdlrejka <Õ kj;skafk keye'


wms yeufoau lrkafk orejka fjkqfjka' b;ska thd,j ;j ÿrg;a fï jf.a úúOdldr jQ cdjdrïlrejka bÈßfha wirK fjkak bv yßkjo@ Tjqkag jrÈkak l,ska Ôúf;a lsh,d fokjo lshk j.lSu ;sfhkafk Tfí wf;a';udrd m;srK