නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

jjkak l<ska
fmr,kakfï fjoa§ wfma rg wd¾Óluh jYfhka úYd, wfyakshlg m;a fj,d ;sfhk nj wuq;=fjka lshkak wjYH kE' md,k ;ka;% fjkia lrkak wr., lrkjd jf.au biairyg we;s fjkak ;sfhk wdydr ys`.hg uqyqK fokak;a oeïu boka wr., lrkak ´k' oeka msg ráka yd,a kej tklka n,ka ysáhg w;S;fha bokau wms jjdf.k ldmq cd;shla fka''' wE; w;S;fha wms msg rgj,g;a yd,a wmkhkh lr,;a ;sfhkjd' talfka wfma rgg fmrÈ. OdkHd.drh lsh,d lsúfj' b;ska wms fï hq.h kej; we;s l< hq;=hs' fï fjoaÈ;a yq`. fofkla talg lghq;= lrf.k hkjd' j.d lrkak fï uyfmd<j;a tlal TÜgq fjoaÈ" uyfmd<j tlal .Kq fokq lroa§ wms oek .kak wjYH uQ,slu foaj,a álla ;sfhkjd' jefâg w;.yoa§ ta fiaru foaj,a yßhg oek.kak tl fydohs fka''


j.dj ioyd uQ,slju mi ilia lr.kakd wdldrh

n`ÿka.; j.djl §'''

,Sg¾ 5g jeä Odß;djhlska hq;a n`ÿkla f;dard .; hq;=hs' mi ilia lr .ksoa§ u;=msg mia fldgia 3la"je,s fldgia 1la" ldnksl fmdfydr fldgia 1la imhd .; hq;=hs' u;= msg mia lshkafka fmd,j by, uÜgfï b`oka w.,a 2 ;a 4 ;a w;r ;sfhk mia ;Ügqj' Bgmiafia fï fldgia ;=ku fyd`Èka lj,ï lr.kak'

ìu bvlv ;sfhk whg

m%:ufhka ìu ;sfnk j,a me, W.=,a,d oud w`.,a 6 la 8 la jf.a hgg fjkak uQ,sl ìï fmr,Su lr.kak' bkamiq wä 3la m<, wä 5la È. yd w.,a 6-8 w;r Wi md;a;shla ilid .kak' bkamiq fmr<d.;a mig ldnksl fmdfydr lsf,da 5 la byskak' miqj kej; jrla mi fmr,d .kak' fuys§;a Tng md;a;sfha È. wkqj fmdfydr wkqmd;h ilid .; yel' Wod ( wä 3la m,, wä 10 la È. md;a;shla kï ldnksl fmdfydr lsf,da 10 la f,i'