නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.fï f.dfâ yeÿk jevqK .eyekshla úÈhg lïue,slu uf.a wy,lskaj;a  .sys,a, kE</div></div>1948 ,kavka T,sïmsla ;r.dj,sfhka yßhgu wjqreÿ mkia follg miafi ta lshkafk 2000 j¾Ifha§ isâks T,sïmsla ;r.dj,sfha§ óg¾ 200 ldka;d flá ÿr biõj úYsIag f,i ch.%yKh lrñka Y%S ,xld ud;djg ߧ molalula ysñlr ÿkafkka weh wdishdfõ l¿ fj<U f,iska úreodj,sh ,enqjdh'tod tf,i ;u olaI;djh iksgqyka lrñka wm rgg w;alr ÿka lS¾;shg lD;.=K i<ik jia l%Svd wud;HdxYh úiska wehj l%Svd m%j¾Ok WmfoaYsld ;k;=frys msysgqjkq ,eîh'

tf,i .;jQ ld,h ;=< meñKs .uka uf.a§ weh fj; t,a,jQ ish¨ ndOdjkag fkdìhj fkdmels<j ffO¾hfhka ks¾NS;j uqyqK § ch ,enQ weh wjia:djg wkqj hlv .eyekshla jqjo idudkH Ôú;fha§ b;d ir, iqkaor ksy;udkS ;eke;a;shla nj wms yßhgu f;areï .;af;a t<efUk 02 jeks Èkg fhfok zkj,shZ mqj;amf;a 40 jk ixj;airh fjkqfjka ms<sfh< jQ úfYaI ixj;air l,dmfha uq,a ljrh mrïmrd y;rl ksfhdackh weiqfrka irikaikakg wehg;a wef.a ujg;a wef.a jeäuy,a ifydaoßhf.a ÈhKsh jk Odjk Y+Í Y¾ñ,dg;a wef.au ÈhKsh jk whqks wkqckdg;a wdrdOkd l< wjia:dfõ§h'

miq.sh 18 jeksod Wfoa isg iji 5'00 jk f;la jßka jr wef.a cx.u ÿrl:khg weu;=ï 15 lg jvd ,nd .;a;;a wehj iïnkaOlr .ekSug fkdyelsjQ w;r wjika weu;=ug weh  iïnkaO jQjdh' wm kj,sh m;a;frka lshQ iekska weh lSfõ wfka fidß fï ojiaj, uf.a orefjd fokakf. Tka,hska la,diaj,g f*daka tl fokak fjk ksid ug flda,aia f.dvla uÕyefrkjd' ta;a fldÉpr jev ;snqK;a Th wdrdOkdj uu ndr .kakjd' fudlo kj,sh lshkafk l%Säldjla úÈhg ug Wmßu f,i wjia:dj ,nd§mq ldka;d mqj;am;la' ljoo lShgo fldf;kago tkak ´fk lsh, wymq iqika;sld chisxy kï jQ ta ld¾hnyq, l%Svd ;rej uj;a ÈhKshka fofokd;a legqj wfma wjYH;djh imqrk msKsi meñKs wjia:dfõ wef.a f;dr;=re wmg lSfõ 40 úh imqrk kj,shg fufia iqn me;=ï tlalrñks'