නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f,dj m%:u jrg fldúâ wdidÈ; ujlg isõ ksjqka ore Wm;la'''


miq.sh ody;a jeksod fld<U" fidhsid ldka;d frdayf,a§ fldfrdakd wdidÈ; ujla isfiaßhka ie;alulska isõ ksjqka orejka ìys lrkq ,enqjd'we;a;gu isõ ksjqka ore Wm;la wfma rgg w¨;a fohla fkdjqK;a fldfrdakd wdidÈ; ujla isõ ksjqka orejka ìys l< m<uq j;dj fuh ùu úfYaI;ajhla'''

 

wmg muKla fkdj f,djgu iqúfYaIS Wm;la'''

th Y%S ,xldfõ wmg ú;rla fkfjhs uq¿ f,dalhgu iqúfYaIS isÿùula' fudlo f,dalfha m%:u jrg fldfrdakd wdidÈ; ujlg isÿjQ isõ ksjqka ore Wm;la njhs frday,a wdrxÑ ud¾. ikd; lr isáfha'


weh yxisld YHdu,S' mÈxÑ fougf.dv l=mamshdj;af;a' újdyh;a iuÕska ore iïm;la n,dfmdfrd;a;= jqK Tjqka fj; ta i;=gq odhl wdrxÑh <Õd fjkafka ish fojk újdy ixj;airh ,nk fudfydf;a§hs'ld,h wiqre ie‚ka f.ù .shd' Èk i;s udi njg yereKd' oyila wfmalaId u; Tjqka ffjoH Wmfoia ,nkakg lghq;= l<d'


Tjqqka ta wfmalaId fmroeßj ore .eng i;s wgla jk úg o fidhsid ldka;d frdayf,a meje;s mQ¾j m%ij idhkhg meñŒug lghq;= l<d'


tys§ lrk ,o ialEka mÍlaIdjg wkqj l=i ;=< ore l<, y;rla jefvk nj ffjoHjreka úiska y÷kd.kq ,nkjd' ore .en y÷kd.;a uq,a wjia:dfõ§ iq¿ reêr jykhla olskakg ,enqK;a bkamiqj ujg lsisu m%Yakhla olakg ,enqfKa keye'


n,dfmdfrd;a;= lkaola ueo'''

ys; hg ieÕjqKq mqxÑ ìhlska yxisldf.is; fm¿K o ksrka;rju ta is; yokakg wehf.ieñhd W;aidy l<d' ta wkqj f.jqKq yeu ksfïIhlau Tjqka f.jd oeuqfõ orejka y;r fokd fjkqfjka wjYH yeu fohlau ie,iqï lrñka'


        ta;a wjdikdjka; úÈhg wfma%,a udih Wodjk úg uq¿ ,xldju fldúâ wjodkfuka ;e;s .;a miqìul ;uhs Tjqkag ;u isõ ksjqka ore Wm;g iQodkï jkakg isÿjqfKa' yenehs ta wjodkï ld,fha§ fndfydu;a m%fõiï iy.;j Ôúf;ag uqyqK fokakg Tjqka lghq;= l<d' 


mßiaiu jeä jqK;a wjodkfuka ñfokak neß jqKd'''

ta;a fldúâ fojeks /,a, Tlaf;dan¾ udifha§ werUqu;a iuÕska tys jeä n,mEu t,a, jqfKa fld<U ck;djg' ta ld,fhka ksjfika t<shg fkdhd bkak;a ksfjig wd.ka;=lhka fkdf.kajd .kak;a Tjqka mßiaiï jqKd'


mßiaiu fldÉpr by< ;ekl ;snqK;a fkdjeïn¾ 30 jeksod jk úg yxisldg yqiau .ekSfï wmyiq;djla oefkkakg jqKd' wkfmalaIs; fudfyd;l we;sjQ l,n,ldÍ ksfïIfha§ mud fkdù wehj o fidhsid ldka;d frday,g we;=<;a lrkakg wef.a ieñhd mshjr .;a;d'


weh meñ‚fha wjodkï m%foaYhlska ksid ndysr frda.S wxYhg wehj we;=<;a lrf.k mS'iS'wd¾' mÍlaIKhlg fhduq flreKd' tys m%;sM, tk f;la wehj idudkH jdÜgqjl kj;d .;a;d'


ndysr iudch iuÕska lsisu wdldrhl in|;djla fkdmj;ajd isáh;a wehg fldúâ wdidokh ù we;s nj oek.ekSfuka weh oeä fia udkislj weo jegqKd' fuys wjodku fyd| yeá oek isá wehg lrkak b;sßj ;snqfKa ;u orejka ksremøs;j ìyslr fok f,i foúhka he§u muKhs'


mÍCIK jd¾;dj ,eîu;a iuÕ

wehj jdÜgqfõ wehgu lshd fjkal< fldgil r|jdf.k ksrka;r ffjoH wëlaIKh hgf;a lghq;= lrkakg frday,a n,OdÍka mshjr .;a;d' fï ;;a;ajh;a tlal weh fyd|gu ìhg m;afj,d' wehf.a reêr mSvkh;a jeä fj,d' fldf;la ys; yokak W;aidy l<;a Èfkka Èk wef.a fi!LH ;;a;ajh msßfykakg jqKd'wef.a ys; flfuka h:d ;;a;ajhg m;ajqK;a wehf.a reêr mÜáldj, wvqùula jf.au reêr ix>glj, wvqùula olakg ,enqKq nj ;uhs wehg m%;sldr l< ffjoH ld¾h uKav,h fmkajd ÿkafka'


kshñ; Èkg fmr'''

ta ú;rla fkfjhs fldúâ 19 ffjrih ksid we;sjk ixl+,;djka ksid fmKy¨ ÿ¾j, ùu jeks frda.S ,laIK o wehf.ka fmkakqï lrkakg fj,d' ta ksidu m%iQ;sh i|yd fmnrjdß udih jkf;la n,d bkakg mq¿jkalula ;snqfK keye' ta ksid foieïn¾ ody;a jeksodu ore m%iQ;sh isÿ l< hq;= nj wehg m%;sldr l< ffjoH lKavdhu ;SrKh l<d' kuq;a ta jkúg wef.a ore .eng udi y;hs i;s folla muKhs f.ù ;snqfKa'


fï ie;alu ffjoH ld¾h uKav,hg úYd, wNsfhda.hla jqKd' fudlo ta fjkfldg wïuf. ;;a;ajh fndfydu wjodkï' ta ksid wehf. ie;alu lrkak jqfKa reêr mÜáld iy reêr ix>gl ,ndfoñka lsh,d ;uhs ie;alug iyNd.s jqKq ffjoH ld¾h uKav,h mjid isáfha'


we;a;gu ta fudfydf;a ie;alu l< hq;= hehs .;a ;SrKhg wkqj ie;alug uqyqK ÿkakq wïud jf.au nnd,;a fyd| fi!LH ;;a;ajfha miqùu wfma ffjoHjreka ,;a ch.%yKhla'wïud ;ju;a bkafk fldúâ wjodku;a tlal' wfkl orejka kshñ; ld,hg l,ska .;a ksid Tjqkaj kj ckau oeä i;aldr tallh ;=< r|jd ;nkak fjkjd' kuq;a fï orejka fldúâ wdidÈ; ujlf. l=iska ìys jQ ksid ta orejka wfkla orejka iuÕ oeä i;aldr tallfha tlg ;nkak neye' ta ksid ta jk úg oeä i;aldr tallfha isá orejka fjk;a frday,aj,g udre lr hjkakg lghq;= l< nj ;uhs frday,a mßmd,kh i|yka lr isáfha'


        fldhs wïuf.;a f,dl=u wdidj ;ukaf. l=iska ìysl< orejd wdofrka je<|f.k mmqjg ;=re¿lr .kak tl' ta;a fï wïug orejka isõ fofklau ìys l<;a ;ju;a ta orejka w,a,d n,kakj;a bvla ,eì,d keye'


        fïl wfma ffjoHjrekag w¨;a w;aoelSula' f,dalfha lsisu rgl fldúâ wdidÈ; ujlg isõ ksjqka orejka ìysfj,d keye' tksid wmg fï iïnkaOfhka w;aoelSï keye' fldfydu jqK;a wïuhs nnd,hs tlg ;sífnd;a nnd,g yefokak mq¿jka' oekg kï orejkaf. lrk ,o /msâ wekaácka fgiaÜ j,g wkqj orejka fk.áõ' we;a;gu wms okafk keye" fï ffjrih .¾NdIh ;=<Èu reêrh yryd iïfma%IKh fj,do lsh,d' fï yeufoau ;SrKh fjkafk bÈßfha Wodfjk ;;a;ajh;a tlal ;uhs'


       fï wïuf. l=iska ìysjqfKa msßñ orejka fokakhs .eyekq orejka fokakhs' fï whf. nr .%Eï 1600" 1400" 1300 iy 1100 m%udKj,ska hqla;hs' fï whf.ka ;=ka fofkla idudkH uÜgfï bkakd nj;a ta wh hï uÜgul Yajik wdndOhlska fmf<k nj ffjoHjreka fmkajd ÿkakd'


         wfkla orejdg idudkH Yajik wdndO ;;a;ajhla mj;sk ksid Yajik wdOdrlhlg iúlr ;nkakg fï jk úg lghq;= lr ;sfnkjd'


        we;a;gu fï jf.a wvq jhfika bmfok orejkaf. m<uq i;s fol b;du jeo.;a ksid ta whj ffjoH wëlaIKh hgf;a ;nd .ekSu jeo.;a njhs frday,a n,OdÍka fmkajd fokafka' Tjqka jeäÿrg;a i|yka lr isákafka wvq jhiska bmfok orejkag úúO ixl+,;d we;sùug yelshdj mj;sk ksid oekg orejka 100] la fyd|g ysáhg ta whf. fi!LH ;;a;ajh laI‚lj fjkia ùug yelshdj mj;sk njhs''wekaácka mÍlaIK wkqj ;ju orejkag fldúâ fmdisáõ ù fkdue;s nj ;yjqrehs'''

 

m%iQ;sh id¾:lhs''

uj;a orejkq;a iqfjka'''

frday,a wOHlaIsld ffjoH
id.Í lsßjkafoksh


fï uj fldúâ fmdisáõ ;;a;ajfha miqjk ujla ksid wmg fjk;a frday,lg udre lr hjkak neye' ta fya;=fjka wfma frdayf,au ;nd f.k m%iQ;sh isÿlsÍug lghq;= l<d' fudlo fï orejkag kj ckau oeä i;aldr myiqlï wfma frdayf,a§ ,nd Èh hq;=j mj;sk ksid' oekg ujg fyda orejkag m%Yakhla keye' fï ie;alu i|yd úfYaI{ ffjoHjreka y;a fofkla" fiiq ffjoHjreka myf<dia fofkla" fyo fyÈhka we;=¿ úYd, ld¾h uKav,hla iyNd.s jqKd' ta i|yd frday,a ld¾h uKav,h iqúYd, lemùulska fï ujf. iy orejkaf. Ôú; /l.kak lghq;= l<d'

 

wmg wjYH jqfKa orejka y;r fokdgu ksfrda.S Wm;la ,nd fokak'''

ldhsl frda. úfYaI{ ffjoH
m%shxlr chj¾Ok


fï ore Wm; fldúâ wdidÈ; ujla f,dalfha m%:u jrg isõ ksjqka orejka ìys l< wjia:djla úÈhg ;uhs wm y÷kd.kafka' fï ujf. ore .eng i;s 26" 27 jf.a jkúg weh fldúâ wdidÈ; jqKd' ta neõ wekaácka iy mS iS wd¾ mÍlaIK u.ska ;yjqre l<d' wmg wjYH jqfKa orejka 4 fokdgu ksfrda.S Wm;la ,ndfokak' ta wkqj yels;dla ÿrg fï .¾NŒ ld,h È.gu mj;ajd f.k hkak wm W;aidy l<d'

 

ujf. reêr mÜáld fõ.fhka my< nyskak jqKd''' ;j;a ;shd f.k wjodkula .kak neye'''

m%ij yd kdßfõo úfYaI{ ffjoH
Ȩla fiakdër


fï ujf. ore .eng i;s 31 fjoaÈu wef.a reêrfha mÜáld m%udKh úYd, jYfhka my< nyskak .;a;d' th 38000 la jf.a m%udKhlg fndfydu;a blaukska wvqfjkak .;a;d' idudkHfhka fujka ore Wm;lÈ wms i;s 34 olajd biairyg hkjd' kuq;a fï jf.a fj,djl yÈis reêr jykhla we;sjqfKd;a tal ujf. Ôú;hg jf.au orejkaf. Ôú;j,g úYd, wjodkula' ta ksid wm m%iQ;sh ta wjia:dfõ lrkak ;SrKh l<d'

 

tla orefjla Yajik wdndO ;;a;ajhla fmkakqj;a wfkla ;sfokd idudkHhs'''

kj ckau <orejka ms<sn| úfYaI{ ffjoH
k,Ska .uwe;sf.a


fï orejka isõ fokdf. nr .%Eï 1600" 1400" 1300 iy 1100 hs' uq,ska bmÿKq orejka ;sfokd idudkH wdldrhg isákjd' hï wdldrhl Yajik wmyiq;djlska fmf<kjd' kuq;a y;rjk orejd Yajik wdndO ;;a;ajhla fmfkkjd' tksid ta orejd Yajik wdOdrlhlg iúlr ;nkakg lghq;= lr ;sfnkjd' wfma ld¾h uKav,h oeä lemùfuka hq;=j ta orejka kj <ore i;aldrl tallh ;=< /l n,d.ekSug lghq;= lrkjd';udrd m;srK