නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mjq,la úÈhg tlg bkak ld,h fydhd.kak tl wfma j.lSula'''


<ud yd fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoH ñhqre pkaøodi

 

<ud yd fhdjqka uki ms<sn|j úfYaI{ ffjoHjrhl= jk Tyq rd.u YslaIK frdayf,a fiajh lrk w;r rd.u ffjoH mSGfha fcHIaG lÓldpd¾jrfhla' b;ska orejka jf.au uõmshka f.dvla wdof¾ lrk f.!rj lrk Tyq fujr fifkyfia kjd;ek fj; le|jdf.k tkakg wm woyia l<d' Tyq <ud yd fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoH ñhqre pkaøodi'


orefjla fi,a,ï nvqjlska ,nk i;=g ;djld,slhs'''


ffjoH;=uks" fï ojiaj, Ôúf;a fldfyduo@

ljo;a iqmqreÿ úÈhg Ôúf;a f.fjkjd' uu le,‚h úYajúoHd,fha rd.u ffjoH mSGfha fcHIaG lÓldpd¾hjrhl= f,i orejkag <ud yd fhdjqka uki ms<sn|j W.kajkjd' ta jf.au rd.u YslaIK frdayf,a <ud yd fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoHjrfhla f,i lghq;= lrkjd'


orejkag iómj lghq;= lrk jD;a;shla f;dard.ekSug ys;=fj wehs@

uu idudkH fm< lrk ldf, uf. .‚;h .=re;=ñh lsõfj Wiia fm<g .‚;h lrkak lsh,d' ta;a uf. ;d;a;d lsõjd" Ôj úoHd úIh Odrdfjka Wiia fm< yodrkak lsh,d' b;ska uu Ôj úoHd wxYfhka Wiia fm< lr,d" ,xldfjkau y;rjekshd njg m;ajqKd'


fldfydu yß uu ffjoH úoHd,hg we;=¿fjkjd' uu y;rjk jifr wOHdmkh ,nk w;r;=r fld<U ffjoH mSGfha§ fm%dfmi¾ Èhkd;a iurisxy uy;df.a foaYkdjla ^há isf;a mj;sk f,dl= mSvkhla .ek& weyqjg miafi ;uhs uf.a ys; ufkda ffjoH úoHdj yodrkak ´fk lshk woyi we;sfjkafk' fldfydu yß uf.a fmdaiaÜ .%ecqfõÜ tlg;a miafi ;uhs ys;=fj <ud ufkda ffjoH úoHdj yodrkj lsh,d' fudlo uu l;d lrk úÈh" <uhskag jeäfhka oefkkj lsh,d ug ys;=Kd' wfkla ldrKdj fjkafk jeäysá ufkda ffjoH úoHdjg wkqj flfrkafk T!IO kshu lrk tl' ta;a <uhska fjkqfjka fohla lrkfldg T!IO m%;sldrhg tyd fohla lrkak mq¿jka'


fï jf.a jD;a;shla tlal úúOdldr w;aoelSï Ôúf;ag tl;=fjkjd' Tng;a tjka w;aoelSï fndfyduhla we;s@

w;aoelSï kï fndfyduhla ;sfhkjd' ug u;lhs uu iSudjdisl ffjoHjrfhla f,i lghq;= lroaÈ uqyqK §mq tla;rd isÿùula' ta fmardfo‚h YslaIK frdayf,aÈ' tys§ ud;a uf. hy¿fjd fokafkl=;a iSudjdisl ffjoHjreka úÈhg lghq;= l<d' idudkHfhka cd;sl frdayf,a jf.a frda.Ska jdÜgqjg we;=¿ lr.kafk i;shlg tla Èkla jqK;a fmardfo‚fh frdayf,a Èkm;du frda.Ska we;=¿lr .kakjd' tl i;shl hd¿fjd fokaku wikSm jqKd' jev lrkafk uu ú;rhs' ta ldf, ffjoH jD;a;sh ms<sn|j ;sfnk w;aoelSu wvqhs' yenehs f,âvq 150 la ú;r ysáhd' ta;a iSudjdisl wh ysáfh uu ú;rhs' ug u;lhs kskaola ke;sj meh 48 la ú;r tl È.gu jev l<d' ug nd;a rEï hkak wjYH;djla we;sjqKq ksid álla wE; jdÜgqjl ;sfnk nd;a rEï tllg .shd' fudlo ta jdÜgqfj ffjoH ld¾h uKav,h mdúÉÑ lrk nd;a rEï tlla ;snqfK keye' t;ekÈ ug la,dkaf; yeÈ,d jeá,d' ljqre;a okafk;a keye' úkdä mylg ú;r miafi ;uhs ug isysh wdfj' ta fj,dfj ug ys;=Kd rd;%shg f.or bkak mq¿jka /lshdjla lrkak ´fk lsh,d'


fï <Õ§ isÿjqKq tla;rd isÿùula ug u;la fjkjd' wo wfma rfÜ <ud ufkda ffjoHjreka bkafk wg fofkla jf.a' ta ksid wmg ojilg n,kak fjk frda.Ska m%udKd;aulj jeähs' tod ug álla ú;r fjfyi .;shla oekqKq ksid ys;=jd wo ux <uhs tlal jeäh l;d lrkafk kE lsh,d' ta;a tod n,mq uq,au <uh <Õ úfYaI l;djla ;snqKd'


ta <uhd thdf. ;d;a;d tlal t<shg .syska' jhi wjqreÿ 7 la jqKq orejj mdr whsfk kj;,d ;d;a;d mdfrka tyd me;a;g mksoaÈ g%la tlla weú;a hglr f.k .syska' ta fj,dfj wjg wh ;d;a;j frday,g we;=¿ lr,d' ta fj,dfj Tyq fyd|g l;d lr,;a ;sfhkjd' ta;a miafi Tyqf. YÍr wNHka;rj isÿjqKq f,a .e,Sula ksid Tyqj urKhg m;afj,d' tod b|,d jirla ;siafia ffjoHjreka fndfyda fofkl=f.ka m%;sldr .;a;;a fï orejf. udkisl uÜgu hym;a  lr.kak ,eì,d keye' we;a;gu uf.a m%;sldr;a tlal fï orejf. ;;a;ajh fndfydaÿrg idudkH fjkak mgka .;a;d' i;s y;rlska mylska orejd idudkH ;;a;ajhg yereKd' we;a;gu ta jf.a orejl=j idudkH ;;a;ajhg .kak ,enqKq tl fldÉpr jdikdjla o lsh,d ug ys;=Kd' Th jf.a w;aoelSï kï f.dvla fï /lshdj;a tlal ug ,enqKd'


orejka /l n,d .ekSu ms<sn|j uõmshkag fokak mq¿jka fyd|u m‚jqvh fudllao@

jeo.;au foa orejka fjkqfjka wfma ld,h fjkalrk tl' f.dvla fj,djg uõmshka ys;kafk wu;r mehla folla jev lr,d ta ,efnk uqof,ka orejkag fi,a,ï nvqjla f.ksyska §,d ta whf. i;=gq fjk yeá n,kak' ta;a ta jf.a fi,a,ï nvqlska orejd ,nk i;=g ;djld,slhs' yenehs uõmshka thd,d tlal ldf, .;lrk tflka orejkag È.= ld,Sk i;=gla ,efnkjd' orejka fjkqfjka ld,h fjkalrkj jf.au orejka tlal iómj l;d ny lsÍfuka ta whf. yeÕSï Woa§mkh lrkak iqÿiq mßirhla f.dvkÕk tl;a fndfydu jeo.;a'


ffjoH;=uks" Tfí <ud ld,h ms<sn|j isysm;a lf<d;a'''

uu bmÿfKa l=reKE.," fmd,a.fj," Wvfmd, lshk .fï' ta .u msysg,d ;sfhkafk" fmd,a.yfj, b|,d lsf,da óg¾ 10 la ;rï ÿßka kdrïu, mdfr' wfma .fï 90] lau f.dúfhd' wfma mjq,;a f.dú mjq,lska mej; tk mjq,la' wfma wïud ;d;a;d fokaku ñ,aflda wdh;kfh /lshdj lf<a'  ux m%d:ñl wOHdmkh ,enqfj fmd,a.yfj, Ydka; n¾kdâ wdo¾Y uyd úoHd,fhka' YsIH;ajh iu;a fj,d fld<U rdclSh úoHd,hg we;=¿ fjkjd' uf. tlu ifydaorhd ug jvd jir myla jeäuy,a' uu jf.au uf. whsh;a YsIH;ajh iu;a fj,d fld<U rdclSh úoHd,hg tkjd' uu lrmq yeufoau jf.a thd ug l,ska l<d' whshf. wä mdfr ;uhs ux weúof.k wdfj' yenehs tl fohlÈ wms fokakd tl uÕ .sfha kE' ta uf. whsh;a ffjoHjrfhla jqK;a uu ufkda ffjoH jD;a;sh f;dard.;a;= tl'


mdi,a ldf,È Tn fldfydu pß;hlao@

uf.a f,dl= ÿ¾j,;d ;snqKd' ta lshkafk wOHdmkh me;af;ka fkfjhs' uu yßu nhhs' ,eÊcdYS,shs' .fï biafldaf,g hkfldg wms hkafk ,x.u nia r:fhka' .ïj, bkak yefudau kEoEfhd' ta jqK;a ux ljodj;a biairy fodfrka nia tlg kÕskafk keye' ta nia tfla bkak whg fmakjg" ta ldf, ux f.dvla ,eÊchs' rdclSh úoHd,hg wdjg miafi ysáfh YsIH fkajdisld.drfh' ta ldf, fkajdisld.dfr bkak f,dl= whsh,d weú;a l;d l<du wms l%Svd lghq;=j,g fhduqjqKd' tfyu ke;=j l%Svdjla úÈhg È. ÿrg yodrkak f;dardf.k fkfjhs' ta wkqj mdif,a fydlS fi,a,ï l<d' fndlaisx fi,a,ï l<d' nd,olaI jHdmdrfha ysáhd' ta l%shdldrlï tlal is;g f,dl= ffO¾hiïmkak njla oefkkak mgka .;a;d'


úYajúoHd, Ôúf;a lshkafk wu;l lrkak neß u;lhla@

we;a;gu leïmia Ôúf;a jeo.;au foa fjkafk uf. fkdakj yuqjqKq tl' ta u<ñkshla ksid' ffjoH YsIHfhd úÈhg wmg uq,skau u<ñkshla lmkak fokjd' tys§ wg fofkla tl lKavdhug jefgkjd' ta lKavdhu Body Group lsh,d ;uhs y÷kajkafk' tod b|ka leïmia tfla yeu l%shdldrlulÈu wms fokakd tlgu ysáhd' weh ,hdks r;akdhl'mdi,a ldf,È jf.au leïmia Ôúf;a m<uq jir ;=fkaÈ;a ug flfkla biairyg .syska l;djla mj;ajkak yelshjla ;snqfK kE' ud ;=< ;snqKq ,eÊcdYS,S nj biau;= jqKq ksid' ta jqK;a wfma f,lap¾ia,d biairyg .syska yefudau m%ikafÜIka tlla lrkak ´fk' uq,a ld,h mqrdu ux ta wjia:dj fldfydu yß u. yßñka wdjd' ta;a laIqø Ôù úoHd úIh Odrdj hgf;a ug m%ikafÜIka tlla lrkaku jqKd' fjkod jf.a fndrejla lsh,d uÕyßkak neß jqKd' fldfydu yß wod< ojig l,ska ojfi ? 12 g ú;r keÕsgf.k YsIH fkajdisld.dfr fjdIa rEï tfla ^tal fmdÿ tlla& lKaKdäh biairyg .syska uy yhsfhka lE.y,d ysf;a nh u. yefrkl,a m%ikafÜIka tl lrkak mqyqKq jqKd' ta yefudagu fydfrka' wdpd¾h uydpd¾hjre biairy bÈßm;a lrmq ta m%ikafÜIka tlg Wmßu ,l=Kq ,enqKd' thd,d tal lrmq wdldrhg ys;=fj ux tal ishfjks mdrg lrkjd lsh,d' todg miafi ljodj;a msßila bÈßhg .syska l;dlrkak ue,slula we;sjqfKa kï keye'


Tfí iyldßh .ek;a u;lh wjÈ lf<d;a@

weh;a ufkda ffjoH úfYaI{ ffjoHjßhla' yenehs weh f;dard.;af; jeäysá ufkda ffjoH úoHdj' thdf. .u nKavdrfj,' ffjoH úoHdf, bkakfldg jf.au iSudjdisl ldf,;a wms tlu frdayf,a lghq;= l<d' mYapd;a Wmdêh lf<;a tlu wjqreoafo' ´iafÜ%,shdfj úfYaI{ mqyqKqjg .sfh;a tlg' tfy;a wms jev lf<a tlu frdayf,a'


j;auka mjq,a miqìu f.ù hkafk fldfyduo@

wfma f,dl= mq;dg oeka jhi wjqreÿ wgla' thdf. ku isy,' wmg thdf. mqxÑ ldf,È f.dvla foaj,a fokak wudre jqKd' fudlo thdj ,enqfK mYapd;a Wmdêh lrk m<uq wjqreoafoa§ ksid' ta fj,dfj wmg lrkak ;snqKq jev m%udKh jeähs' úNd.hg mdvï lrkak;a ´fk' nndf. jev lrkak;a ´fk' we;a;gu ta ldf, mq;dj n,d.;af; ,hdksf. wïuhs" uf. wïuhs' wvqu ;rfu ta ojiaj, wmg lsh,d f.hlaj;a ;snqfK keye' wms ysáfh frday, wdikakfha f.hla l=,shg wrf.k' iuyr fj,djg wo ÿl ysf;kjd" mq;d <Õska b|f.k thdj n,d.kak ld,hla fkd,enqKq tl .ek' oeka th;a ux jf.au fld<U rdclSh úoHd,fh wOHdmkh ,nkjd' ;=k jifr ;uhs bf.kqu ,nkafk' wfma fojeks nnd ÿjla'weh wdkahd' thd ;ju fmdähs'


ffjoHjreka lshkafk fndfydu l¾hnyq, wh' b;ska mjqf, wh;a tlal tlg bkak ld,h fydhd.kafk fldfyduo@

mjq,la úÈhg tlg bkak ld,h fydhd.kak tl wfma j.lSula' we;a;gu uu yeufoagu jvd ys;kafk nnd,d tlal bkak tl .ek' fldfydu;a ux f.or thd,d tlal bkak fj,djg fudnhs,a f*daka tl mjd Ndú; lrkafk ke;=j bkak W;aidy lrkjd' uf.a j.lSï ffjoH mSGfha wfkl=;a lÓldpdhjreka iuÕ fnod.kakjd' ta ú;rla fkfjhs" úfYaI{ ffjoHjrfhla úÈhg fm!oa.,sl fiajfha fhfokafk i;shg ojia folhs' tfyu l<du ug uf.a orejka tlal /f|kak ;sfnk ld,h jeähs' wvqu ;rfu ßiÉ tlla mjd lrkafk nnd,d ksod.;a;g miafi f.dvla ? fj,d'


we;a;gu <ud udkisl ffjoHjrfhla úÈhg orejka tlal .; lrk ld,h fndfydu jeo.;a' ta ldf,È orejkaf.ka f.dvla foaj,a ux bf.k .kakjd' wms ´iafÜ%,shdfj úfYaI{ mqyqKqjg .sh fj,dfj thd,d wmj yeu i;shlu ojila w¨; bmÿKq orejl=f. ksjig .syska ksÍlaIKh lrk f,i Wmfoia ÿkakd' ux jeä ld,hla uf. orejka tlal bkakjd' tal orejkaf. iajNdjh .ek fyd| jegySula ,nd.kak fyd| u.la' thd,f. wjYH;d fudkjo lshk tl ta whf. yeisÍfuka jgyd .kak mq¿jka fjk tl orejkaf. uki f;areï wrf.k m%;sldr lsÍfïÈ f,dl= myiqjla'


Tnf. wkd.; n,dfmdfrd;a;= fudkjo@

wo f.dvla wh ufkda ffjoH úoHdj my<g ou,d n,kak mqreÿfj,d bkafk' udkisl f,fvla yuqfjkjg leue;s keye' frda.Ska foi n,kafk;a my;a yeÕSulska' udkisl frda.sfhla bkak mjq,lska újdyhla lr.kakj;a fndfyda fofkla leue;s keye' b;ska ug ´fk wfma rfÜ bÈß mrmqr fï wdldrhg ys;k tl kj;ajkak' ta fjkqfjka kj fhdjqka úfha orejka yev.eiaiùu f,dl= j.lSula' uf.a n,dfmdfrd;a;=j bÈß mrmqr iajhx úkhla we;sj Ôúf;a foi n,k ore msßila njg m;a lrk tl'

 ;udrd m;srK