නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

r;a;rkaj,g;a jvd ják ly l=vq ál f.or§u yod.kafk fufyuhs''''


fï ojiaj, ly r;a;rkaj,g;a jvd jákjd' ta ksidu wo wms ksjfia§u ly ksjerÈj úh<d .kafk fldfyduo lsh,d l;d lrkak ys;=jd'


f.dvla wh f.j;= j.djla úÈhg ly j.d lrkjd' miq.sh ld,fha§ we;sjqKq ly ysÕh wmg ;Èkau oekqKd' fldfydu;a ta ld,h mqrdu f.oru ysgmq wh fldfyka yß ly îc álla fydhdf.k m÷rla folla j.d lrmq wh;a bkakjd' ta;a fï wh we;a;gu okafk keye" ly yß úÈhg úh<d .kafk fldfyduo lsh,d' jeäfhka yeÿKq ly wiajekak ál jqK;a îc úÈhg fjf<|fmd<g hjkjg jvd l=vq úÈhg heõfjd;a by< ñ,la ,nd.kak mq¿jka'


idudkHfhka ly îc isgqjd udi 8-10 la jf.a fjkfldg ta lshkafk ckjdß - ud¾;= w;r ld,fha wiajkq fk<d.kak mq¿jka' ta úÈhg wiajekak ieliSu l%u follg lrkak mq¿jka' tlla idïm%odhsl l%uh" wfkl ir, l%uh'


iïm%odhl l%uhg ly ilia lr.kak tl wo bkak whg wiSre fjkak mq¿jka' fudlo ta i|yd wjYH ueá tfyu imhd .kak yefudagu fkdyelsjk ksid'


ta ksid ir, l%uhg ly úh<d .kafk fldfyduo lsh,d oekqj;a lrkak ys;=jd' fï l%uhg wkqj mshjr myla wkq.ukh lrkak fjkjd' tajd tlska tl ms<sfj,ska l;d lruq'

 

w, fia§u


ly w,j, mia bj;a lr ^w,j,g ydks fkdjk fia& uõ w, yd weÕs,s w, fjka lr msßisÿ c,fhka fidaod.kakg ´fk' tla jrla fkdj lsysm jrlau fidaod.kak'


iafõokh


ta wldrhg fidaod.;a uõ w, yd weÕs,s w, fjk fjku f.dv .id Èkla ;nd.; hq;= fjkjd'


;eïîu


ly w, ;ïnd .ekSu fohdldrhlg lrkak mq¿jka' tl l%uhla jkafka c,fha .s,ajd ;eïîu' wfkla l%uh jkafka yqud,fhka ;eïîu'uõ w, ñks;a;= 30- 45 la muK ;ïnd .; hq;= fjkjd' weÕs,s w, ñks;a;= 20- 30 la ;ïnd .ekSu m%udKj;a'


uõ w, iy weÕs,s w, fjk fjku oe,a Ndckj,g oud" 3$4 la muK c,h mqrjk ,o fjk;a n÷kl fjk fjku .s,ajd fyd¢ka jid ;ïnd .ekSu l< hq;=hs' w, fyd¢ka ;eïnqKq miq brgqjlska wekak úg myiqfjka isÿre lrkak mq¿jka' túg oe,a n÷k bj;g f.k c,h bj;ajk ;=re ;sfnkak yer úh<d .ekSug mq¿jka' f.or Ndú;hg wjYH ly ál ilid .ekSug kï" mSvk Wÿk ta lshkafk fm%I¾ l=l¾ tl Ndú; lrkak mq¿jka'


úh<Su'''


ta wdldrhg ;ïnd.;a uõ w, úh<Sug fmr Èla w;g lene,s lmd.kak' weÕs,s w, fm;s lmd.kak' Woh ld,fha 8- 11 w;r meh 3 la" iji 2- 5 w;r ld,fha meh 3 la neÕska Èk 5 la muK úh<d .ekSu wjYHhs' tfia úh<Sfï§ >klu fikaáóg¾ 5- 7 lg jeä fkdfjkak;a ´fk' ta wdldrhg úh<d .kakd ly B<Õ ojfia úh<d .ekSu olajd mjfka ;nd .ekSu wjYHhs' ta wkqj miqjod úh<k ;=re rd;%sfha§ wdjrKhla iys; ;ekl f.dv .id ;eîu fndfydu fyd|hs' fyd¢ka úh¿Kq ly y÷kd .ekSu myiqhs' ta tajd tlsfkl .eàfï§ f,day .efgkjd fia y~la keÕSu ksid'


lD;%su úh<k u.ska úh<kjd kï" fi,aishia wxYl 60 lg jeä fkdjk WIaK;ajhla hgf;a úh<d .ekSu wjYHhs' tys§ by; WIaK;aj mrdih hgf;a meh 4- 5 la úh<d .ekSfuka miqj meh 3- 4 la kj;ajd ;nd kej; úh<d .kak' ta wdldrhg läka lv kj;ajñka úh<d .ekSu ;=<ska ly lene,s /,s jeàu j<lajd .kak mq¿jka' tys§ úfYaIfhka ie,ls,su;a úh hq;= lreKla jkafka uq,a Èk fofla§ fi,aishia wxYl 50 - 55 ;a w;r WIaK;ajhla hgf;a úh<df.k wjidkfha fi,aishia wxYl 55 - 60 l WIaK;ajh hgf;a úh<d .ekSu jvd;a fhda.H jk njhs'


Tm oeóu


fyd¢ka úh¿Kq ly lene,sj, /,s .;shla olakg ,efnkafka keye' ta úÈhg úh<d .;a ly lene,s r¿ u;=msgl w;=,a,ñka u;= msg we;s iqUq,a, bj;a lr .ekSu l< hq;=hs' b;ska fï wdldrhg úh<d Tm oud .;a ly lene,s fldgd .ekSfuka ly l=vq ,nd .kak mq¿jka'

 

1920 lDIs WmfoaYk fiajdj

wmkhk lDIsl¾u fomd¾;fïka;=j

;udrd m;srK