නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.kakj kï .kak fldia fld<hla remsh,a 3000 la jákdlula /f.k wd Èßh Èh‚h


iudc udOH Tiafia t<shg wd weh

 

rcrg úYajúoHd,fha k§ fiakdkdhl’’

 

hful=g /,a,g hkak myiqhs' ta;a /,a,la ks¾udKh lrk tl ys;k ;rï myiq fohla fkfjhs' ta jqK;a ld,fha ;d,hg w¨;a úÈhg ys;,d wfmau fohlska w¨;a fohla ks¾udKh lrkak ys;mq ñ‚ leghla wmg miq.sh ld,fha yuqfjkjd'


ta Tfya .ia hg jeá,d Èr,d hk fldia fld<hg Ôjhla fokak w¨;au úÈfh /,a,la yokak W;aidy lrmq rcrg úYajúoHd,fha wjika jif¾ bf.kqu ,nk Èßh Èh‚hla' weh k§ld i|ud,s fiakdkdhl' ljqre;a y÷kkafk k§ fiakdkdhl ú,iska'

 

f.dú mjq,l bmso''''


rcrg f.dú .ïudkhl Wm; ,o wehf. uõmshkq;a f.dú;ekla n;la lrf.k Ôú; igk ch.kak W;aidy l< Èßh ñksiqka w;rg ;uhs tl;= fjkafk' mjqf,a tlu orejd jqK;a iem iïm;ska msreKq iqfLdamfNda.S Ôú;hla ;u Èh‚hg ,ndfokakg Tjqkag yelshdjla ,enqfK keye' ta rcrg f.dùka ldg;a Wreu jk oßø;djh lshk fmdÿ ixl,amfhka neg lkak Tjqkag;a isÿjqKq ksid'

fldfydu jqK;a ;ukaf. tlu orejf. oEia mdokak ksis wOHdmkh ,ndfokak kï fï uõmshka Wmßufhka lemjqKd'

 

b;ska fï mqxÑ fl,a, fmdä ldf, b|,u Ñ;% w¢kjd' f.dvla leue;af;ka w¢kakg fm<UqfKa ;%sudk Ñ;%'b;ska ;u ks¾udKd;aul yelshdj ms<sn|j f.dvla ksy;udkSj l;d lrk weh ta .ufk werUqu .ek fufyu lshkjd'

 

"fï l,dj f,dalfha l,ska ;snqKq udOHhla' ljqreka fyda fidhd.;a;= l,djla' ta i|yd fhdodf.k ;snqfKa ta ta rgj,g wdfõ‚l Ydl m;%' uu ta l,dj wfma rgg .<m.kak ;uhs W;aidy lrñka bkafk' ta wkqj ;uhs uu fï l,dj w;ayod n,kak ys;=fõ' we;a;gu ta fj,dfj uf.a <Õ gQ,aia fudkj;a ;snqfK kE' fmdä íf,aâ ;,hlska ;uhs uq,au lemqu lf<

 

lg¾ íf,aâ tflka werô .uk''''


lg¾ íf,aâ tflka weh mgka.;a;= fï ks¾udKfhka rgla ú;rla fkfjhs f,djla ch.kak yelshdj ;sfnk njg fmrksñ;s fï jk úg my<fj,d ;sfhkjd' fï úÈhg .ia hg jeá,d Èrdhk fldia fld<h wrf.k yev;, u;=lrf.k weh lrkq ,nk fï ks¾udKh ksid fldia fld<hg remsh,a 3000 l jákdlula wrf.k tkakg wehg yelshdj ,eì,d ;sfhkjd' ta;a tal f,fyis myiq lghq;a;la jqfKa keye' fudlo .yla hg jeá,d Èrdm;ajk fldia fld<hlg tÉpr jákdlula fokak ;rug kefjk is;a ;ju;a fï iudch ;=< úr< ksid'


fldfydu jqK;a wehf. .ukg wä;d,u fï jk úg oudf.k wjika' ta wkqj fmdä jHdmdrhla úÈhg ,shdmÈxÑ lr,d ;sfhkafk "Meuronar" hkqfjkqhs' ta i|yd rcrg úYajúoHd,h" wkqrdOmqr Èia;%sla f,alï ld¾hd,h" m<d;a iNdj we;=¿ fndfyda wdh;kj, ks,OdÍkaf.a Wmldrh wehg ,eì,d ;sfhkjd'

 

k§ld wkqrdOmqr fkdÉÑhd.u b|,d lsf,daóg¾ 7 la ÿßka msysá ÿIalr .ïudkhl ;uhs Ôj;afjkafk' weh uQ,sl wOHdmkh ,nkafk wU.yjej úoHdf,dal uyd úoHd,fhka' bka miqj ueojÉÑh uOH uyd úoHd,fhka yd nq,xl=,u uyd úoHd,fhka wOHdmkh ,n,d ;uhs rcrg úYajúoHd,fha iudc úoHd yd udkj Ydia;% mSGhg we;=¿fjkafk' wo weh tys iudc úoHd úfYaIfõ§ Wmdêhla yodrkjd'

 

fldfrdakdj wdYs¾jdohlaj'''


fï udyeÕs wjia:dj wehg ,efnkafk;a wyïfnka' ta miq.sh fldfrdakd ld,fh È.= ld,hla ksfjiaj,g fj,d .;lrkak isÿjqKq jljdkqfõÈ'


we;a;gu fï jf.a yÈis iudc fjkia ùula ;=< ´fku w;aoelSula ñksiqka w;rg hjkak myiqhs' ta i|yd fyd| f;da;ekakla f*ianqla we;=¿ iudc udOH ;=< f.dvke.S ;sfhkjd' wkak ta u. y÷kdf.k ñksiqkaj ksjkafk fldfyduo lshk ;ekg ux uf.a l,dj fhdod.;a;d' ta wjia:dfj ;snqKq miqìu;a tlal uf.a l,dj ñksiqka w;r blaukska m%p,s; jqKd'˜

 

fldia fld<hla leghï lmkak ojia 5- 6 la''''


fï fjkfldg wjika jif¾ iriú isiqúhl f,i lghq;= lrk wehg fï foa fjkqfjkau uy f,dl= ld,hla fjka lrkak mq¿jkalula keye' ta wkqj weh w;ska udfilg fï ks¾udK 10 la jf.a ;uhs flfrkafk'


idudkHfhka fï tla ks¾udKhla leghï lrkak ú;rla ojia myla yhla f.fjkjd lsh,d ;uhs k§ wmg lshdisáfha' ta ks¾udK lmdf.k hkfldg wjidkfha vefïÊ jqfKd;a Ñ;%hla w¢kj jf.a je/È ksje/È lrkak neye' jrola jqfKd;a tal bj;g oukaku fjkjd' ta lshkafk fndfydu ixhufhka hq;=j l< hq;= l,djla' ta ms<sn|j weh ish y~ wjÈ lf<a fï úÈhg ;uhs'

 

˜fldfydu;a fï tla ks¾udKhl jev wjika fjkak i;s 3 la ú;r l,a hkjd' fudlo oekg ux fï ks¾udK fõ<kafk iajNdúl l%u Ndú;fhka' ta i|yd ueIska tlla .;af;d;a óg jvd blaukska ks¾udK lrkak mq¿jka jqK;a ;ju ug ta ;ekg tkak mq¿jka fj,d keye' fudlo ux leïmia wdj od b|,u uyfmd< YsIHdOdrj,ska ,efnk uqo,g wu;rj mdÜ ghsï fcdí lr,d uf. úhou fydhd.;a;= flfkla' leïmia tlg tk ;=re uf. wïud ;d;a;d fldfydu yß wudrefjka uf. úhoï l<d' ta;a oeka thd,g ta úhou orkak wudrehs' b;ska fldfrdakd ldf, f.or bkak fldg ;uhs fufyu fohla lf<d;a fyd|hs lsh,d ys;=fK' we;a;gu ta fj,dfj uyfmd< wruqof,ka ,enqKq uqo,a wfkl=;a úhoï ke;s ksid b;=re jqKd' ta uqo,a Ndú; lr,d ;uhs" fma%ï ál idhï ál .;af;'˜

 

k§ld ta úÈhg u;l fmd; È. yßkjd' we;a;gu fïl w¨;a fohla' wmg yeÈ,d ;sfhk fjf<|fmd<la ;=< wfma ksIamdok wf,úlr.kak tl tys ksudj fyd| kï m%Yakhla fjkafk keye' ta;a fï w¨;a l,djla' b;ska fï i|yd fjf<|fmd< ks¾udKh lrkak isÿfjkafk;a wehguhs' tal yßu wiSrehs' ta .ek;a weh fufyu lshkjd'

 

wNsfhda. yuqfõ''''


˜wfma rfÜ fldia fld< .y hg ìu jeá,d Èr,d hkjd ñi óg l,ska fï jf.a tal lm,d fldg,d udlÜ lrk úÈhla ;snqfK keye' we;a;gu ug fu;ekÈ u;=jqKq uq,au wNsfhda.h jqfKa fïl l,a ;shd.kafk fldfyduo lshk tl' fudlo ux fï i|yd mdúÉÑ lrkafk ;dlaI‚l foaj,a fkfjhs' wf;a yqrejg wkqj iajNdúl mßirfhka .kakd mdg ;uhs fï i|yd fhdod.;af;' uu we;a;gu uq,ska fïl úl=Kkak .sfh keye' iudc udOH Tiafia fmkakqj ú;rhs' ál ál b,a¨u jeä fjkak .;a;d' oeka idudkH b,a¨ula ;sfhkjd' f.dvlau leïmia tfla whf.ka' wfma leïmia tflka jf.au wfkla leïmiaj,skq;a b,a¨u ;sfhkjd' msgrg bkak wh;a b,a,Sï lrkjd'


uu uq,skau lf<a uQKq fkfjhs fmdä fmdä yev;,' uq,ska okak lshk flfkl=f. uQKla lemqjd' ta;a wod< flkd ta .ek i;=gq jqfKa keye' miafi foaYm%sh i¾f. uqyqK lemqjd' talg ug Wmßu jákdlu ,ndfokak t;=ud lghq;= l<d'  fldfydu;a fohla lroaÈ fyd| jf.au krl;a wykak fjkjd' w¨;a udOHla ksid fyd| m%;spdr ,efnkjd' ñ, jeähs lshk wh;a bkakjd' ta jf.au fldia fld<h f.dvla wdofrka je<|.kakd wh;a bkakjd' wuq fldia fld<fhka w;a yod ne,Sula lrkak ´fk' ta;a ta i|yd ueIska tlla wjYHhs' f.dvla wh uf. ks¾udKhl ñ, 3000 lsõju ;¾l lrkjd ´jhska 5 la 6 la úl=K.;a;u ueIska tlla .kak mq¿jkafk lsh,d' ta jqK;a fï leghï úl=Kk uqof,ka  ;uhs uf. wOHdmk úhoï mshj.kafk'

 

rgg nrla fkdjk Ôú;hla'''


we;a;gu Ôúf;a lshkafk nrla' Ôj;afjkjd lshkafk Bg;a jvd nrla' uõmsh fofokf. j.lSu;a tlal bÈß ld,fh Ôúf;a fydhkj lshkafk;a f,dl= nrla' ta;a k§lf. wkd.f;a .ek f,dl= úYajdihla ;sfhkjd' weh okakjd fï leghï l,dj ;=<ska wehg Ôúf;a Èkkak mq¿jka nj'

 

˜uf. mjqf, tlu orejd ux' b;ska mjqf, j.lSu .kak ´fk;a uuu ;uhs' .eyekq <ufhla jqKd lsh,d ljoyß ux újdy fjk flkd u;u hefmkak ys;df.k bkak tl wjodkï' ux n,dfmdfrd;a;= fjkjd uf. wOHdmk lghq;= wjika l<du iudc úoHd me;af;ka .e<fmk /lshdjla lrkak' úfYaIfhka ufkdaúoHd me;a;g ux f.dvla leue;shs' ta w;r;=r fï leghï l,dj bÈßhg wrf.k hEfï f,dl= wÈgkla ;sfhkjd'


;udrd m;srK