නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

nqrk n,a,d .ek fkdj Wis.kajk ñksid .ek wjOdkfhka isákaknqÿrcdKka jykafia wd¾h wIagdx.sl ud¾.hg wka;¾.; iïud jdpd kï jQ wx.fhka wjOdrkh lr we;af;a ksjerÈ jpk Ndú; lsÍfï jeo.;alu ms<sn|jhs' id¾:l iudc Ôú;hla .;lrk wfhl=g ksjerÈ jpk Ndú;h w;HjYH wx.hla nj nqÿ iufha u;hhs' i;Hjd§ jQ;a fi!uHjQ;a ms%hYS,Ss jpk weiSug wms ljqre;a leue;a;la olajkafkuq'

udkj j¾.hd ,o iqúfYaIS odhdohka w;r NdIdjo tlls' ;u is;eÕs yd wdfõokhka wkHhka fj; ikaksfõokh lsÍug;a" tfiau tuÕska b;d iqyoYS,Ss iudc jd;djrKhla mj;ajd .ekSu ms‚i;a NdIdj ñksidg w;sYhska Wojq fõ' tfy;a tlS NdIdj iudcfha ÈhqKqjg fukau tys úkdYh ms‚io fhdod .ekSfï yelshdj ñksid i;=hs' tlS ÈhqKqj fyda mßydksh ;SrKh jkafka ñksid NdIdj mdúÉÑ lrk wdldrh u;h' ;SrKd;aul idOlhla f,i NdIdj i;=j mj;akd fulS iqúfYaI;ajh ksidu úúO od¾Ykslhka yd Ydia;Djreka o NdIdj .ek kdkdúO woyia olajd we;' fmdÿfõ .;al, ta iEu fokdf.au u;h jkafka ñksid NdIdj mdúÉÑ l< hq;af;a iudcfha mßydksh ms‚i fkdj tys ÈhqKqj ms‚i njhs' fuys§ wm W;aidy lrkqfha NdIdfõ jdÑl wxYh fkdfyd;a —jpkh˜ kï jQ wx.h iudcfha ÈhqKqj i|yd yeisrúh hq;af;a flfiaoehs nqÿoyug wkqj úuid ne,Sugh'nqÿrcdKka jykafia wd¾h wIagdx.sl ud¾.hg wka;¾.; iïudjdpd kï jQ wx.fhka wjOdrKh lr we;af;a ksjerÈ jpk Ndú;d lsÍfï jeo.;alu ms<sn|hs' id¾:l iudc Ôú;hla .;lrk wfhl=g ksjerÈ jpk Ndú;h w;HjYH wx.hla nj nqÿ iufha u;hhs'

i;Hjd§ jQ;a fi!uHjQ;a ms%hYS,S jpk weiSug wms fldhsljqre;a leue;a;la olajkafkuq' ñksiqka muKla fkdj foúfhdao ;sßika i;ajfhdao ms%h jpk weiSug leue;s fj;s' kkaÈúid, cd;l l;dfjka mjd ;sßika i;=ka tjeks jpk weiSug fl;rï ms%h lf<ao hkak meyeÈ,s fjhs' tfia kï flfkl=f.ka Woõjla ,nd.ekSug mjd Bg iqÿiq lreKdnr jpk ;sìh hq;= nj fmfkkjd' i;HjdoS jQ hym;a jpkj,g lrkak neß fohla ke;' ta ;=< mqÿudldr n,hla ;sfhkjd' n,kak wfma nqÿrcdKka jykafia wx.=,sud," kd,d.sß jeks ÿ¾odka;hka mjd oukh lf<a fjk lsis wdhqOhlska fkdfõ lreKdnr" ms%hYS,s jpkj,skqhs'

fndre lSu" fla,ï lSu" mreI jpk lSu" ysia jpk lSu jeks l%shd jpkfhka isÿjk wl=i, l%shd f,i y÷kdf.k isáho jpkfhka thg;a jvd wmdh.dó wl=i, isÿlr .; yels whqre fldald,sl ysñhkag nqÿrcdKka jykafia ,nd ÿka wjjdofhka fy<s fõ' hful=g kskaod lsÍu" wjuka lsÍu" w.=K m%ldY lsÍu jrola f,i nqÿoyu olshs' wd;aud¾:ldó mgq is;=ú,sj,ska f;drj ksjerÈj ms<sfj<g hula l< hq;=h' tfia fkdjqKfyd;a tys úmdl ú£ug isÿjkafka o ;udguhs' jro l<o kS;sfhka .e,úh yels jqjo ;ud l< jrfoys úmdlh fijke,a, fuka ;ud miqmi yUd tau je<elaúh fkdyelsh'j¾;udk iudcfha Ôj;ajk mqoa.,hdf.a l;djo l%shdjo tl yd iudk fkdjk nj olakg ;sfí' l;d lrk úg Tyq iudcfha Ôj;a jk hym;au mqoa.,hdhs' tu i;amqreI nj Tyqf.a fyda wehf.a l%shdfjka fy<s jkafka ke;' hym;a nj whym;a nj ms<sn|j nqÿoyu ;SrKh lrkafka l%shdjg wkqjh' mqoa.,sl mgq kHdh m;% wkqj ;SrKh lsÍu nqÿ oyu ;=< l%shd;aul jkafka ke;' w;k fu;k fla,ï lshk ñksiaiq fydrekag;a jvd Nhdklhs' Tjqka fidrlï lrkafka fyd| ñksiqka b;d wmyiqfjka Wmhd.;a wNsudkh" .re;ajh" lS¾;sh yd úYajikSh;ajhhs' fu;kska wyk foh t;kg f.dia lSu t;kska wyk foh fu;k ú;a lSu uÕska tlsfkld w;r mj;akd iu.sh ke;sfldg Tjqfkdjqka wiu.s lrjk iq¿ jpk fla,ï f,i O¾ufha fmkajd§ ;sfnhs' fla,ï lSu mqreoaola njg m;alr.;a wh wm w;r ´kE;rï isà'

Tjqka ks;ru lrkafka fudkjd yß wkqkaf. l=Kla fydhdf.k ;ek;ekaaj,g .syska wkHhka w;r .egqï ks¾udKh lrjk tlhs' ieñhd yd ìß| w;r ujqmshka yd orejka w;r iajdñhd yd fiajlhka w;r meje;s iu.sh ke;sfldg Tjqka wiu.s lrjkak we;euqkag fla,u fyd|u wúhls' iudch ;=< we;sjk úYd, iudc wjq,a úhjq,a Èyd fyd¢ka úuid n,oaoS ta w;r;=r fla,ï lshmq wjia:d wkka;j;a ieÕù ;sfnk nj fmfkhs' ta ksid fla,u lsh,d lshkafka jpkfhka lrkq ,nk Nhdkl jrola' tjeks whf.ka ljodj;a iudchg j;a wmsgj;a fyd|la isoqjkafka ke;'

iuyr wh fla,ï lsh,d mqo.,hka w;r .egqï we;slrkjd' wjidkfha§ ta we;af;da fjka fjkfldg ta Èydfõ i;=áka n,df.k isákjd' kuq;a fla,ï lsh,d wkqka fNao lrmq tfla úmdl ,efnkfldg ta ;eke;a;d n,j;a ÿlg;a lkiai,a,g;a m;afjhs' tneúka Ôú;h id¾:l lr.kak W;aidy lrk wm ieufokdu fla,u kï jQ fulS ÿ¾.=Kfhka we;aùug fjfyi úh hq;=hs' ta fjkqjg iudcfha tlsfkld w;r i;=g iudodkh we;sjk iu.sh wfkHdkH úYajdih we;sjk jpk mdúÉÑ lsrSug W;aidy .kaak' th wmg iudcfha ms%hukdm mqoa.,hl= njg m;aùu i|yd muKla fkdj iir iq.;s.dñ ùugo fya;=jla fõ' ksjka uf.a iïud jdpd hk wx.h iïmQ¾K lr .ekSu i|yd th bjy,a jk njo is;g .; hq;=h'


fcHIaG lÓldpd¾hmQcH l=vdl;af;darefõ úkS; ysñ
md,s yd fn!oaO wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv