නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

il=rd u,a msfmk rgg wfmka .syska ,shdmÈxÑ jQ m<uq YS% ,dxlsl kS;S{jßhcmdkh lshkafka iajfoaYSh NdYdj muKla l;d lrk oeä kS;s Í;s moaO;shla l%shd;aul fjk ta jf.au f,dj iduldóu jHjia:djg Wreulï lshk iqkaor rgla' ta jf.au wka rgj,a j,g idfmalaIj cmdkh ;=< kS;S{fhla fjkjdlshkafka b;du wiSre l¾;jHhla' ta ksidu cmkfha kS;S{hska ìysfjkafka b;du wvqfjka' b;ska wms fï l;d lrkak hkafka tjka wiSre jgmsgdjl cmdkfha ,shdmÈxÑ jQ m,uq ,dxlsl kS;S{jßh .ekhs' weh kñka ldkapkS oñka;d m;srK'

Tfí .u iy mjqf,a úia;r

ux uy kqjr ms<su;,dfõ' mjqf,a wïuhs" ;d;a;hs" wlal," fokakhs" kx.shs" u,a,shs' ;d;a;d jHdmdr lf<a' thd 2017 ke;s jqKd'

wOHdmkh yeoErefõ@

m%d:ñl wOHdmkh ,enqfõ ms<su;,dj .srd.u l‚gq úÿyf,ka' Bgmiafia YsIH;afjka iu;a fj,d uykqjr úydruydfoaú nd,sld úoHd,fhka idudkH fm< yodr,d Wiia fm< i|yd uykqjr Wiia nd,sld úoHd,hg we;=<;a fj,d l,d úYh Odrdfjka Wiia fm< by,ska iu;a jqKd' miqj fld<U kS;s mSGhg we;=<;a fj,d tys§ t,a t,a î Wmdêh iïmQ¾K lr,d kS;s úoHd,hg we;=<;a fj,d 2008 È kS;S{jßhla f,i Èõreï ÿkakd'

cmdkfha ,shdmÈxÑ m,uq ,dxlsl ks;S{jßh úÈhg fudlo ysf;kafka@

f.dvla i;=gqhs' fï olajd Y%S ,xldfjka lsisu ks;S{jrfhla fyda jßhla cmdkfha ,shdmÈxÑ fj,dkeye' ux cmdkhg wdfõ 2014È' tod b|ka wo fjklï lrmq lemlsÍul m%;sM,hla ;uhs wo N=la;s ú¢kafka'


cmdkfha kS;S{fhla fjkak wjYH iqÿiqlï fudkjo@

we;a;gu fjk rgj,a tlal n,oaÈ cmdkfha ks;S{jrfhla fjkak wudrehs' ta jf.au ks;S{jre ìysfjkjd wvqhs' taksid úfoaia.; kS;S{hskag cmdkfha ,shdmÈxÑh f.dvla wudrehs' uq,skau taf.d,af,d n,kafka wod< ks;S{jrhd ;ukaf. rfÜÈ wrka ;sfhk wjqreÿ ;=kl m,mqreoao' ta jf.au wdmq .uka ,shdmÈxÑ fjkak nE'

ux fldðud f,da T*sia tlg iïnkaO fj,d ta yryd 2018 ;uhs ñksiag%s T*a ciaáia i|yd ug wkque;sh ,enqfKa',xldfjka wrka tk iqÿiqlï ú;rla uÈ' fufy weú;a ;ekla yod.kak ´fka' Bgmiafia f,da *¾ï tlla yryd ;ud wema,hs lrkak  ´fk' ux oeka jev lrkafka fldðud f,da T*si¾ia lshk kS;s wdh;kfha' fï wdh;kh cd;Hka;r jYfhka kS;s fiajd imhk wdh;khla' fï wdh;kh óg wjqreÿ follg l<ska bkaÈhdj iïnkaOfhka f*dßka.a äfrlaÜ bkafjiaÜukaÜ mgka .;a;d' fuhd,d udj n|j.kak fya;=j;a ,xldj fjkqfjkq;a wdfhdack lrkak' kuq;a wjdikdjg ,xldfõ mj;sk wd¾Ól w¾nqoh ksid wdfhdaclhskag tkak lsh,d wmsg lshkak nE'


cmdkhg hkak ;SrKh lf<a'''

ux újdy fjkak n,dfmdfrd;a;= fj,d ysáfh cmdkfha fiajh lrk flfkla' b;ska újdyh;a iu. cmdkhg wdjd'

cmdkfha jev lrk mßirh fldfyduo@

we;a;gu fyd|hs' cmka cd;sl wh yß lreKdjka;hs' ksy;udkshs' ,xldfõ jev lrk ;ekaj, lems,s flá,s ;sfhkjd' fufya tajd yß wvqhs' mdvqfõ jev lrf.k hkak mq¿jka'

,xldfõ kS;S{jßhla f,i fiajh'''

wjqreÿ 05la


kdúl yuqodjg iïnkaO jqfKa wehs@

ux ks;S{jßhla úÈhg jev lrk ldf,a ux oelald kdúl yuqodjg kS;s ks,Odßka .kakjd lsh,d weâj¾ÜiaukaÜ tlla' we;a;gu kdúl yuqodfõ hqksf*daï tlg wdidfjka ;ud wema,hs lf<a' 2018 foieïn¾ ux uq,skau kdúl yuqodjg ne÷fKa'

p;=r f;ydka