නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wdydr Èjg fkdj weigwfma wdydr osjg fkdj weig' fï cmka cd;slhkaf.a wdydr fjkqfjka jQ wdo¾Y mdGhhs' kuq;a wms ys;kafka lgg .;a fohla kej; wdmiaig n,kakg ;rï wms%h;djhla ;sfnk úg fudk ,iaiklao@ csj;afjkak fj,djg fudkjd yß fohla lEfjd;a we;s hkakhs' ta;a wdydrfha ;sfnk j¾Kj;a nj ksfrda.S cSú;hla fjkqfjka w;HjYH idOlhla nj wu;l l< hq;= keye' ta jf.au fuu t<j¿ iy m<;=re úúO j¾Khkaf.ka hqla; jqfKd;a wms fkdoeku wfma ksfrda.S nj f.dvkef.kq we;ehs fuu wOHkhka u.ska fmkajd fokjd'

j¾K ;=< b;d jákd fmdaIK ix>glhka wka;¾.;hs

weußldfõ cd;sl ms,sld ix.ufha wOHlaI f,dfrf,hs ä fid.ard i|yka lrkafka Tnf.a wdydrfõ, w;rg ly" r;=" fld<" ks,a" oï j¾Khkaf.ka hqla; t<j¿ m<;=re wvx.= ùu wjYH njhs' ta w;ru iqÿ meyeh fjkqfjka iqÿ¿EKq iy iqÿ rg ÆKq;a we;=<;a' fldfydu jqK;a Tjqka lshkafka t<j¿ iy m<;=rej, wka;¾.; j¾K ;=< b;d jákd fmdaIK ix>glhka wka;¾.; njhs'wdydrj, wka;¾.; j¾Khkaf.ka wêreêr msvkh" yDofrda." wd>d;" oshjeähdj iy ms,sldjka je<|Sug ;sfnk wjia:dj wjysr lrkjdlald,s r;= meyeh nj wms okakjd’ fuu r;= meyefhka ,efnk zz ,hsfldmska ZZ mqria:s .%ka:s wdY%s; ms,sldjkaf.ka wdrlaIdj ,nd fokjd¡

 m%;s Tlaisldrl .=Kfhka hqla;hs

j¾Khka iys; wdydr ;ka;=j,ska nyq,hs¡ úI kik" w¾nqo u¾Okhg igka josk" cdk ilS%h lrk m%ldY-ridhkslhka fld< meye;s wdydrj, wvx.=hs¡ zzHealth RichZZ wdh;kfha wOHlaI ks¾kd, ffjoH veksfh,a fydfâ i|yka lrkafka ksú;s lshkafka t<j¿jla fkdj T!IOd.drhla njhs¡ ksú;sj, m%;sTlaisldrl úfYaIhka folla we;=<;a¡ thska tlla zz¨fghsla ZZ fuu ixfhda.h oDIaáú;dkfha mßydksh j<lajkjd¡ ksú;sj, úgñka A" fmda,sla wï,h" reêr leg .efik yelshdj ,nd fok úgñka K wka;¾.;hs¡ ksú;s jeks fld< meye;s t<j¿ wka;¾.; zzmsfkd,slZZ zzlerfgdhsvzziy zz m%;s-Tlaisldrlhka ZZ ksid jhia.;úu md,kh lrk w;r fud<fha ls%hdldß;ajh we;s lrkjd¡

r;=-ks,a oï j¾Kfha wka;¾.; m%;s-m%ody ridhkslhka tlu ujlf.ka Wmka ksjqka orejka fofofkl=g iudk nj flaÜ úYaj úoHd,fha iakdhq úfYaI{ wdpdrh fcaïia fcdaima i|yka lrkjd¡ ksoka.; m%odyhka w,auhsi¾ frda. ;;a;ajh olajd n,mdkjd¡

W;=re weußldj kscìu lr .;a j,afnß ks,a-oï j¾Kfha m<;=rla' j,afnß ms,sld frda. fjkqfjka jQ T!IO iu. ñY% l< úg ms,sld ffi, wlS%h l< yels nj ì%;dkHfha ms,sld m¾fhaIKdh;kfha kj;u wOHkhka u.ska fmkajd fokjd' ol=Kq weïmagka úYaj úoHd,fha fcHIaG l:sldpd¾h nis¾ t,a j,Sâ fï fjkqfjka jQ wOHkhka mj;ajk w;r u,hdishdfõ Wiia wOHdmk wud;HdxYh iy fi!LH irK wruqo, u.ska ta i|yd m%;smdok ,nd oS ;sfnkjd' fld< iy ly-fodvï j¾Kh iys; m<;=re úgñka" lerfgdhsv iy ;j;a m%ldY ridhksl .Kkdjlska hqla;hs' fuu fmdaIK ix>glhka u.ska ffi, ydkshg we;s wjia:djka md,kh lrk w;r ms<sld" yDohdndO fjkqfjka wdrlaIdj ,nd fokjd' m%;sYla;sh j¾Okh fjkqfjkao fuu ixfhda. u.ska ie,fik fiajdj b;d jeo.;a'

wd>d; frda. ;;aa;aajfhka ksoyia

lerfgdhsv wvx.= wdydr uqLfhaoS csrKh mgka .kakd ;ek mgka úgñka Wrd .ekSug iu;a' wdydr cSrKh W;af;ackh lrk w;r fld,iagfrda,a iSud lrñka iSks m%udKh fjkia lrkjd' fï ksid m<;=re iy t<j¿ lg jidf.k imñka wdydrhg .;a úg wd>d; frda. ;;a;ajfhka ksoyi ,nk nj fmdaIK úoHd{hka fmkajd fokjd' fuu wOHkhg jir 19 la mqrd isÿ lrk ,o wOHkhka iïnkaO lr .;a w;r ta w;rg weußldfõ isÿ lrk ,o wOHkhka yhla" hqfrdamfha isÿ lrk ,o wOHkhka wgla iu. Ökfha iy cmdkfha wOHkhka iïnkaO lr .;a;d' tysoS fmkajd fok wkaoug wvq wdodhï we;s rgj, ck;dj t<j¿ m<;=re mßfNdackh lrkafka wvq ud;%djlska nj i|yka lrkjd'

osklg m<;=re .%Eï 200 la wdydrhg .ekSfuka wd>d; frda. ;;a;ajh 32]lska wvqfjkjd' t<j¿ .%Eï foishhlska fuu ;;a;aajh 11]lska wvq fjk nj;a wOHkh u.ska fmkajd fokjd' tx.,ka;fha jd¾Islj 15"0000 la fokd wd>d; frda. ;;a;ajfhka urKhg m;a fjk w;r trg isÿ fjk urKj,g ;=kajk fya;=j f,iska wd>d; frda. ;;a;ajh fmkajd fokjd' Ökfha urKj,g m%Odk fya;=j f,i wd>d; frda. ;;a;ajh m;aj we;s w;r 2010 jif¾ ñ,shk 17 la urK isÿj we;af;a wd.d; frda. ;;a;ajfhka nj Ökfhka ,nd.;a ix:Hd f,aLk u.ska fmkajd fokjd' f,dal fi!LH ixúOdkh i|yka lrk wkaoug mqoa.,fhla oskloS m<;=re .%Eï 600 la mßfNdackh lsÍfuka wd>d; frda. ;;a;ajh 19] lska wvq lr .; yel' fuu wdrlaIdj ia;s%" mqreI fNaohlska f;drj ,efnk nj wOHkh u.ska fmkajd fokjd'

(Todaynewspost.com) iy ;j;a f;dr;=re weiqßks

mqkHd pdkaoks o is,ajd