නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ÿßka bkakfldg ;uhs wdof¾ ;ru jeäfhka oefkkafkf,dafl tl fl<jrl b|ka wksla fl<jf¾ bkak ukqiaifhlag wdof¾ lrk tl wo Bfha mgka .;a; fohla fkfjhs' w;skaj;a w,a,kafka ke;=j tfyu wdor l;d b;sydih mqrdjg we;sfj,d ;shkjd' mej;s,d ;sfhkjd' id¾:l fj,d ;sfhkjd' i;H wdorhg ÿr lshkafka we;a;gu lsõfjd;a jpkhlau ú;rhs'

mq¿jka yeu fj,dfju l;d lrkak

úis tlajk ishjfia Ôj;a jk wmg ;dlaIKfha ÈhqKqj;a tlal wE;u bkak ñksiaiq;a yßhg wfma <Õ jf.a oefkkjd' ysf;a yeáhg wdof¾ lrkak wjia:dj,a uy f.dvla ;shkjd' ÿria: iïnkaO;djhla id¾:l fjkak m%Odk fya;=j ;uhs fï' fudlo lgyçka lshk foaj,ska ú;rla wdorh m%ldY fjk ksid' <Õ b|ka t;s t;S wdorh lrkjdg jvd ÿßka boka wdorh lrk tfl;a yß wuq;= rila ;sfhkjd'

foaj,a yx.kak tmd

iïnkaO;djhla" újdyhla we;=f<a úYajdih l=vq lr.kak f,aisu l%uh ;uhs foaj,a yx.k tl' tfyu ke;skï Ndf.g fy<sorõ lrk tl' wms WodyrKhla .uq' Tkak wmsg mrK .Ekq <uhd uqK.efykjd' l;dny lr,d mrK hd¨lug fokak;a tlal fldams tlla fndkak hkjd' oeka ;ukaf. wdorjka;hdg fyda wdorjka;shg lshkjd mrK hd¨ fld,af,la yïnqKd" tfyu ke;skï mrK .Ekq <uhj mdfros oelalfk lsh,d' yenehs l;d lrmq j.la" fldams îmq j.la lshkafka kE' t;k .eg¨jla we;s fjkak bv ;sfhkjd' Th folu fyd| kE' yßu foa ;uhs fldams fndkak hkak l,ska ta .ek ;udf.a wdorjka;sh fyda wdorjka;hd iuÕ l;d lrkak' t;khs ne|Sul úYajdih mj;skafk'

mqxÑ mqxÑ foaj,a wdorh yev lrkjd

mqxÑ mqxÑ foaj,a wdof¾ yev.kajkjd' fudkjo fï mqxÑ mqxÑ foaj,a@ WmkaÈkhl§ mqÿu lsÍula lrk tl" ;E.s yqjudre lr.kak tl fïjg wh;a' ta ú;rla fkfjhs yeu ;eklosu wfkldj i;=áka ;shkak W;aidy lrk tl" úys¿jla lr,d wfkldf.a uqj iskyfjka mqrjkak W;aidy lrk tl fï mqxÑ mqxÑ foaj,aj,g wh;a' tajd Tfí wdof¾ ;j;a yev lrdú' lEjo ìõjo lsh,d wykjd jf.a foaj,a lrkak wdorh lrk Tng fj,djla ke;s fjkak nE' W;aidy lrkak' yeu fj,djlau wdorŒh lr.kak'

ks¾udKYs,s jqfKd;a

yeufjf,au l;d lr,d tal kSrihs jf.a oekqfKd;a lúhla ,shkak mq¿jka' wdof¾ lroaÈ ueá jf.a fud<f.ä;a fYalaiamsh¾ uÜgug <Õd fjkjd' taflka Wmßu m%fhdackh wrf.k wdorh .ek Tyq fyda weh .ek oefkk yeÕSu lúhlg fmr<kak" ke;a;ï Ñ;%hlg ke.Su újD; jkak.újD;j l:d lsÍu iy fyd¢ka ijka §u lshkafka úfYaIfhkau újdyhl§ fyda wdor iïnkaO;djhl§ úYajdih Yla;su;a lr.kak fkdjrÈk Wmdhla' wks;a flkd .ek ;sfhk yeÕSu ljodj;a yx.kak" iSks ;jr,d bÈßm;a lrkak hkak tmd' wfkla flkd .ek ;ukaf.a ysf;a fkdmyka yeÕSula we;s jqK;a" tal ldre‚lj yenehs újD;j" iDcqj lshkak' ta jf.au wks;a flkd .ek wfma ysf;a ks;ru we;sfjk fyd| yeÕSï mjd fl<ska lshkak mqreÿ fjkak' t;fldg wms újD;hs lshk tl .ek wfma iylrejdg fyda iyldßhg úYajdihla we;sfjkjd'

úYajdih rlskak

úYajdih lshkafka yß wmQre fohla' úYajdihg mq¿jka iïnkaO;djhla urKfhka wjika fjklka fndfydu oeäj ne|,d ;shkak' úYajdih lshkafka ùÿrejla' ìf​|kak bv ÿkafkd;a iy ì÷fkd;a yokak yßu wudrehs' tl isÿùulg mq¿jka wjqreÿ .dKla ;siafi f.dvk.mq úYajdih lv,d odkak' 

bkamiafia wdfhu;a úYajdih f.dvkxjk tl Bg;a jvd wudrehs' wudreu fj,dj, ;uhs úYajdi lrkak ´ks' tfyuhs lsh,d ta wjia:dfjka whq;= m%fhdack .kak krlhs' ÿria: iïnkaOhl§ wiSñ;j rlskak ´ks fohla ;uhs úYajdih' ÿria: wdor iïnkaO;dj,§ ñksiaiq wirK fjkafka fï ksihs'f,dafla ;eka foll boka ffjoH Y,Hl¾u lrk tfla wdorhla lrkak neßlula ;sfhkjo@

fÊIaG lÓldpd¾h- wreK j,afmd,
ufkdaúoHd yd o¾Ykh wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv