නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

i;=áka bkak leu;skï fufyu lrkaki;=g  mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fjkia jk w;aoelSuls' hul= fï fudfydf;a§ ú¢k iqjh fyda fmdÿfõ Ôú;h .ek oefkk foa i;=g f,i iuyr úg w¾: oelafjhs' Ñ;a;fõ.S iajNdjhka" ;Dma;sh" iEySulg m;aùu" hula iïmQ¾K ùu wd§ úúO ;,hka hgf;a i;=g f.kyer oelaúh yelsh' tfy;a Okd;aul yeÕSï iy ;Dma;su;a Ôú;h f,i i;=g w¾: .kajkq ,efí' tfy;a udkisl iy iudc úoHdfõ th —wd;aóh hymeje;au˜ f,i ye¢kaùug fm<fU;s' flfia fj;;a i;=g hkq yeÕSïj, iu;=,s;;djh iy Ôú;fha ika;Dma;sh hk wjia:d fofla tl;=j f,i kï lsÍu jvd idOdrK fõ' weßiafgdag,a kï od¾Ykslhd i;=fÜ uÜgï y;rla olajhs' laI‚l ;Dma;sh ixikaokfhka iy ch.%yKh ;=<ska ,nk i;=g" Okd;aulj odhlùïj,ska ,nk ;Dma;sh iy wfmalaId bgqùu ;=<ska ,nk ;Dma;sh hkq tajdhs'

i;=fÜ ,laIK

wm i;=áka isák nj yeÕfjk ,laIK we;' ;ud me;+ Ôú;h ,eî we;ehs iEySulg m;aùu" Ôú;fha  meñfKk ´kEu fohla Ndr.ekSug we;s iQodku" Ôú;aùfï§ w;aú£ug isÿjk ´kEu ;;ajhla Ndr.ekSug we;s iQodku" iudcfha fiiq mqoa.,hska iu. Okd;aul yd hym;a in|;d we;slr .ekSug yelsùu" iDKd;aul is;sú,sj,g jvd Okd;aul is;sú,s .ek we;s yeÕSu"  w¨;a woyia iy w;aoelSï flfrys újD; ùu" ;ud .ek úYajdih ;nñka iajhx /ljrKh m%.=K lsÍu" iudcfha wfkla wh flfrys lreKdfjka iy wkqlïmdfjka ie,lSu" ;udg ysñjk iEu fohla .eku lD;{;dmQ¾jl ùu" Ôú;h w¾:j;a iy wruqKla we;s f,i is;Su";udf.a i;=g iy ;Dma;sh wfkla wh iu. fnod .ekSug we;s leue;a; wdÈh i;=fÜ ,laIK fõ'

i;=fÜ m%fNao

i;=fÜ m%fNao lsysmhls' tajd fufiahs' Hedonia hkq ;udg fyd| hehs foa lsÍfuka iy ;uqka .ek úYajdi lsÍu ;=<ska wNs,dY iïmQ¾K ùu" iEySulg m;aùu yd m%fudaoj;a ùfï .=Khhs' Eudaimonia hkq .=KO¾u iy wre;a fiùu ;=<ska ;Dma;sh ,nd.kakd ud¾.hhs' tys uQ,sl .=Kdx. jkqfha hymeje;au" Ôú;fha wre;" w.h iy wruqK .ek we;s yeÕSï fõ' ;u j.lSï bgq lsÍu" È.= ld,Sk b,lal i|yd flfrk wdfhdackh" wfkla mqoa.,hskaf.a iqnisoaêh .ek ie,ls,su;a ùu" mrudo¾YS mqoa.,hl= f,i Ôj;a ùu hk .=Kdx. fï yd ne£ mj;shs' m¾fhaIlhskaf.a u;h wkqj i;=fÜ .=KO¾u iy wre;a fiùu ;=<ska ,nk ;Dma;s uÜgu wNs,dY iïmQ¾K lsÍfuka ,nk ;Dma;s uÜgug jvd by<hs'

fudfyd; w;aú¢kak

Tn i;= iïm;a N=la;s ú£u l< hq;=u fohls' th mfil ;nd jv jvd uqo,a /ialr .ekSug muKla fm<öfï§ Tnf.a i;=g wysñ fõ' Ôj;a jk yeu fudfyd;lu i;=g r|jd.kak' Tn hï ch.%yKhla ,nd.;a fyda hula w;am;a lr.;a iEu fudfyd;l§u Tfí is;g lD;{;djh mqolsÍug mqreÿ fjkak'

ksfIaOd;aul is;sú,s kej; ilia lr.kak

iEu fohlu fyd| krl hkqfjka fome;a;la we;' hful h:d iajrEmh krl hehs  Tng fmksh yelsh' tfy;a tajd foi uOHia:j ne,Su ;=<ska Y=Njd§j hula foi ne,Sug Tn mqreÿ fõ' tfia lsÍu ;=<ska ksfIaOd;aul is;sú,sj,g uq,a ;ek § lghq;= lsÍfï§ wm fkdoekqj;aj isÿjk Y=Njd§ is;sú,s wysñ ù i;=g ke;sù hdfï ;;ajfhka Tng ksielju ñÈh yels jkq we;'

fï foaj¨;a lrkak

fyd| iudc in|;d we;s ùu ksid i;=g jeä fõ' mj;sk ñ;=reoï Yla;su;a lr .ekSfï iy w¨;ska ñ;=rka we;slr .ekSfï kj l%ufõo .ek is;Su ;=<ska Tng tu ;;ajhg <Õd úh yels fõ' YdÍßl yd udkisl iqj;djh i|yd bjy,a jk jHdhdu lsÍu u.ska i;=g j¾Okh jk njo jHdhdu fkdlrk whg jvd by< uÜgulska tjeks mqoa.,hskaf.a is;a ;=< i;=g r|d mj;sk njo m¾fhaIK u.ska fidhdf.k we;' wvqu ;rñka Èklg úkdä 10 la j;a jHdhduh i|yd fhoùu ld,h wmf;a hEula f,i fudfyd;lgj;a fkdis;kak' tfiau Èkm;d rd;%S kskaog fmr úkdä 10-20 w;r ld,hla Tn Èkh ;=< isÿ l< jev lghq;= .ek ,shñka Tfí is;g ta ms<sn| lD;{;dj m< lrkak' tfia lsÍfï§ isf;ys Okd;aul is;sú,s j¾Okh fõ.j;a ù i;=g <Õd fõ' ks;ru lsishï wruqKla ms<sn| yeÕSulska ikakoaO jkak' tho i;=gg fya;= jkq we;' ta i|yd Tfí wjYH;d yd wdYdjka fudkjdoehs fidhd ne,Su" iudc fiajd jevj, ksr; ùu" widOdrKhg tfrysj fmkS isàu" jeä ÿr oekSula ,nd.; yels foaj,a w¨;ska bf.k .ekSu wd§ lghq;= WmldÍ jkq we;' jerÈ foaj,a w.h fkdlsÍug mqreÿ fjkak' isf;ys we;sjk wdYdjka bIag lr .ekSu fjkqfjka bjla njla ke;sj uqo,a úhoï lsÍu fjkqjg w;aoelSï ,nd .ekSu i|yd Tfí uqo,a úhoï lsÍu" i;=g <Õdlr .ekSfï§ jeo.;a fõ' ffoksl lghq;=j,§ Tnf.a ióm;uhkaf.a iyfhda.h ,nd .ekSug yelsùu o i;=g jeä lr.ekSfï ud¾.hls' i;=g <Õdlr .ekSu Tnf.a Ôú;fha wjidk b,lalh f,i is;d Ôú;ld,h uq¿,af,a W;aidyh mj;ajdf.k hkak'


https://www.verywellmind.com fjí wvúh weiqßks

iqks,a w,a.u