නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

w¨;a wjqreoao ;uhs is;=ú,s w¨;a lr.kak fyd|u fj,dj


jirla ta lshkafk ojia 365 la bjr fj,d kj jirla wdrïN jk fudfyd;la f.ù .sh jir Èyd wdmiq yeß,d ne¨ju fudkajdo Tng isf;kafka@ Tfí ysf;a ;snQ n,dfmdfrd;a;= " wruqKq " ch.%yK fï jif¾§ bgq jkak;a we;s' iuyr úg bgq fkdfjkak;a we;s ' kj jir fjkqfjka n,dfmdfrd;a;= f.dvl=;a Tfí ysf;a we;s' kj jirg lsßn;a Whkak w¨;au uqÜáhla " w`Èkak w¨;a weÿï Tn wrka we;s' kuq;a Tfn is;=ú,s@ ndysßka muKla w¨;a fj,d uÈ fkao@ wms wfma wNHka;rfhkq;a tkï wfma is;=ú,s j,skq;a kejqï úh hq;=hs'

 

ch .;af;a ke;akï'''


nqÿrcdKka jykafia;a Wkajykafiaf.a foaYkd j,§ foaYkd lr jod<d fya;= M, iïnkaO;djh' ta jf.au fï jif¾ Tfí wid¾:l;ajhg ;a hïlsis fya;= idOl we;s' uq,skau Tn tajd jgyd .kak' tajd wju lr.ekSug Wmßfukau lem fjkak' Tfí mjqf,ka " Tfí hy¿jka f.ka wjYH Wmfoia " wjYH Woõ ,nd .kak'ta jf.au fydo ijkafokafkla jkak' Tng Ôú;hg wjYH foaj,a muKla ;shdf.k wkjYH foaj,a yels;dla neyer lrkak'

 

ÿ¾j,;d yÿkd .kak


Tfí fm!reIfha jQ ÿ¾j,;d Tfí wd¾Ólfha keÕSu fyda neiSu Tfí fi!LH ;;a;ajh udkqIsh in|;dj,§ Tfí id¾:l;ajh fyda wid¾:l;ajh Tfí mjq,g Tn w;ska bgq jQ hq;=lï fyda bgq fkdjQ hq;=lï Tfí wdOHd;añl ;;a;ajh Tng uÕ yeÍ .sh Ôú;fha jákdlï wdÈh .ek iudf,dapkhla lrkak' thska Tfí kj ie,iqïj,g kj m%fõYhla ,efnkq we;'

 

miq;eú,s fjkak tmd''


ñksiaiq jqKdu foaj,a .ek ys;kak ´fk ;uhs' ñksyd lshk i;ajhd wksla i;a;=kaf.ka fjkia fjkafk;a ñksidf.a ;sfhk fï .eUqrg is;Sfï iy mßl,amk yelshdjka ksidhs' ta;a ys;k tl jqK;a fldÉpr ÿrg isoaO fjkak ´fko lshk tl iEfyk ys;kak ´fk ldrKdjla' fudlo ´kEjg jvd foaj,a .ek ys;kak hk tflka wka;sfïÈ fndfyda fj,djg isoaO fjkafka iDKd;aul is;=ú,s" ÿlanr" wd;;sckl is;=ú,sj,ska wfma Ôú;h msfrk tlhs' fï ;;a;ajh wfma Ôú;fha i;=g iy ÈhqKqj ke;s lrkak b;du nrm;< úÈyg n,mdkak mq¿jka

 

id¾:l;ajhg hkak kï'''


id¾:l fjkak kï ojiska oji w¨;a fjkak ´fka' ld,hg wkqj is;=ú,s fjkia lr.kak ´fka' p¾hdj ke;;a is;=ú,a, fjkia lr.kak ´fka'


w¨;a fohla n,dfmdfrd;a;= fjkak w¨;a fohla lrkak is;kak ´fka' wfma jgmsgdfõ iEu fohlau iEu fudfyd;lu w¨;a fjkjd' wfma YÍrh ;=,;a tfyuhs' mßirh" fj,dj iEu fohlau w¨;a fjkjd'

 

Tng ÿjkak fjkjd'''


b;ska woaok nia tlg k.skak ´fka kï wms fmdâvla ta fõf.ka ÿjf.k hkak ´fka'' weúÈk fõf.ka .syska k.skak mq¨jka fjkafka kj;a;, ;shk nia tllghs'' wfma jgdmsgdj ksiaÑ; kE kj;a;f.k fkfõ bkafka tal;a fldhs fj,dfj;a .uka lrk .uka ;ud bkafka b;ska wms kej;s,d ysáfhd;a wfma meje;au wvq fjkjd''iudfcka fldka fjkjd'' wjidkfha udkisl wl%u;djhka iys; mqoa.,fhla we;s fjkjd' ke;s kï ishÈú kid .kakjd' ÿjk iudch;a tlal wms;a ÿjkak ´fka iudch mksk iEu msïulskau wms id¾:lj mkskak ´fka' id¾:l fjkak kï fï foa úhhq;=uhs'

 

w¨;a foa bf.k .kak


;uka bf.k.;a;= foaj,a j,ska bÈßhg hdula fyda ;ukaf.a lafIa;%hg iïmQ¾Kfhkau fjkia me;slvl fohla" NdIdjla jeks hula bf.k .kak fhduqjk tl yßu úfkdaockl fohla' th yqfola wka;¾cd,fhka fidhd.;a ,smshla lshùfï isg Wmldrl mka;shlg iyNd.S ùu olajd jQ l%ufõohla f;dard.ekSu Tfí leue;a; wkqj lrkakg mq¿jka' jeo.;a jkafka¦ wfkla foaj,a j,ska uki fjkia lrñka w¨;a foalg is; fhduq lsÍu hs' bf.kSu i|yd fud<h l%shdldÍj ;nd .ekSu" l;dny lsÍfï § Tng úúO úIhhkaf.ka woyia olajkakg yelsùu" ks¾udKYS,S;ajh j¾Okh ùu wd§ jdis /ila fukau jhig hdfï § we;súh yels äfukaIshd frda. ;;a;ajfhka je<flkakg o fuh WmldÍ jk ksid Tn ms<sn|j wd;audNskh o f.dv k.d.kakd w;r;=f¾ wkd.;hg o fi!LHuh wdfhdackhla lrkakg o fï yryd yelsfjkjd'

 

jvd jeo.;a wohs'''


jvd jeo.;a jkafka ñh .sh Bfhaj;a" kQmka fygj;a fkdfõ' Tn f.jk wo Èkhhs' ke;fyd;a fï fudfyd;hs'tneúka .;jk fï fudfyd; i;=áka .; lrkak' Tfí fi!LH .ek is;Sug ld,hla fjka lrkak' fmd;la lshjkak ld,h fjka lr.kak' ÿrl:kh mfilska ;nd Tfí ióm;uhka iu. isàug ld,h fjka lr.kak' uqo,a ukd l,ukdlrKhlska Ndú;d lrkak' yels yeuúgu hym;a foaj,a lrkak' túg Tng 2021'12'31 kej;;a fld,hla wrka Tn id¾:l lr.;a wruqKq ,sùfïÈ Tng i;=gq ùug yels fõú'

 

b;ska Tn ish¿u fokdgu wruqKq bgq lrf.k id¾:l;ajh lrd hym;a udkisl fukau ldhsl fi!LHh imsß i;=áka isàug yelsjk kj jirlg wdhqfnda wfmka iqN me;=ï'

 


wreK j,afmd,

fÊHIaG lÓldpd¾h

o¾Ykh yd ufkdaúoHd wOHkdxYh

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv